DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 32 (Частина2) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16668
Title: Психотехнологія корекції афекту неадекватності та дезадаптованості у підлітків
Authors: Булах, І. С.
Семенча, Л. Г.
Keywords: афект неадекватності
афективні переживання
афективна поведінка
дезадаптована поведінка
дезадаптованість
дезадаптовані підлітки
соціально-психологічний тренінг
аффект неадекватности
аффективные переживания
аффективное поведение
дезадаптивное поведение
дезадаптированость
дезадаптированные подростки
социально-психологический тренинг
inadequacy affect
affective experiences
affective behavior
deadapted (maladjusted) behavior
maladjustment
maladjusted adolescents (deadapted teenagers)
socio-psychological training
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Булах, І. С. Психотехнологія корекції афекту неадекватності та дезадаптованості у підлітків / І. С. Булах, Л. Г. Семенча // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 32. Ч. 2. - С. 284-289.
Abstract: У статті розглядається проблема афективної і дезадаптивної поведінки й афекту неадекватності сучасних підлітків. Здійснено аналіз наукових джерел з означеної проблематики. Науково обґрунтовані поняття «афективна поведінка», «дезадаптивна поведінка», «афект неадекватності», визначено провідні чинники виникнення зазначених феноменів. Проаналізовано причини виникнення відхилень у поведінці дезадаптованих підлітків, які провокують виникнення афекту неадекватності. Особливий акцент у статті ставиться на сприянні становленню самосвідомості, а саме: формуванню адекватної самооцінки, рівня домагань, особистісної рефлексії; розвиткові емоційної сфери та адаптаційних можливостей особистості; закріпленню навичок безконфліктного спілкування з однолітками й референтними дорослими підлітків з афектом неадекватності. Презентовано програму соціально-психологічного тренінгу інтегративного типу з елементами різноманітних психотерапевтичних та психологічних технік, основною метою якого є розвиток Я-концепції підлітка, подолання внутрішніх бар’єрів під час спілкування, формування адекватної самооцінки та рівня домагань, навичок емоційної і поведінкової саморегуляції. Намічено основні напрямки подальшої роботи психолога навчального закладу з зазначеною категорією підлітків.
В статье рассматривается проблема аффективного и дезадаптивного поведения и аффекта неадекватности современных подростков. Осуществлен анализ научных источников по обозначенной проблематике. Научно обоснованы понятия «аффективное поведение», «дезадаптивное поведение», «аффект неадекватности», определены ведущие факторы возникновения указанных феноменов. Проанализированы причины возникновения отклонений в поведении дезадаптированных подростков, которые провоцируют возникновение аффекта неадекватности. Особый акцент в статье ставится на особенностях становления самосознания, а именно: формирование адекватной самооценки, уровня притязаний, личностной рефлексии; развитию эмоциональной сферы и адаптационных возможностей личности; закреплению навыков бесконфликтного общения со сверстниками и референтными взрослыми подростков с аффектом неадекватности. Представлена программа социально-психологического тренинга интегрированного типа с элементами различных психотерапевтических и психологических техник, основной целью которого является развитие Я-концепции подростка, преодоление внутренних барьеров при общении, формирование адекватной самооценки и уровня притязаний, навыков эмоциональной и поведенческой саморегуляции. Намечены основные направления дальнейшей работы психолога учебного заведения с данной категорией подростков.
The article deals with the problem of today's teenagers’ affective and maladaptive behavior and inadequacy affect. The scientific literature on this subject has been analyzed. The concepts "affective behavior", "maladaptive behavior", " inadequacy affect" are scientifically substantiated, the main factors of these specified phenomena are defined. The causes of deviations in the deadapted teenagers behavior who provoke the beginning of inadequacy affect are analysed. The special emphasis in the article is put on assistance to formation of consciousness, namely to formation of an adequate self-esteem, level of claims, a personal reflection; to development of the emotional sphere and adaptation abilities of the individual; to perpetuate conflict-communication skills with peers and reference adults of teenagers with inadequacy affect. The program of socio-psychological training of integrative type with elements of various psychotherapeutic and psychological techniques whose main objective is development of the adolescent self-concept, overcoming internal barriers in communication, the formation of an adequate self-esteem and level of claims, skills of emotional and behavioral self-regulation. The main directions of further work of the psychologist of educational institution with this category of young people are planned.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16668
Appears in Collections:Випуск 32 (Частина2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bulakh_Semencha.pdf403.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.