DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1665
Title: Формування у майбутніх учителів здатності до конструювання навчально-пізнавальної діяльності школярів
Authors: Вишківська, Ванда Болеславівна
Keywords: конструювання
конструктивна діяльність
конструктивні уміння
уміння мисленнєводіяльності
конструктивні педагогічні задачі
професійна компетентність
педагогічна технологія
здатність до конструювання навчально-пізнавальної діяльності школярів
constructing
constructive activity
constructive ability
cognitive skills
constructive pedagogical problems
professional competence
technology pedagogical
ability to build pupils’ educational and cognitive activity
Issue Date: 2006
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Вишківська, Ванда Болеславівна. Формування у майбутніх учителів здатності до конструювання навчально-пізнавальної діяльності школярів: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / В.Б. Вишківська ; наук. кер. Г. Д. Панченко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 21 с.
Abstract: Дисертацію присвячено питанням формування у майбутніх учителів здатності до конструювання навчально-пізнавальної діяльності школярів. У дослідженні з'ясовано місце та роль конструктивного компонента педагогічної діяльності у професійній підготовці вчителя, його значення для формування професійної компетентності майбутніх вчителів, готовності працювати в умовах особистісно орієнтованого навчання. Розроблено експериментальну технологію його формування на засадах системності і цілісності як вихідних положеннях організації навчального процесу у вищому навчальному педагогічному закладі. Визначальну роль в розробленій технології відведено цілепокладанню, через призму якого реалізовувалася і розглядалася мисленнєва діяльність суб’єктів педагогічного процесу, що виступала основою формування у студентів комплексного уміння вибудовувати стратегію і визначати тактику розв’язку конструктивної педагогічної задачі і представляти її у формі проекту. Наведено результати впровадження у практику навчання експериментальної методики, що доводять її ефективність у формуванні здатності майбутніх вчителів до конструювання навчально-пізнавальної діяльності школярів.
The thesis is devoted to the issues as to the formation of the ability to build pupils’ educational and cognitive activity in future teachers. Having researched different points of view concerning the role and component of constructive activity in the system of general pedagogical education, the author concludes about advisability to consider the conception of “constructive activity” as 1) a structural element of integral system of professional and pedagogical activity; 2) a basis of teachers’ professional competence; 3) a mechanism of functioning of intercommunication components: analysis, diagnostics, prediction and projection with specific functions and meanings in the integral structure of constructive activity. The constructive activity is considered as an activity directed to build the model of teaching based on the idea of system and integral approaches as to organization of educational process, but pedagogical process itself is regarded as the process of solving different pedagogical tasks.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1665
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyshkivska.pdf304.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.