DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 32 (Частина2) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16640
Title: Шляхи підвишення професійної компетентності педагогів у процесі виховання культури людських взаємин розумово відсталих старшокласників
Authors: Шишменцев, І. М.
Keywords: культура людських взаємин розумово відсталих старшокласників
соціалізація
методичний семінар- практикум
культура человеческих взаимоотношений умственно отсталых старшеклассников
социализация
методический семинар-практикум
culture оf human relations of mentally retarded senior pupils
socialization
ethics
moral qualities
methodical workshop
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Шишменцев, І. М. Шляхи підвишення професійної компетентності педагогів у процесі виховання культури людських взаємин розумово відсталих старшокласників / І. М. Шишменцев // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 32. Ч. 2. - С. 247-252.
Abstract: У статті розглядається проблема підвищення професійної компетентності педагогів спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів у процесі виховання культури людських взаємин розумово відсталих старшокласників. Автором зазначено, що питання виховання культури людських взаємин в учнів із особливими освітніми потребами пов’язане з проблемою їхньої соціальної адаптації, оскільки діти зазначеної категорії не в змозі самостійно встановлювати соціальні відношення та оволодівати навичками міжособистісної взаємодії. У статті здійснено аналіз досліджень вітчизняних і зарубіжних учених щодо проблеми виховання культури взаємин. Проаналізовано дослідження в галузі корекційної психопедагогіки, які здебільшого пов’язані з проблемою морального виховання школярів, а саме, моральної свідомості, знань, довільної моральної поведінки, свідомої дисципліни, формування сталих моральних якостей. Обґрунтовано необхідність удосконалення професійної компетентності педагогів спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів у процесі виховання культури людських взаємин розумово відсталих старшокласників. Автором окреслено основні напрями впровадження в систему роботи спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів методичного семінару-практикуму «Оптимізація міжособистісних взаємин у колективі розумово відсталих старшокласників».
В статье рассматривается проблема повышения профессиональной компетентности педагогов специальных общеобразовательных школ-интернатов в процессе воспитания культуры человеческих взаимоотношений умственно отсталых старшеклассников. Автор указывает, что вопрос воспитания культуры человеческих взаимоотношений у школьников данной категории связан с проблемой их социальной адаптации, поскольку такие дети не могут самостоятельно устанавливать социальные отношения и овладевать навыками социального взаимодействия. В статье проведен анализ исследований отечественных и зарубежных ученых, касающихся проблемы воспитания культуры отношений. Проанализированы исследования в отрасли коррекционной психопедагогики, которые касаются проблемы морального воспитания школьников: морального сознания, знаний, поведения, осознанной дисциплины, формирования моральных качеств. Обоснована необходимость усовершенствования профессиональной компетентности педагогов специальных общеобразовательных школ-интернатов в процессе воспитания культуры человеческих взаимоотношений умственно отсталых старшеклассников. Автором намечены основные направления внедрения в систему работы специальных общеобразовательных школ-интернатов методического семинара-практикума «Оптимизация взаимоотношений в коллективе умственно отсталых старшеклассников».
In the article it is analyzed the problem of raising professional competence of teachers of special secondary comprehensive boarding schools in the process of upbringing the culture of human relations of the mentally retarded senior pupils. The author notes that the problem of upbringing the culture of human relations of the pupils with special educational needs is connected with the problem of their social adaptation, as the above-mentioned children are not able to independently establish social relations and to develop the skills of the interpersonal interaction. In the article it is made the analysis of the researches of the native and foreign scientists concerning the problem of upbringing the culture of the relations, the author analyzed the researches in the field of Psychopedagogics which are mainly connected with the problem of moral upbringing of pupils, to be more exact with moral consciousness, knowledge, rather moral behavior, conscious behavior, formation of steady moral features. It is grounded the necessity of mastering professional competence of teachers of special secondary comprehensive boarding schools in the process of upbringing the culture of the mentally retarded senior pupils, the author also define the basic directions of implementing the methodical workshop «Optimization of the Interpersonal Relations within the staff of the Mentally Retarded Senior Pupils».
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16640
Appears in Collections:Випуск 32 (Частина2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shyshmentsev.pdf624.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.