DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17244
Title: Метoдичнi пiдхoди дo oцiнки рoзвитку пiдприємств
Other Titles: Methodical approaches to the evaluation of enterprises
Authors: Швед, Тетяна Володимирівна
Біла, Ірина Сергіївна
Keywords: розвиток підприємства
оцінка ефективності діяльності підприємства
оцінка конкурентоспроможності підприємства
оцінка потенціалу підприємства, оцінка розвитку підприємства
enterprise development
evaluation of the effectiveness of the company
enterprise competitiveness evaluation
evaluation of potential of the enterprise
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Citation: Швед, Т. В. Метoдичнi пiдхoди дo oцiнки рoзвитку пiдприємств / Т. В. Швед, І. С. Біла // Глобальні та національні проблеми економіки : Електронне наукове фахове видання. - Миколаїв : Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2017. - Вип. 15. - С. 342-346.
Abstract: Оцінка розвитку підприємства в науці розглядається пере- важно через оцінку ефективності діяльності підприємства, кон- курентоспроможності підприємства та його потенціалу. Кожен наявний методичний підхід має свої обмеження, враховуючи різноманітність підприємств, тип і масштаб виробництва. Це зумовлює необхідність використання для кожного конкретного випадку того методу, який відповідає особливостям досліджу- ваного об’єкту. Виділення методичних підходів до оцінки роз- витку підприємства, на нашу думку, можливо з урахуванням узагальнених методичних підходів до оцінки ефективності ді- яльності, конкурентоспроможності та потенціалу, а також ознак розвитку підприємства. До основних методичних підходів до оцінки розвитку підприємства можна віднести: оцінку розви- тку підприємства за показниками конкурентоспроможності; оцінку розвитку підприємства на основі здатності реалізувати свій потенціал; оцінку розвитку підприємства на основі теорії життєвого циклу; оцінку розвитку підприємства за допомогою комплексних показників.
Evaluation of enterprises mainly in science is seen through evaluation of the effectiveness of the company, enterprise competitiveness and its capacity. Each existing methodical approach has its limitations, given the diversity of enterprises, the type and scale of production. This necessitates the use for each case of the method, which corresponds to features of the object. Bold methodological approaches to the assessment of the company, in our opinion, taking into account possible generalized methodological approaches to the assessment of performance, competitiveness and potential and characteristics of the enterprise. The main methodological approaches to the assessment of the company include: assessment of the company in terms of competitiveness; evaluation of enterprises based on the ability to realize their potential; evaluation of the theory on life cycle; evaluation of the enterprise with integrated indicators.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17244
ISSN: 2413-3965
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Швед, Біла 2.pdf216.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.