DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет психології » Наукові праці Факультету психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16972
Title: Взаємозв’язок віри і цінностей в просторі особистості
Other Titles: Interrelation of faith and values in the space personality
Authors: Алєксєєва, Юлія Аркадіївна
Keywords: віра
цінності
об’єкти віри
смисл
концепти віри
конструкти віри
faith
values
objects of faith
meaning
concepts of faith
constructs of faith
Issue Date: Sep-2017
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Алєксєєва, Ю. А. Взаємозв’язок віри і цінностей в просторі особистості / Ю. А. Алєксєєва // Науковий часопис Національного педагогічного унівеситету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – № 6 (51). - С. 5-17.
Abstract: У статті розглянуто питання взаємозв’язку віри з ціннісним світом, який можна умовно уявити у формі величезної кількості системно організованих матеріальних та ідеальних об’єктів, що становлять ціннісно - функціональну картину світу. Об'єкти віри - це ідеальні цінності, представлені в суспільній та індивідуальній свідомості у формі численних концептів і конструктів. Констатовано, що об’єкти віри виконують: роль цінностей, до володіння якими прагнуть люди; функцію відносин, крізь призму яких особистість із різним ступенем пристрасності (визнання, прийняття або нівелювання і відкидання) розглядає дійсність; роль мотивів-аргументів, за допомогою яких індивід обґрунтовує вибір мети і засобів її досягнення. Встановлено, що віра – це комплекс взаємопов’язаних процесів і станів, супутніх до пошуку значущості та смислу актуальної для особистості цінності, а також її визнання та прийняття. Визначено, що оцінними категоріями об’єкта віри є значущість (узагальнена форма визнання, емоційний компонент ставлення, що виражається у визначенні важливості й актуальності цінності для особистості або оточуючих людей) та смисл, який виражає ставлення особистості до ціннісного об’єкта віри крізь призму оцінки його утилітарності та рентабельності. Визначено, що об’єкти віри у свідомості особистості виступають як ментальні цінності у вигляді концептів (готових поглядів, наявних у суспільній свідомості) і/або конструктів – результатів її власних роздумів, інтерпретацій, уявлень і переконань. Концепти і конструкти віри можуть виконувати позитивну роль – сприяти духовному росту, підвищувати адаптивний потенціал особистості, в інших ситуаціях – заводити людину в глухий кут, породжуючи схильність до ілюзорного сприйняття життєвих ситуацій і можливостей самореалізації. Зроблено висновок, що зв'язок віри з ціннісною системою особистості дозволяє зрозуміти її природу.
В статье, которая отражает один из фрагментов понимания природы веры, рассматриваются вопросы взаимосвязи веры с ценностным миром, который условно можно представить в форме огромного количества системно организованных и интегрированных материальных и идеальных объектов, составляющих ценностно - функциональную картину мира. Объекты веры – это идеальные ценности, представленные в общественном и индивидуальном сознании в форме многочисленных концептов и конструктов. Констатировано, что объекты веры выполняют: роль ценностей, к обладанию которыми стремятся люди; функции отношений, через призму которых личность с разной степенью пристрастия - признания, принятия или нивелирования и отвержения оценивает действительность; роль мотивов – аргументов, с помощью которых индивид обосновывает выбор цели и средств её достижения. Установлено, что вера - это комплекс взаимосвязанных процессов и состояний, инструмент, позволяющий осуществлять поиск значимости и смысла актуальной для личности ценности. Определено, что оценочными категориями объекта веры является значимость (обобщенная форма признания, эмоциональный компонент отношения, выражающийся в определении важности и актуальности ценности для личности) и смысл, который выражает отношение личности к ценностному объекту веры через призму оценки его утилитарности и рентабельности. Определено, что объекты веры в сознании личности выступают как ментальные ценности в виде концептов (готовых взглядов, имеющихся в общественном сознании) и / или конструктов - результатов размышлений, интерпретаций, представлений и убеждений, формирующихся и существующих в индивидуальном сознании. Концепты и конструкты веры в одних случаях могут выполнять позитивную роль - способствовать духовному росту, повышать адаптивный потенциал личности, в других ситуациях - вести человека в тупик, порождая склонность к иллюзорному восприятию жизненных ситуаций и возможностей самореализации. Сделан вывод, что связь веры с ценностной системой личности позволяет лучше понять природу как веры, так и личности.
The article, which reflects one of the fragments of understanding the nature of faith, deals with the relationship between faith and the value world, which can be conditionally represented in the form of a huge number of systematically organized and integrated material and ideal objects that make up the value-functional picture of the world. The objects of faith are the ideal values presented in the public and individual consciousness in the form of numerous concepts and constructs. It is stated that the objects of faith fulfill: the role of values to the possession of which people aspire; the functions of relations, through the prism of which the personality with varying degrees of predilection - recognition, acceptance or leveling and rejection – assesses the reality; the role of motives - the arguments by which the individual justifies the choice of the goal and the means to achieve it. It is established that faith is a complex of interrelated processes and states, a tool that allows to perform the search of the meaning and sense of a value relevant to the individual. It is determined that the evaluative categories of the object of faith is the significance (the generalized form of recognition, the emotional component of the relationship, expressed in the determining of the importance and relevance of value for the individual) and the meaning that expresses the attitude of the individual to the value object of faith through the prism of assessing its utility and profitability. It is defined that the objects of faith in the consciousness of the individual act as mental values in the form of concepts (ready-made views that are in the public consciousness) and / or constructs-the results of reflections, interpretations, ideas and believes that are formed and exist in the individual consciousness. Concepts and constructs of faith in some cases can perform a positive role - to promote the spiritual growth, to increase the adaptive potential of the individual, in other situations - to lead a person into a deadlock, giving rise the inclination to a tendency of the illusory perception of life situations and the opportunities for self-realization. It is concluded that the relationship of faith with the value system of personality allows for a better understanding of the nature of both faith and personality.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16972
ISSN: 2412-9968
Appears in Collections:Наукові праці Факультету психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alieksieieva Iu.A. Interrelation of faith and values in the space personality.pdf46.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.