DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 32 (Частина2) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16616
Title: Освітньо-інтеграційні можливості розумово відсталих учнів : проблеми та перспективи
Authors: Тороп, К. С.
Рейда, К. В.
Keywords: розумово відсталі діти
інклюзивна фора навчання
корекційна робота
труднощі освітньої інтеграції
спеціальні умови
оптимізація та модифікація методик
умственно отсталые дети
инклюзивная форма обучения
коррекционная работа
трудности образовательной интеграции
специальные условия
оптимизация и модификации методик
mentally retarded children
inclusive form of education
corrective work
difficulties of educational integration
special conditions
optimization and modification of methodics
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Тороп, К. С. Освітньо-інтеграційні можливості розумово відсталих учнів : проблеми та перспективи / К. С. Тороп, К. В. Рейда // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 32. Ч. 2. - С. 175-181.
Abstract: В статті досліджується проблема включення розумово відсталих дітей в середовище загальноосвітньої школи з інклюзивною формою навчання. Її сутність полягає у наданні рівних соціально-психологічних можливостей спільного навчання такої нозології дітей із дітьми з нормотиповим розвитком. У статті акцентується увага на тому, що освітня інтеграція в цілому і інклюзивна форма навчання учнів з розумовою відсталістю не мають науково-методичного обґрунтування і тому потребують спеціального комплексного багатовимірного дослідження та з’ясування наявності психолого-педагогічних умов реалізації нової інклюзивної парадигми. За результатами здійсненого автором теоретико-методологічного аналізу у статті представлено думку вчених- олігофренопедагогів про особливості процесу корекційного навчання та виховання розумово відсталих дітей. У якості головного аргументу ефективної реалізації інклюзії дітей з інтелектуальними порушеннями є модифікація методів, методик та прийомів і принципів спеціальної дидактики в освітньо-інтеграційному процесі спеціальної дидактики. Окрім того, виявлені труднощі у корекційному вихованні розумово відсталих дітей, які виникли внаслідок невідповідності стилів виховних процесів у спеціальній та масовій школі. Визначено, що у сучасному інклюзивному процесі не враховані особливості перебігу психічних, зокрема пізнавальних процесів при розумовій відсталості, специфіка формування мовлення, спілкування та діяльності. Зроблено висновок про необхідність пошуку інноваційних методик включення розумово відсталих дітей в інклюзивний клас, створенні в ньому сприятливої психологічної атмосфери, позитивної комунікації між дітьми, актуалізації та оптимізації (перенесенні способів і засобів) корекційної роботи під час навчання розумово відсталих у масовій школі.
В статье раскрывается проблема включения умственно отсталых детей в среду общеобразовательной школы с инклюзивной формой обучения. Ее сущность заключается в предоставлении равных социально-психологических возможностей совместного обучения данной нозологии детей с детьми с нормотиповым развитием. В статье акцентируется внимание на том, что образовательная интеграция в целом и инклюзивная форма обучения учеников с умственной отсталостью не имеют научно-методического обоснования и потому нуждаются в специальном комплексном многоуровневом исследовании и выяснении наличия психолого-педагогических условий реализации новой инклюзивной парадигмы.По результатам совершённого авторами теоретико-методологического анализа в статье представлено мнение ученых-олигофренопедагогов об особенностях процесса коррекционного обучения и воспитания умственно отсталых детей. В качестве главного аргумента эффективной реализации инклюзии детей с интеллектуальными нарушениями является модификация методов, методик, приемов и принципов специальной дидактики в образовательно-интеграционном процессе специальной дидактики. Кроме того, выявлены трудности в коррекционном воспитании умственно отсталых детей, которые возникли в результате несоответствия стилей воспитательных процессов в специальной и бщеобразовательно школе. Определенно, что в современном инклюзивном процессе не учтены особенности хода психических, в частности познавательных процессов при умственной отсталости, специфика формирования речи, общения и деятельности. Сделан вывод о необходимости поиска инновационных методик включения умственно отсталых детей в инклюзивный класс, создании в нем благоприятной психологической атмосферы, позитивной коммуникации между детьми, актуализации и оптимизации (перенесении способов и средств) коррекционной работы во время учебы умственно отсталых в массовой школе.
The article studies the problem of integration of mentally-retarded children into comprehensive school applying inclusive method of education. This method is aimed at providing equal opportunities for integrated education of children belonging to such nosology (mentally-retarded children) together with healthy normal children. The emphasis is made on the shortage of scientific background of both general and inclusive methods of educational integration aimed at mentally-retarded children that is why this notion requires complex and deep investigation. Furthermore, it is necessary to identify the existence of social –pedagogic conditions for applying new inclusive methods. The views of scientists studying the notion of oligophrenia, who investigated special aspects of the process of remedial teaching and education of mentally- retarded children, have been collected in the process of theoretical investigation. The main approach for efficient inclusion of children with mental disabilities is modification of some methods and principles used in educational and integration process of special didactic. Furthermore, the author has determined remedial teaching challenges which appeared due to uncertain education methods used in specially-oriented and comprehensive schools. The author stresses that modern inclusive method does not consider special aspects of psychology, especially cognitive process of mentally-retarded children, their development of speech, communicative development and their activity. In conclusion, the author insists that there is a need for developing new innovative methods of integrating mentallyretarded children into inclusive class, creating proper psychological climate, ensuring positive communication among children and optimization of remedial teaching of mentally-retarded children in comprehensive school.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16616
Appears in Collections:Випуск 32 (Частина2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Torop_Reida.pdf464.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.