DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1674
Title: Стратегії розуміння учнями творчих задач у звичайних та ускладнених умовах
Authors: Гулько, Юлія Анатоліївна
Keywords: творча діяльність
мислення
розуміння
стратегія розуміння
стратегіальна тенденція розуміння
аналогізування
комбінування
задача
ускладнені умови
creative activity
thinking
understanding
strategy of understanding
strategy-based trend of understanding
analogy building
combination building
task
complicated circumstances
Issue Date: 2006
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Гулько, Юлія Анатоліївна. Стратегії розуміння учнями творчих задач у звичайних та ускладнених умовах: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Ю.А. Гулько ; наук. кер. В. О. Моляко ; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с.
Abstract: Розуміння розглядається з позицій стратегіального підходу, визначено основні робочі поняття, такі як „стратегія розуміння”, „стратегіальна тенденція розуміння”. Подано методи і методику емпіричного дослідження, описано види і рівні прояву в учнів стратегіальних тенденцій розуміння вербальних і графічних творчих задач. Показано, що у процесі розуміння учні середніх класів використовують об’єктивні систематичні знання, отримані з різних наук у школі. У молодших підлітків сутність реалізації стратегіальної тенденції розуміння полягає у зіставленні інформації, що надходить із наявними знаннями, еталонами, у пошуку і знаходженні аналогу або варіанту комбінацій і перенесенні його у нову ситуацію. Встановлення аналогу або варіанту комбінації і є виникненням розуміння, а перенесення їх у нову ситуацію завершує прояв стратегіальної тенденції розуміння. В процесі такої діяльності в учнів проявляються різноманітні тактичні розумові прийоми, що адаптують аналог або комбінацію до нових умов. Описано вплив ускладнених умов на стратегіальні тенденції розуміння; з’ясовано, що в ускладнених умовах (дефіцит часу, інформації, „ситуативна драматизація”, раптові заборони) блокується прояв стратегіальної діяльності, і у більшості випадків учні починають користуватися шаблонними методами аналогізування і комбінування. Основними блокаторами стратегіальної розумової діяльності учнів виступають: вікові розумові можливості учнів; ускладнені умови, в яких протікає розуміння; і стереотипні, формально засвоєні знання, на які вони орієнтуються під час розуміння. З’ясовано вплив творчого тренінгу на реалізацію учнями стратегіальних тенденцій розуміння.
The strategy approach is used for investigating the concept of understanding. The basic working notions are defined, such as “strategy of understanding” and “strategy-based trend of understanding”. Methods and techniques of empirical study are described. Determined are the types of strategy-based trends of understanding of verbal and graphic creative tasks and the levels on which they display themselves in school students. The evidence is given that the process of understanding in middle school students involves objective systemic knowledge from different academic subjects taught at school. In younger adolescents, the strategy-based trend of understanding is accomplished through juxtaposition of knowledge acquired in the process of learning with benchmark knowledge, and through search for an analogue or alternative combination and putting it in a new situation. Spotting of an analogue or alternative combination manifests emerging of understanding, and fixing it in a new situation tops the expression of the strategy-based trend of understanding. In the process of this mental activity, school students develop various tactical mental procedures that enable them to adapt the spotted analogue or combination to new conditions. The impact of difficult circumstances on strategy-based trends of understanding is described. It was found that such circumstances (e.g., time shortage, lack of information, “situational dramatization”, abrupt restrictions etc.) hamper the strategy-based activity, so that students start using routine methods of analogy and combination development. The age-dependent mental abilities of students, the complicated conditions in which the process of understanding takes place, and the stereotypical use of formally acquired knowledge are shown to be the main factors of impediment of students’ strategy-based mental activity. The issue was studied how creative training session can affect the accomplishment of strategy-based trends of understanding by students.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1674
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gul’ko.pdf280.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.