DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 32 (Частина2) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16679
Title: Особливості вивчення вольових якостей в загальній психології та тифлопсихології
Authors: Ярич, О. Я.
Keywords: воля
вольові якості
вольові дії
потребово-мотиваційна сфера
вольові зусилля
регулятивно-активувальна функція
волевые качества
волевые действия
потребностно-мотивационная сфера
волевые усилия
регулятивно-активирующая функция
will
volitional qualities
volitional action
need-motivational sphere
volitional efforts
regulative function
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Ярич, О. Я. Особливості вивчення вольових якостей в загальній психології та тифлопсихології / О. Я. Ярич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 32. Ч. 2. - С. 314-320.
Abstract: У статті представлено аналіз та узагальнення особливостей вивчення вольових якостей, проаналізовано підходи до розуміння самого поняття вольових якостей, змісту і механізму їх прояву та цілісної характеристики. В психології склалися різні підходи до розуміння самого поняття вольових якостей. Умовно можна виділити два підходи до класифікацій вольових якостей. Перший пов'язаний з визначенням основних функціональних проявів, другий - за значимістю для професійної діяльності. Відзначені зовнішні та внутрішні фактори розвитку вольових якостей. До внутрішніх віднесено: індивідуально - типологічні особливості нервової системи, вікові та статеві особливості. До зовнішніх: різні умови життєдіяльності та виховання. Висвітлено дослідження сучасних тифлопсихологів які показали, що вольові якості сліпої дитини розвиваються з раннього віку під впливом виховання і базуються на формуванні її потребово-мотиваційної сфери, а також вплив розвитку вольових якостей слабозорих дошкільників на особливості їх емоційної сфери. Потребова сфера в одних випадках, маючи обмеження у зорових стимулах, викликає відмову від діяльності, у інших, потреба (як нестаток у чомусь, а в даному випадку - нестаток інформації) викликає мотивацію (усвідомлення потреби), а надалі і мотив (обгрунтування рішення) діяльності. Визначено фактори, що детермінують розвиток вольових якостей.
В статье представлен анализ и обобщение особенностей изучения волевых качеств, проанализированы подходы к пониманию самого понятия волевых качеств, содержания и механизма их проявления и целостной характеристики. В психологии сложились различные подходы к пониманию самого понятия волевых качеств. Условно можно выделить два подхода к классификации волевых качеств. Первый связан с определением основных функциональных проявлений, второй - по значимости для профессиональной деятельности. Отмечены внешние и внутренние факторы развития волевых качеств. К внутренним отнесены: индивидуально-типологические особенности нервной системы, возрастные и половые особенности. К внешним: различные условия жизнедеятельности и воспитания. Разъяснены исследования современных тифлопсихологов которые показали, что волевые качества слепого ребенка развиваются с раннего возраста под влиянием воспитания и базируются на формировании ее потребностно- мотивационной сферы, а также влияние развития волевых качеств слабовидящих дошкольников особенности их эмоциональной сферы. Потребностная сфера в одних случаях, имея ограничения в зрительных стимулах, вызывает отказ от деятельности, в других, потребность (как нужда в чем-то, а в данном случае – недостаток информации) вызывает мотивацию (осознание необходимости), а в дальнейшем и мотив (обоснование решения) деятельности. Определены факторы, детерминирующие развитие волевых качеств.
The article presents analysis and synthesis features study volitional qualities, analyzed approaches to understanding the concept of volitional qualities, content and mechanism of their display and complete characteristics. Psychology has developed various approaches to understanding the concept of volitional qualities, content and mechanism of their display and integrated features. Conventionally, there are two approaches to classifying volitional qualities. The first is the definition of basic functional manifestations. The second is for professional activities. The research of modern typhlo psychologists discovers that volitional qualities of a blind child develop from an early age under the influence of education and are based on the formation of need-motivational sphere and including the impact of volitional qualities of visually impaired preschoolers on the peculiarities of their emotional sphere too. Need sphere having limitations on visual stimuli, in some cases, causes the rejection of activities, in other cases, the need (as lacking in something, in this case - the scarcity of information) is the motivation (recognition of the need), and further motive (reasons for the decision) activity. The factors were identified that determine the development of volitional qualities.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16679
Appears in Collections:Випуск 32 (Частина2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yarych.pdf341.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.