DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 32 (Частина2) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16576
Title: Реабілітація голосової функції у хворих на рак гортані
Authors: Ромась, О. Ю.
Keywords: рак гортані
голос
фонація
рак гортани
фонация
cancer of the larynx
the voice
phonation
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Ромась, Т. О. Реабілітація голосової функції у хворих на рак гортані / Т. О. Ромась // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 32. Ч. 2. - С. 95-101.
Abstract: У статті розглядається проблема порушення голосової функції у хворих на рак гортані. Зроблено теоретичний аналіз фоніатричної, логопедичної літератури та медичної літератури, сучасних підходів до відновлення голосу. Проаналізовано різні типи резекції гортані. Представлені дані національного канцер-реєстру України. З’ясовано можливі етіологічні фактори, які призводять до розвитку злоякісних новоутворень, та шляхи відновлення голосової функції. Звертається увага на нові методи реабілітації голосової функції у онкохворих. Представлена методика реабілітації голосової функції у хворих після органозберігаючих операцій та повного видалення гортані. Визначені основні напрямки корекційно- реабілітаційної роботи з відновлення голосової функції у означеної категорії хворих. У статті подано систему вправ по розвитку голосомовленнєвих умінь та навичок, які сприятимуть розвитку основних акустичних характеристик голосу.
В статье исследуется проблема нарушения голосовой функции у больных раком гортани. Проанализированы литературные источники, посвященные восстановлению голосовой функции, различные типы резекции гортани. Представлены данные национального канцер-реестра Украины. Представлена методика реабилитации голосовой функции у больных после органосберегающих операций и полного удаления гортани. Определены основные направления коррекционно-реабилитационной работы по восстановлению голосовой функции в указанной категории больных. В статье представлена система упражнений на развитие голосовых умений и навыков, которые будут способствовать развитию основных акустических характеристик голоса.
In the article the problem of abuse of vocal function in patients with cancer of the larynx. Analyzed the literature devoted to the restoration of voice features various types of resection of the larynx, data from the National Cancer Registry of Ukraine. The methods of voice rehabilitation function in patients after oranozberihayuchyh operations and complete removal of the larynx. The main directions of correction and rehabilitation work to restore voice function in the above-mentioned patients. In the article the system of exercises to develop voice and skills that will promote basic acoustic characteristics of the voice.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16576
Appears in Collections:Випуск 32 (Частина2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Romas.pdf461.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.