DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 31 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16703
Title: Художня література як засіб розвитку мовлення у роботі з дошкільниками із загальним недорозвиненням мовлення
Authors: Богачук, Ю. В.
Keywords: загальне недорозвинення мовлення
розвиток мовлення
художня література
засіб розвитку мовлення
методика
анкетування
спеціальні дошкільні заклади
общее недоразвитие речи
развитие речи
художественная литература
средство развития речи
анкетирование
специальные дошкольные учреждения
general underdevelopment of speech
speech development
literature
language development tool
methodology
questionnaires
special preschools
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Богачук, Ю. В. Художня література як засіб розвитку мовлення у роботі з дошкільниками із загальним недорозвиненням мовлення / Ю. В. Богачук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 31. - С. 29-35.
Abstract: В статті висвітлена проблема використання художньої літератури в корекційній роботі із дошкільниками із загальним недорозвиненням мовлення (ЗНМ). Нами було проаналізовано стан її використання у корекційній роботі як засобу розвитку мовлення дітей із ЗНМ. Розроблена методика визначення особливостей використання художньої літератури в корекційній роботі спеціальних дошкільних закладів. Проведено анкетування батьків з метою визначення ступеня участі у процесі ознайомлення з художньою літературою. Визначено рівень знань дітей художньої літератури. Зазначено стан використання художньої літератури на заняттях вихователя та логопеда з дітьми із ЗНМ. Простежено рівень взаємозв’язку логопеда і вихователя у використанні художньої літератури та зроблено аналіз навчальної документації. Здійснений детальний аналіз результатів першого етапу методики констатувального дослідження. Обґрунтована необхідність подальшого вивчення даної проблеми з метою розвитку, навчання рідної мови дітей даної категорії засобами художньої літератури.
В статье освещена проблема использования художественной литературы в коррекционной работе с дошкольниками с общим недоразвитием речи (ОНР). Нами было проанализировано состояние его использования в коррекционной работе как средства развития речи детей с ОНР. Разработана методика определения особенностей использования художественной литературы в коррекционной работе специальных дошкольных учреждений. Указано состояние использования художественной литературы на занятиях воспитателя и логопеда с детьми с ОНР. Прослежено уровень взаимосвязи логопеда и воспитателя в использовании художественной литературы и сделан анализ учебной документации. Проведено анкетирование родителей с целью определения степени участия в процессе ознакомления с художественной литературой. Определен уровень знаний детей художественной литературы. Проведен детальный анализ результатов первого этапа методики констатирующего исследования. Обоснована необходимость дальнейшего изучения данной проблемы с целью развития, обучения родному языку детей данной категории средствами художественной литературы.
In the article the problem of the use of fiction in correctional work with preschool children with the general underdevelopment of speech (ONR). We have analyzed the state of its use in correctional work as a means of development of speech of children with ONR. A method for determining the features of the use of literature in the special correctional pre-school institutions. Said condition of use of literature in the classroom teacher and a speech therapist with children with ONR. It traces the relationship level speech therapist and educator in the use of literature and made an analysis of training documentation. A survey of parents to determine the extent of participation in the process of familiarization with the fiction. The level of knowledge of children's literature. A detailed analysis of the results of the first stage of the method of ascertaining the study. The necessity of further study of the problem in order to develop, learning the native language of this category of children means of fiction.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16703
Appears in Collections:Випуск 31

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bogachuk.pdf452.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.