DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 32 (Частина2) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16527
Title: Система інклюзивного навчання дітей з психофізичними порушеннями в умовах санаторної школи-інтернату
Authors: Нечипоренко, В. В.
Keywords: інклюзивне навчання
діти з психофізичними порушеннями
санаторна школа-інтернат
соціалізація
соціальна інтеграція
инклюзивное обучение
дети с психофизическими нарушениями
санаторная школа-интернат
социализация
социальная интеграция
inclusive education
children with mental and physical disorders
sanatorium boarding school
socialization
social integration
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Нечипоренко, В. В. Система інклюзивного навчання дітей з психофізичними порушеннями в умовах санаторної школи-інтернату / В. В. Нечипоренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 32. Ч. 2 - С. 17-27.
Abstract: У статті проаналізовано систему інклюзивного навчання дітей з психофізичними порушеннями на прикладі санаторної школи-інтернату Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії. Розкрито досвід реалізації ключових завдань інклюзивного навчання: адаптації матеріально-технічних умов з урахуванням особливих потреб дітей та молоді, створення безбар’єрного середовища; варіатизації та індивідуалізації освітнього процесу відповідно до можливостей вихованців з особливими освітніми потребами; забезпечення позитивного психологічного мікроклімату в інклюзивних дитячих колективах; залучення фахівців для надання вихованцям спеціальних освітніх послуг; організації психолого-педагогічного супроводу батьків вихованців з психофізичними порушеннями; дослідження впливу інклюзивного навчання на всіх учасників навчально-виховного процесу. Показано, що завдяки системній реалізації цих завдань санаторна школа-інтернат відіграє провідну роль у соціалізації дітей з психофізичними порушеннями, їх самореалізації у дитячих колективах та засвоєнні соціальних норм і цінностей повноцінного спілкування з оточуючими.
В статье проанализирована система инклюзивного обучения детей с психофизическими нарушениями на примере санаторной школы-интерната Хортицкой национальной учебно-реабилитационной академии. Раскрыт опыт реализации ключевых заданий инклюзивного обучения: адаптации материально-технических условий с учетом особых потребностей детей и молодежи, создания безбарьерной среды; вариатизации и индивидуализации образовательного процесса в соответствии с возможностями воспитанников с особыми образовательными потребностями; обеспечения положительного психологического микроклимата в инклюзивных детских коллективах; привлечения специалистов для предоставления воспитанникам специальных образовательных услуг; организации психолого-педагогического сопровождения родителей воспитанников с психофизическими нарушениями; исследования влияния инклюзивного обучения на всех участников учебно-воспитательного процесса. Показано, что благодаря системной реализации этих задач санаторная школа-интернат играет ведущую роль в социализации детей с психофизическими нарушениями, их самореализации в детских коллективах и усвоении социальных норм и ценностей полноценного общения с окружающими.
The author analyzes the system of inclusive education of children with mental and physical disorders on the example of a boarding school of Khortytska national educational rehabilitational academy. The team’s experience in tackling the key tasks of inclusive education is dwelt upon. These are: adaptation of the material and technical conditions to the special needs of children and young people, creating a barrier-free environment, variation and individualization of the learning process in accordance with the possibilities of pupils with special educational needs, fostering of a positive psychological microclimate in inclusive groups of children, inviting of professionals for rendering special education services to schoolchildren, psychological and educational support of parents of pupils with mental and physical disorders, studying of the impact of inclusive education on all members of the learning process and the local community. It is demonstrated that systemic realization of the tasks makes a sanatorium boarding school play a leading role in socialization of children with mental and physical disorders, promoting their self-fulfillment in groups and acknowledgment of social norms and values that allow a full-scale communication with others.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16527
Appears in Collections:Випуск 32 (Частина2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nechyporenko.pdf832.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.