DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1677
Title: Серби в Україні (XVIII - початок XIX ст.)
Authors: Дмитрієв, Володимир Сергійович
Keywords: національні меншини
Україна
серби
військова справа
господарство
релігія
освіта
побут
national minorities
Ukraine
Serbians
military activities
economy
religion
education
way of life
Issue Date: 2006
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Дмитрієв, Володимир Сергійович. Серби в Україні (XVIII - початок XIX ст.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / В.С. Дмитрієв ; наук. кер. Г. Д. Казьмирчук ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 19 с.
Abstract: Дисертація присвячена комплексному дослідженню міграції сербів, їх господарській та культурній діяльності в Україні в XVIII – на початку ХІХ ст. Досліджуються передумови переселення сербів, форми військової, господарської та культурної діяльності. Аналізується динаміка чисельності сербів на українських землях у XVIII – на початку ХІХ ст. Визначаються регіони їх компактного поселення в Україні. Характеризується соціальний статус сербських переселенців. Вивчаються особливості служби сербів в гусарських полках, участі в культурному та духовному житті України досліджуваного періоду. Простежуються напрямки діяльності окремих сербських родин, які у XVIII – на початку ХІХ ст. переселились в Україну. Розкриваються причини згортання сербських міграцій на українські землі в другій половині XVIII ст. Встановлюється ступінь взаємовпливів українського та сербського етносів у регіоні. Розглядаються причини швидкої асиміляції сербських переселенців місцевим населенням.
The thesis is devoted to complex research of Serbian migration, their economical and cultural activities in Ukraine in the XVIII-th – at the beginning of the XIX-th centuries. Reasons and pre-conditions of Serbian migrations, forms of economical and cultural activities are explored. The dynamics of Serbians in the Ukrainian lands in the XVIII-th – at the beginning of the XIX-th centuries is analysed. The regions of their compact settlement in Ukraine are determined. The social status of Serbians migrants is characterized. The features of the service of Serbians in hussar’s regiments, the participation of Serbians in cultural and spiritual life of Ukraine are shown. Directions of activities of Serbian families that transmigrated to Ukraine in the XVIII-th – at the beginning of the XIX-th centuries are learnt. Reasons of rolling up of Serbian migrations in the Ukrainian lands in the second half of the XVIII-th century are researched. The degree of interrelations of Ukrainian and Serbian nations in the region is set. Reasons or rapid assimilation of Serbian migrants by the local population are examined.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1677
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dmutriev.pdf293.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.