DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 25 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17262
Title: Дослідження соціалізації осіб з особливими потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру
Authors: Гордієнко, Н. М.
Keywords: соціалізація
імперативні норми
тезаурусні конструкції
особи з особливими потребами
навчально-реабілітаційний центр
социализация
императивные нормы
тезаурусные конструкции
лица с особыми потребностями
учебно-реабилитационный центр
socialization
imperative norms
thesaurus construction
persons with special needs
educational and rehabilitation center
Issue Date: 2014
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Гордієнко, Н. М. Дослідження соціалізації осіб з особливими потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру / Н. М. Гордієнко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 25. - С. 26-35.
Abstract: У статті розглядається проблема дослідження процесу соціалізації осіб з особливими потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру. Актуалізовано розробку національної моделі взаємин з такою категорією людей з урахуванням потенціалу різних соціальних середовищ. Здійснено аналіз досліджень процесу соціалізації особистості та можливостей освітнього середовища щодо забезпечення соціалізації осіб з особливими потребами. Зазначено, що головним завданням соціалізаційного процесу, побудованого на базі моральних еталонів і цінностей, є формування у вихованців навчально-реабілітаційних центрів настанови на конструктивне входження в суспільство. Виділені основні чинники соціалізації осіб з особливими потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру. Обґрунтовано, що, враховуючи особливості навчально-реабілітаційних закладів як інституту соціалізації, є можливим виокремлення декількох типів особистості з особливими потребами. Доведено, що умови навчально-реабілітаційних центрів відкривають широкі можливості для соціалізації осіб з особливими потребами. Проаналізовано залежність цього процесу від засвоєння учнями імперативних норм і тезаурусних конструкцій, які виступають важливим чинником соціалізації осіб з особливими потребами. Визначено напрями та представлено результати емпіричних досліджень проблеми соціалізації осіб з особливими потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру.
В статье рассматривается проблема исследования процесса социализации лиц с особыми потребностями в условиях учебно-реабилитационного центра. Актуализирована разработка национальной модели взаимоотношений с такой категорией людей с учетом потенциала различных социальных сред. Осуществлен анализ исследований процесса социализации личности и возможностей образовательной среды по обеспечению социализации лиц с особыми потребностями. Отмечено, что главной задачей социализационного процесса, который основан на базе моральных эталонов и ценностей, является формирование у воспитанников учебно-реабилитационных центров установки на конструктивное вхождение в общество. Выделены факторы социализации лиц с особыми потребностями в условиях учебно-реабилитационного центра. Обосновано, что, учитывая особенности учебно-реабилитационных учреждений как института социализации, возможно выделить несколько типов личности с особыми потребностями. Доказано, что условия учебно-реабилитационных центров открывают широкие возможности для социализации лиц с особыми потребностями. Проанализирована зависимость этого процесса от усвоения учащимися императивных норм и тезаурусных конструкций, которые выступают важным фактором социализации лиц с особыми потребностями. Определены направления и представлены результаты эмпирических исследований проблемы социализации лиц с особыми потребностями в условиях учебно-реабилитационного центра.
This article examines the problem of studying the process of socialization of persons with special needs in terms of educational and rehabilitation center. It is updated the development of a national model of relations with such categories of people taking into account the potential of different social environments. The analysis of studies of a person socialization process and opportunities of the educational environment on ensuring the socialization of persons with disabilities is carried out. It is indicated that the main task of socialization processes, built on the moral standards and values basis, is the formation of the pupils in educational and rehabilitation centers instruction on constructive entry into the society. The basic factors of socialization of individuals with special needs in terms of educational and rehabilitation center are separated out. It is grounded that taking into account the features of educational and rehabilitation institutions as an institution of socialization, it is possible to allocate several types of individuals with special needs. It is proved that the conditions of educational and rehabilitation centers offer wide opportunities for socialization of persons with disabilities. The dependence of this process on students mastering of imperative norms and thesaurus structures, which are the important factor of the socialization of individuals with disabilities is analyzed. The directions are determined and the results of empirical studies on the socialization of individuals with special needs in terms of educational and rehabilitation center are presented.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17262
Appears in Collections:Випуск 25

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gordienko.pdf370.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.