DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 32 (Частина2) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16579
Title: Складові технологічного конструкту системи диференційованої логокорекції
Authors: Савінова, Н. В.
Keywords: діти з тяжкими порушеннями мовлення
система диференційованої логопедичної корекції
принципи
умови
методи
дети с тяжелыми нарушениями речи
система дифференцированной логопедической коррекции
принципы
условия
методы
children with severe speech disorders
speech therapy correction differentiated system
conditions and methods
the principles
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Савінова, Н. В. Складові технологічного конструкту системи диференційованої логокорекції / Н. В. Савінова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 32. Ч. 2. - С. 114-120.
Abstract: У статті розглядається проблема технологічної складової системи диференційованої логопедичної корекції. Представлено визначення системи диференційованої логопедичної корекції мовленнєвої діяльності дітей із тяжкими порушеннями мовлення як комплекс принципів, методів, форм, прийомів, способів та засобів корекційно-розвивального навчання, що зумовлюють створення спеціально організованого освітнього простору. Здійснено аналіз двох груп принципів побудови зазначеної системи, де першу групу складають принципи, які визначають опору на найбільш загальні закономірності розвитку мовлення дітей у нормі, а принципи другої групи – спеціально-організаційні – забезпечують корекційно-розвивальну основу логопедичного впливу. Визначено дидактичні, технологічні та суб’єктивні умови реалізації системи диференційованої логопедичної корекції мовленнєвої діяльності дітей. Зазначено, що реалізація системи диференційованої логопедичної корекції мовленнєвої діяльності дітей із тяжкими порушеннями мовлення передбачає декілька рівнів допомоги: пояснення, представлення зразків виконання завдання, використання наочного матеріалу та технічних засобів навчання, пояснення значення нових слів, відображене промовляння, навідні запитання, підказка, вказівка тощо.
В статье рассматривается проблема технологической составляющей системы дифференцированной логопедической коррекции. Представлены определения системы дифференцированной логопедической коррекции речевой деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи как комплекс принципов, методов, форм, приемов, способов и средств коррекционно-развивающего обучения, обусловливающие создание специально организованного образовательного пространства. Проведен анализ двух групп принципов построения указанной системы, где первую группу составляют принципы, которые учитывают наиболее общие закономерности развития речи детей в норме, а принципы второй группы – специфично-организационные - обеспечивают коррекционно-развивающую основу логопедического воздействия. Определены дидактические, технологические и субъективные условия реализации системы дифференцированной логопедической коррекции речевой деятельности детей. Отмечено, что реализация системы дифференцированной логопедической коррекции речевой деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи предполагает несколько уровней помощи: объяснение, предоставление образцов выполнения задания, использование наглядного материала и технических средств обучения, объяснение значения новых слов, отраженное проговаривание, наводящие вопросы, подсказка, указание т.д.
The problem of the technological component of the differentiated speech therapy correction system. Presents the definition of the system of differentiated speech therapy correction of speech activity of children with severe speech disorders as a set of principles, methods, forms, methods and ways and means of correction and development training that contribute to the creation of specially organized educational space. The analysis of the two groups of principles of construction of said system, wherein the first group consists of principles that take into account the most general laws of development of children's speech is normal, and the principles of the second group - specific and organizational - provide correctional and developmental basis of the impact of speech therapy. Defined didactic, technological and subjective conditions for the implementation of the system of differentiated speech therapy correction of speech activity of children. It was noted that the implementation of the system of differentiated speech therapy correction of speech activity of children with severe speech disorders involves multiple levels of care: an explanation, giving samples of the assignment, the use of visual aids and technical training, explanation of the meaning of new words reflected pronunciation of, leading questions, hint, indication t .d.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16579
Appears in Collections:Випуск 32 (Частина2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Savinova.pdf448.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.