DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 32 (Частина2) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16619
Title: Сучасні моделі та підходи до надання освітніх послуг дітям раннього віку з особливими потребами
Authors: Федорович, Л. О.
Keywords: дитина
розвиток
виховання
навчання
допомога
підхід
програма
ребенок
развитие
воспитание
обучение
помощь
подход
программа
child
development
education
training
assistance
approach
program
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Федорович, Л. О. Сучасні моделі та підходи до надання освітніх послуг дітям раннього віку з особливими потребами / Л. О. Федорович // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 32. Ч. 2. - С. 191-196.
Abstract: У статті розглядаються сучасні підходи у вирішенні проблем у сфері виховання і навчання дітей раннього віку з особливими потребами, а саме сучасні моделі та підходи до надання освітніх послуг в немовлячому і ранньому дитинстві. У сучасному світі кожній дитині гарантовано право на розвиток, виховання і освіту з урахуванням її індивідуальних особливостей і вікових можливостей ("Конвенція про права дитини" (1989), "Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей" (1993) та ін.). Процес організації і здійснення виховання і навчання дітей раннього віку знаходиться у стадії теоретичного пошуку і практичного переходу від інтеграції до інклюзії. Тому, пошук підходів і моделей організації надання освітніх послуг, як профілактики і допомоги дітям раннього віку та їх сім’ям, зокрема з особливими потребами серед фахівців зростає, що є потужним стимулом для становлення системи ранньої допомоги дітям і модернізації системи спеціальної освіти в цілому.
В статье рассматриваются современные подходы в решении проблем в сфере воспитания и обучения детей раннего возраста с особенными потребностями, а именно современные подходы и модели к предоставлению образовательных услуг в младенчестве и раннем детстве. В современном мире каждому ребёнку гарантировано право на развитие, воспитание и образование с учётом его индивидуальных особенностей и возрастных возможностей («Конвенция о правах ребёнка» (1989), «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей» (1993) и др.). Процесс организации и осуществления воспитания и обучения детей раннего возраста находится в стадии теоретического поиска и практического перехода от интеграции к инклюзии. Поэтому, поиск подходов и моделей оказания образовательных услуг, как профилактики и помощи детям раннего возраста и их семьям, а именно с особенными потребностями среди специалистов возрастает, что является мощным стимулом для развития системы ранней помощи детям и модернизации системы специального образования в целом.
The article discusses the modern approaches to solving of the problems in education and development of early age children with health limitations, namely models and approaches to provision of learning services for infants and early age children. In the today's world, every child shall be guaranteed the right to development, education and training with taking into account his/her individual characteristics and age features (Convention on the Rights of the Child (1989), World Declaration on the Survival, Protection and Development of Children (1993) and others). Now, the process of organization and implementation of the integrated education for early age children is at the stage of theoretical researches and practical transition from integration to inclusion. Therefore, the professionals search new approaches and ways to provide high-quality prevention, psychological and educational assistance to early age children with special needs, which is a powerful drive for development of an early intervention system for children and modernization of the special education system as a whole.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16619
Appears in Collections:Випуск 32 (Частина2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fedorovych.pdf648.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.