DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1667
Title: Формування пізнавальних умінь учнів основної школи в процесі вивчення фізики
Authors: Войтович, Ігор Станіславович
Keywords: методика навчання фізики
навчальний процес
учні
пізнавальні вміння
критерії оцінювання
творчі експериментальні завдання
methods of teaching physicists
scholastic process
pupils
cognitive skills
creative experimental tasks
Issue Date: 2006
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Войтович, Ігор Станіславович. Формування пізнавальних умінь учнів основної школи в процесі вивчення фізики: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / І.С. Войтович ; наук. кер. Ю. М. Галатюк ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.
Abstract: В дисертаційній роботі науково обґрунтовано актуальність проблеми формування пізнавальних умінь учнів основної школи в процесі навчання фізики. Визначено феноменологічний зміст поняття „пізнавальні вміння”. Розроблено класифікацію пізнавальних умінь учнів та критерії оцінювання рівня їх сформованості. Виділено творчі експериментальні завдання як один із засобів вирішення поставленої проблеми. Виявлено організаційно – дидактичні, методичні умови ефективності використання творчих експериментальних завдань у навчальному процесі з фізики. Розглянуто можливості міжпредметних зв’язків фізики та сучасних комп’ютерних технологій у формуванні пізнавальних умінь та вирішенні творчих експериментальних завдань. В ході педагогічного дослідження доведено, що використання розробленої автором системи творчих експериментальних завдань дозволяє підвищити рівень сформованості пізнавальних умінь учнів основної школи. Основні результати дослідження впроваджено в навчальний процес з фізики.
At dissertation work is scientifically motivated urgency of the problem of the shaping the cognitive skills pupil of basic school at process of the learning physicists. The contents of the notion "cognitive skills" is defined. The designed categorization of the cognitive skills pupil and criteria of evaluation level their shaping. Creative experimental tasks are chosen as one of the tools of the decision of the delivered problem. It is revealled organizing – didactic, methodical conditions to efficiency of the use the creative experimental tasks at scholastic process physicists. The considered possibilities communication between scholastic subject and modern computer technology in shaping the cognitive skills and decision of the creative experimental tasks. At process of the pedagogical research was proved that use by designed author of the system of the creative experimental tasks allows to raise the level shaping cognitive skills pupil basic school. The main results of the research were carried in scholastic process physicists.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1667
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Voytovich.pdf281.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.