DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 32 (Частина2) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16615
Title: Вивчення мотиваційної складової професійно-трудової компетентності в учнів спеціальної школи
Authors: Товстоган, В. С.
Keywords: учні з обмеженими пізнавальними можливостями
вивчення мотиваційного компонента
навчально- трудова діяльність
професійно-трудова компетентність
учащиеся с ограниченными познавательными возможностями
изучение мотивационного компонента
учебно-трудовая деятельность
профессионально-трудовая компетентность
students with limited cognitive abilities
the study of the motivational component
educational and labor activity
vocational and labor competence
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Товстоган, В. С. Вивчення мотиваційної складової професійно-трудової компетентності в учнів спеціальної школи / В. С. Товстоган // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 32. Ч. 2. - С. 169-174.
Abstract: У статті розглядається проблема вивчення та формування мотиваційного компонента навчально-трудової діяльності як важливої складової професійно-трудової компетентності учнів з обмеженими пізнавальними можливостями. В структурі емоційно-мотиваційного ставлення старшокласників спеціальної школи до уроків трудового навчання виділені змістова, емоційна і поведінкова складові. Прослідковано логіку взаємозв’язку між потребами, інтересами і мотивами діяльності. Визначено роль дійового інтересу учня в процесі формування і розвитку професійного інтересу. З’ясовано, що сформованість усвідомленого, позитивного, стійкого, активного ставлення до навчально-трудової діяльності школярів є показником результативності роботи учителів трудового навчання. Представлені діагностичні (педагогічні) методики для вивчення емоційно-мотиваційної складової професійно-трудового навчання у старшокласників спеціальної школи. Визначено критерії оцінки та рівні мотиваційного ставлення учнів до уроків трудового навчання. Проаналізовано отримані результати і зроблено висновки.
В статье рассматривается проблема изучения и формирования мотивационного компонента учебно-трудовой деятельности как важнейшей составляющей профессионально-трудовой компетентности учащихся с ограниченными познавательными возможностями. В структуре мотивационного компонента учебно-трудовой деятельности старшеклассников специальной школы выделены содержательная, эмоциональная и поведенческая составляющие. Показана логика взаимосвязи между потребностями, интересами и мотивами деятельности учащихся. Подчеркнута роль активного интереса ученика в процессе формирования и развития профессионального интереса. Выделены показатели результативности работы учителя трудового обучения в указанном направлении – осознанное, позитивное, устойчивое, активное отношения учащегося к учебно-трудовой деятельности. Представлены диагностические педагогические методики для изучения эмоционально-мотивационной составляющей трудового обучения старшеклассников специальной школы. Определены критерии оценки и уровни мотивационного отношения учащихся к урокам профессионально-трудового обучения.
The problem of study and formation of the motivational component of educational activity at lessons of labor training. Relation to educational activity at lessons of work considered by the author as a very important component of employment and sotsilnoy competence of pupils with limited cognitive abilities. The structure of the motivational component of the educational work of senior author of the special schools are allocated a meaningful, emotional and behavioral components. The relationship between the logic of needs, interests and motivations of students activities. These knowledge must be guided by a teacher of labor training. Author emphasized the importance of an active interest in the development of professional interest of the student. It highlights the important performance indicators of labor training teachers in this direction - is a conscious, positive, steady, active relationship to the student's training and employment. Presented diagnostic teaching methods for the study of emotional and motivational component of labor training of senior pupils of a special school. Criteria of evaluation of students' attitudes to the labor training lessons.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16615
Appears in Collections:Випуск 32 (Частина2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tovstogan.pdf429.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.