DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 32 (Частина2) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16627
Title: Огляд діагностичних методик щодо з'ясування стану розвитку дітей раннього віку
Authors: Хоменко, С. О.
Keywords: діагностика
розвиток
діти раннього віку
методи
порушення розвитку
диагностика
развитие
дети раннего возраста
нарушения развития
diagnostics
development
children of early age
methods
violations of development
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Хоменко, С. О. Огляд діагностичних методик щодо з'ясування стану розвитку дітей раннього віку / С. О. Хоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 32. Ч. 2. - С. 213-218.
Abstract: У статті досліджується проблема діагностики дітей раннього віку з порушеннями у розвитку. Здійснений аналіз літературних джерел, включаючи роботи, в яких розглядається сучасний стан спеціальної освіти, одним з основних завдань якої є максимально раннє виявлення і діагностика особливих освітніх потреб дитини раннього віку та її сім'ї з метою максимального скорочення розриву між часом визначення первинного порушення в розвитку дитини і початком цілеспрямованої корекційної допомоги, що свідчить про актуальність та поступальний розвиток процесу вивчення даної проблеми. Зазначено, що правильно організована рання корекція здатна попередити появу вторинних відхилень в розвитку, забезпечити максимальну реалізацію потенціалу розвитку дитини, а для значної частини дітей забезпечити можливість включення в загальний освітній потік (інтегроване навчання) на ранньому етапі вікового розвитку. Описано основні типи методик, які використовуються для діагностики стану психофізичного розвитку дітей раннього віку: клінічні; метричні; антропометричні; психометричні; психолого-педагогічні. Здійснено літературний огляд великої кількості методик, які добре себе зарекомендували в процесі апробації та можуть бути рекомендовані для застосування у діагностиці стану психофізичного розвитку дітей раннього віку.
В статье исследуется проблема диагностики детей раннего возраста с нарушениями в развитии. Осуществлен анализ литературных источников, включая работы, в которых рассматривается современное состояние специального образования, одним из основных заданий которого есть максимально раннее выявление и диагностика особенных образовательных потребностей ребенка раннего возраста и его семьи с целью максимального сокращения разрыва между временем определения первичного нарушения в развитии ребенка и началом целенаправленной коррекционной помощи, что свидетельствует об актуальности и поступательном развитии процесса изучения данной проблемы. Отмечено, что правильно организованная ранняя коррекция способна предупредить появление вторичных отклонений в развитии, обеспечить максимальную реализацию потенциала развития ребенка, а для значительной части детей обеспечить возможность включения в общий образовательный поток (интегрированное обучение) на раннем этапе возрастного развития. Описаны основные типы методик, которые используются для диагностики состояния психофизического развития детей раннего возраста: клинические; метрические; антропометрические; психометрические; психолого-педагогические. Осуществлен литературный обзор большого количества методик, которые хорошо себя зарекомендовали в процессе апробации и могут быть рекомендованны для применения в диагностике состояния психофизического развития детей раннего возраста.
Issues of diagnostics of children of early age is investigated with violations in development are studied in the article. It is marked that the correctly organized early correction is able to warn appearance of secondary rejections in development, to provide the maximal achieving of development of child, and for considerable part of children to provide plugging possibility in a general educational stream (integrated educating) on the early stage of the age-related development. The basic types of methodologies that is used for diagnostics of mental and physical development of children of early age status are described: clinical; metrical; anthropometric; psychometric; psychological and pedagogical. The literary review of plenty of methodologies that oneself was well shown in the process of approbation and can be to recommendеd for application in diagnostics of mental and physical development of children of early age status is carried out.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16627
Appears in Collections:Випуск 32 (Частина2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khomenko.pdf431.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.