DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 31 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16715
Title: Психолінгвістичні засади оволодіння синтаксичною стороною мовлення дітьми з нормальним та порушеним онтогенезом
Authors: Пімєнова, К. О.
Keywords: синтаксис
діти з порушеннями мовлення
дизонтогенез
мовленнєва діяльність
синтаксичні теорії
трирівнева організація синтаксису
розмовне мовлення
модель породження мовлення
дети с нарушениями речи
речевая деятельность
синтаксические теории
трехуровневая организация синтаксиса
разговорная речь
модель порождения речи
syntax
children with speech disorders
speech activity
syntactic theory
syntax of a three-tier organization
speaking
speech production model
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Пімєнова, К. О. Психолінгвістичні засади оволодіння синтаксичною стороною мовлення дітьми з нормальним та порушеним онтогенезом / К. О. Пімєнова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 31. - С. 60-66.
Abstract: В статті розглядається проблема синтаксису в сучасних вітчизняних та зарубіжних психолінгвістичних дослідженнях. Проаналізовано існуючі синтаксичні теорії з позиції формування синтаксичних знань у дітей на основі комунікативно-діяльнісного підходу. В статті подано узагальнені ідеї, висвітлені у працях Л.Виготського, А.Лурія, О.Леонтьєва, Т.Ахутіної та ін. Зазначено, що побудована з позицій нейролінгвістичної школи Л. Виготського, О. Лурії модель породження мовлення, що включає гіпотезу про трирівневу організації синтаксису, відповідає як різноманітному фактичному матеріалу, так і теоретичним уявленням про побудову складних систем. Також відзначено, що для дітей з порушеннями мовлення характерними є специфічні труднощі мовленнєво-мисленнєвої діяльності. Описано характерні особливості оволодіння синтаксичною стороною мовлення дітьми з порушеннями мовлення. Наголошено на необхідності організації корекційної роботи та аналізу дидактичних основ формування знань про синтаксис в початковому курсі української мови в загальноосвітніх та спеціальних школах.
В статье рассматривается проблема синтаксиса в современных отечественных и зарубежных психолингвистических исследованиях. Проанализированы существующие синтаксические теории с позиции формирования синтаксических знаний у детей на основе коммуникативно-деятельностного подхода. В статье представлены обобщенные идеи, освещенные в работах Л.Выготского, А.Лурии, А.Леонтьева, Т.Ахутиной и др. Отмечается, что построенная с позиций нейролингвистической школы Л. Выготского, А. Лурии модель порождения речи, включающая гипотезу о трехуровневой организации синтаксиса, отвечает как широкому фактическому материалу, так и теоретическим представлениям о построении сложных систем. Также отмечено, что для детей с нарушениями речи характерны специфические трудности рече-мыслительной деятельности. Описаны характерные особенности овладения синтаксической стороной речи детьми с нарушениями речи. Отмечена необходимость организации коррекционной работы и анализа дидактических основ формирования знаний о синтаксисе в начальном курсе украинского языка в общеобразовательных и специальных школах.
The article describes the problem of syntax in modern domestic and foreign psycholinguistic researches. Analyzed existing syntactic theory for the formation of syntactic knowledge by children that based on the communicative-activity approach. The article presents the generalized ideas discussed in the works by L. Vygotsky, A. Luria, A. Leontyev, T. Ahutina and others.. Noted that constructed from the standpoint of neuro-linguistic schools of L. Vygotsky, A. Luria model of speech production, including the hypothesis of three-level organization of syntax, responds with a variety of factual material and theoretical ideas about the construction of complex systems. Also noted that for children with speech disorders characterized by specific difficulties linguistic-cognitive activity. Describes the characteristic features of mastering syntactic side the speech of children with speech disorders. Noted the need for remedial work and analysis of didactic bases of formation of knowledge about the syntax in the initial course of Ukrainian language in secondary and special schools.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16715
Appears in Collections:Випуск 31

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pimienova.pdf479.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.