DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет психології » Наукові праці Факультету психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16966
Title: Структурна модель віри в юнацькому віці
Other Titles: Structural model of faith in youth
Authors: Алєксєєва, Юлія Аркадіївна
Keywords: віра
структрура віри
когнітивний компонент віри
емоційно-ціннісний компонент віри
конативний компонент віри
цінності
смисл
переконання
belief
faith structure
cognitive component of faith
emotional - valuable component of faith
conotative component of faith
values
beliefs
sense
Issue Date: 2016
Publisher: Аксіома
Citation: Алєксєєва, Ю. А. Структурна модель віри в юнацькому віці / Ю. А. Алєксєєва // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН УКраїни. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. - Вип. 34. - С. 17-30.
Abstract: В статті представлено наукові погляди вчених на структуру феномену віри. Презентовані структурні моделі віри особистості свідчать, що віра розглядається вченими як інтегроване психічне утворення, яке вміщує певні компоненти та складові. Теоретичне дослідження структурних моделей віри показало, що вони відображають різні конфігурації психічних явищ. Презентовано авторську модель структури віри в юнацькому віці. Відзначено, що дослідженя віри в юнацькому віці спирається на методологічні принципи багаторівневості та ієрархічної організованості психічних процесів. Виділено структурні компоненти віри в юнацькому віці (когнітивний емоційно-ціннісний, конативний та системотвірний). До когнітивного компонента належать фідогенні, сцієнтогенні та квестіогенні переконання особистості. Фідегенні переконання – погляди особистості, засновані на вірі. Сцієнтогенні переконаня засновані на інформації, отриманої в результаті пізнавальної діяльності. Квестіогенні переконання засновані на сумнівах. Емоційно-ціннісний компонент віри в юнацькому віці відображає ієрархію цінностей та вміщує широку палітру почуттів, які супроводжують віру (сумніви, впевненість, любов, надія, довіра, невпевненість, комплекс переживань самоставлення), що відображають схвалення або відкидання об’єкта віри залежно від ступеня визнання його важливості та актуальності для особистості. Відзначено, що об'єкти віри у свідомості індивіда виступають як ментальні цінності у вигляді концептів (готових поглядів, що містяться в суспільній свідомості) і /або конструктів (результатів власних міркувань, інтерпретацій, уявлень і переконань). Конативний (мотиваційно-поведінковий) компонент віри в юнацькому віці включає мотиваційну та вольову складову особистості, які виражаються в прагненні до дій на основі прийняття рішення. Системотвірним компонентом віри в юнацькому віці є процес пошука та признання сенсу цінностей, з якими людина стикається у своєму житті. Зроблено висновок, що феномен віри в юнацькому віці має свою специфічну структуру, яка містить певні компоненти.
The article presents the research scientists' views on the structure of the phenomenon of faith. The presented structural models of faith of the person in adolecence show that faith is seen by the scientists as an integrated psychic formation which contains certain components and constituents. Theoretical study of structural models of faith showed that they reflect the different configurations of the mental phenomena. Author's model of the faith in youth is presented. It was noted that the study of faith in adolescence is based on the methodological principles of multilevel and hierarchical arrangements of psychic processes. The structural components of faith in adolethence (cognitive emotional - evaluative, conotative and backbone). To the cognitive component belong the fidogenic, scientogenic, questiogenic and beliefs of the individual. Fidogenic beliefs are the views of the person, based on faith. Scientogenic beliefs are based on the information obtained as a result of the cognitive activity. Qquestiogenic conviction is based on the doubts. The emotionally-valuable component of faith in youth reflects the hierarchy of values and contains a wide range of feelings that accompany the faith (doubt, belief, love, hope, trust, uncertainty, the complex of experiences of the selfattitude), reflecting the approval or rejection of the object of faith, depending on the degree of recognition its importance and actuality to the personality. It is noted that the objects of faith in the mind of the individual appear as mental values in the form of concepts (finished views contained in the public consciousness) and / or constructs ( the results of own interpretations, ideas and beliefs). Conative (motivational - behavioral) component of faith in adolescence includes the motivational and volitional component of personality, which are expressed in the pursuit of actions on the basis of the decision. The backbone component of faith in adolescence is the process of searching for and recognition of the meaning of the values with which the person faces in his life. It is concluded that the phenomenon of faith in adolescence is based on the specific combination of its structure and functions.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16966
ISSN: 2227-6246
Appears in Collections:Наукові праці Факультету психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alieksieieva Iu.A. Structural model of faith in youth .pdf137.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.