DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 32 (Частина2) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16632
Title: Особливості опанування основ фонетики та графіки молодшими школярами із порушеннями мовленнєвого розвитку
Authors: Чередніченко, Н. В.
Keywords: фонетика
графіка
писемне мовлення
фонетико-графічні уміння
дисграфія
фонетико-графічні помилки
орфограма
орфографічна пильність
графика
письменная речь
фонетико-графические умения
дисграфия
фонетико- графические ошибки
орфограмма
орфографическая зоркость
phonetics
graphics
writing
phonetic and graphic skills
dysgraphia
phonetic and graphical errors orfohrama
spelling vigilance
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Чередніченко, Н. В. Особливості опанування основ фонетики та графіки молодшими школярами із порушеннями мовленнєвого розвитку / Н. В. Чередніченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 32. Ч. 2. - С. 229-234.
Abstract: У статті висвітлено особливості засвоєння фонетико-графічних умінь молодшими школярами з порушеннями мовленнєвого розвитку. Проаналізовано типологію та механізми фонетико-графічних помилок, яких припускаються учні під час різних видів письма. Відзначено, що основними причинами їх виникнення є порушення слухо-вимовної диференціації фонем в усному мовленні, несформованість звуко-буквених асоціацій, незнання фонетико-графічних правил, а також недостатня автоматизація відповідних навичок. Наголошується на значущості розділу «Фонетика і графіка» в системі вивчення «Української мови» як шкільного предмету та формуванні навичок грамотного письма у молодших школярів із порушеннями писемного мовлення. Визначено основні орфоепічні та фонетико-графічні уміння, які мають опанувати молодші школярі у початковій школі. Підкреслено важливість проведення своєчасної діагностики відповідних знань, умінь та навичок, а також правильної організації корекційного навчання, спрямованого на опанування учнями початкових знань, умінь та навичок з фонетики та графіки.
В статье освещены особенности усвоения фонетико-графических умений младшими школьниками с нарушениями речевого развития. Проанализирована типология и механизмы фонетико-графических ошибок, допускаемых учениками во время различных видов письма. Отмечено, что основными причинами их возникновения является нарушение слухо- произносительной дифференциации фонем в устной речи, несформированность звуко-буквенных ассоциаций, незнание фонетико-графических правил, а также недостаточная автоматизация соответствующих навыков. Отмечается значимость раздела «Фонетика и графика» в системе изучения «Украинского языка» как школьного предмета и в формировании навыков грамотного письма у младших школьников с нарушениями письменной речи. Определены основные орфоэпические и фонетико-графические умения, которыми должны овладеть младшие школьники в начальной школе. Подчеркнута важность проведения своевременной диагностики соответствующих знаний, умений и навыков, а также правильной организации коррекционного обучения, направленного на овладение учащимися начальных знаний, умений и навыков по фонетике и графике.
The article tells phonetic features of mastering and graphic skills pupils with impaired speech development. Analyzes the typology and mechanisms phonetic and graphic errors made by the pupils in the different types of writing. It is noted that the main reasons for their occurrence is deaf-spoken differentiation of phonemes in speech, aborted the letter sound associations, phonetic and graphic ignorance rules and the lack of appropriate automation skills. Emphasized on the significance of the section "Phonetics and graphics" in the system of studying "Ukrainian language" as a school subject and competent in the skills of writing in primary school children with disorders of writing. The main pronouncing phonetic and graphic skills, having pupils learn in elementary school. Emphasized the importance of early diagnosis of relevant knowledge and skills, and proper organization of correctional education aimed at elementary children master the knowledge and skills of phonetics and graphics.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16632
Appears in Collections:Випуск 32 (Частина2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cherednichenko.pdf464.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.