DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 32 (Частина2) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16618
Title: Народна іграшка як засіб корекційно-виховної роботи з дітьми, які мають порушення зору
Authors: Федоренко, С. В.
Дашковська, А. В.
Keywords: народна іграшка
засіб
порушений зір
діти
корекційно-виховна робота
народная игрушка
средство
нарушенное зрение
дети
коррекционно-воспитательная работа
folk toy
mean
visual disturbances
children
correctional and educational process
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Федоренко, С. В. Народна іграшка як засіб корекційно-виховної роботи з дітьми, які мають порушення зору / С. В. Федоренко, А. В. Дашковська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 32. Ч. 2. - С. 186-190.
Abstract: У статті розкривається актуальність питання використання народної іграшки у корекційно-виховному процесі молодших учнів школи для дітей з порушеннями зору. Наголошується на особливостях психофізичного розвитку дитини з порушеннями зору та необхідності усунення вторинних відхилень у неї. Проаналізовані роботи науковців-тифлопедагогів, які вивчали вплив іграшок та ігрової діяльності на всебічний розвиток дітей дошкільного віку з порушеннями зору. Відмічається значення народної іграшки для виховання та корекції розвитку цієї категорії дітей. Дається характеристика народної іграшки як засобу корекційно-виховної роботи та відмічається важливість власноручного її виготовлення для успішності цього процесу. Визначаються чинники неефективного використання іграшки у корекційно-виховному процесі молодших учнів школи для дітей з порушеннями зору з метою розвитку інтелектуально-пізнавальної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, художньо-естетичної сфер дитячої особистості.
В статье раскрывается актуальность вопроса использования народной игрушки в коррекционно-воспитательном процессе младших школьников школы для детей с нарушениями зрения. Отмечаются особенности психофизического развития ребенка с нарушениями зрения и необходимость устранения вторичных отклонений у него. Проанализированы работы ученых-тифлопедагогов, которые изучали влияние игрушек и игровой деятельности на всестороннее развитие детей дошкольного возраста с нарушениями зрения. Отмечается значение народной игрушки для воспитания и коррекции развития этой категории детей. Дается характеристика народной игрушки как средства коррекционно-воспитательной работы и отмечается важность собственноручного ее изготовления для успешности этого процесса. Определяются факторы неэффективного использования игрушки в коррекционно-воспитательном процессе младших школьников школы для детей с нарушениями зрения с целью развития интеллектуально-познавательной, социально-нравственной, эмоционально- ценностной, художественно-эстетической сфер детской личности.
The article investigates the actuality of the question of the the folk toy usage in the correctional and educational process of junior pupils at the school for children with visual disturbances. The features of the psycho-physical development of the child with the visual disturbances and the necessity of elimination of secondary deviation are emphasized. The works of the visual impairment specialists who studied the influence of the toys and playing activities on the comprehensive development of the preschool pupils with visual deviations were analyzed. The study tested the importance of the folk toy for education and development correction for this category of children. The characteristics of the folk toy as the mean of the correctional and educational process is given and the importance of making it yourself for the success of the process is emphasized. The factors of ineffective usage of the toy in the correctional and educational processes of the junior pupils of the school for the children with the visual disturbances are determined with the development purpose of intellectual and cognitive, social and moral, emotionally valuable, artistic and aesthetic areas of children' personality.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16618
Appears in Collections:Випуск 32 (Частина2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fedorenko_Dashkovskaya.pdf443.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.