DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 25 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17311
Title: Педагогічні умови готовності майбутніх вчителів до суб’єкт-суб’єктного управління педагогічним процесом
Authors: Кожевникова, А. В.
Keywords: умови
педагогічні умови
педагогічний процес
готовність
суб’єкт- суб’єктне управління
условия
педагогические условия
педагогический процесс
подготовка
субъект-субъектное управление
technology
educational technology
technology education
innovative educational technology
innovative technology
subject-subject management
Issue Date: 2014
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Кожевникова, А. В. Педагогічні умови готовності майбутніх вчителів до суб’єкт-суб’єктного управління педагогічним процесом / А. В. Кожевникова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 25. - С. 83-88.
Abstract: У статті досліджено проблему формування готовності майбутніх вчителів до суб’єкт-суб’єктного керування педагогічним процесом. На основі аналізу філософської, психологічної та педагогічної літератури виділено та обґрунтовано педагогічні умови формування готовності педагогічних фахівців до суб’єкт-суб’єктного управління педагогічним процесом, які впливають на розвиток особистості майбутнього вчителя під час підготовки. Сьогоднішні зміни в освіті вимагають відповідних змін у професійній підготовці вчителя як конкурентоспроможного фахівця, що обумовлює потребу розробки нових технологій роботи зі студентами у вищих педагогічних закладах та обґрунтуванні педагогічних умов формування готовності майбутніх вчителів до суб’єкт-суб’єктного управління педагогічним процесом. Запорукою успіху та впевненості майбутнього педагога в професійній діяльності є підготовка студента, його творчий потенціал, вміння швидко адаптуватися у ситуаціях, що змінюються, – тобто перехід на новий рівень управління педагогічним процесом. Проблема формування готовності майбутнього вчителя до суб’єкт-суб’єктного управління педагогічним процесом є актуальною в психолого-педагогічній науці та практиці як складова перспектив становлення національної концепції освіти, що передбачено основною метою професійного розвитку особистості.
В статье исследована проблема формирования готовности будущих учителей к субъект-субъектному управлению педагогическим процессом. На основе анализа философской, психологической и педагогической литературы выделены и обоснованы педагогические условия формирования готовности педагогических специалистов к субъект-субъектному управлению педагогическим процессом, влияющие на развитие личности будущего учителя при подготовке. Сегодняшние изменения в образовании требуют соответствующих изменений в профессиональной подготовке учителя как конкурентоспособного специалиста, обусовливает необходимость разработки новых технологий работы со студентами в высших педагогических заведениях и обосновании педагогических условий формирования готовности будущих учителей к субъект-субъектному управлению педагогическим процессом. Залогом успеха и уверенности будущего педагога в профессиональной деятельности является подготовка студента, его творческий потенциал, умение быстро адаптироваться в изменяющихся ситуациях – то есть переход на новый уровень управления педагогическим процессом. Проблема формирования готовности будущего учителя к субъект-субъектному управлению педагогическим процессом является актуальной в психолого-педагогической науке и практике как составная перспектив становления национальной концепции образования, предусматривает основной целью профессиональное развитие личности.
The article presents an analysis of the results of research as for the specific subject-subject management educational and training process in Pedagogical University, which affects the development of future teachers during training. Today’s changes in education require corresponding changes in the training of teachers as a competitive specialist that’s tnecessitates the development of new techniques for working with students in higher educational institutions and justification pedagogical conditions of the formation readiness of the future teachers for subject-subject teaching process management. Success and confidence in the future teacher in the professional activity is to prepare the student, his creativity, the ability to adapt quickly to changing situations – that is a new level of management in the pedagogical process. The problem of formation of readiness of the future teacher to subject-subject teaching process management is an actual in psychological-pedagogical science and practice as part of the national prospects for the formation of the concept of education, provides the main purpose of the professional development of the individual.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17311
Appears in Collections:Випуск 25

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozhevnikova.pdf328.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.