DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15911
Title: Наступність в економічній освіті учнів загальноосвітньої школи і студентів вищого педагогічного навчального закладу
Authors: Терес, Володимир Іванович
Keywords: наступність
дидактичні умови
неперервність економічної освіти
моральні основи економіки
управління економічною освітою
економічна компетентність
преемственность
дидактические условия
непрерывность экономического образования
моральные основы экономики
управление экономическим образованием
экономическая компетентность
continuity
didactic conditions
stability of economic education
moral bases of the economy
control of economic education
economic competence
Issue Date: 2003
Publisher: Видавництво „Вимір” м. Дрогобич
Citation: Терес В. І. Наступність в економічній освіті учнів загальноосвітньої школи і студентів вищого педагогічного навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Володимир Іванович Терес ; наук. кер. О.Т. Шпак ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 40 с.
Abstract: У дисертації науково обґрунтовано наступність в економічній освіті учнів загальноосвітньої школи і студентів вищого педагогічного навчального закладу, розкрито соціально-орієнтовну сутність економічної освіти як однієї із складових інтелектуального потенціалу суспільства, розроблено і апробовано концепцію наступності як дидактичного принципу в контексті нової освітньої парадигми, визначено організаційно-педагогічні, дидактично-методичні і практично-прогностичні умови, які забезпечують реалізацію методологічного принципу наступності у системі “школа – ВНЗ”. Комплексно досліджено взаємозумовленість та інтеграційні засади двох соціальних інститутів у формуванні економічних суб’єктів, їх роль, місце і значення в соціально-економічній і професійно-педагогічній діяльності. Розглянуті класифікаційні характеристики різних груп професійних педагогічних умінь, запропоновані рівні і критерії їх сформованості, аргументовані можливості їх проектування в професійно-педагогічній підготовці майбутніх вчителів. У дисертації розглянута готовність педагога до організації і процесуального забезпечення економічної освіти як інтегративна якість його особистісної соціально-світоглядної позиції та професійних знань, які є похідною від мети і завдань економічного виховання школярів. Розкриті переваги блоко-модульної системи організації вивчення спецкурсу “Методика економічного виховання школярів”, а також факультативного курсу “Основи економічних знань”. У дисертації проаналізовано педагогічну сутність керівництва економічною освітою учнів, визначено, апробовано й експериментально перевірено прикладний аспект цього процесу. На основі результатів дослідження автором розроблені методичні рекомендації, які використовуються в практичній діяльності навчальних закладів, для вдосконалення економічної підготовки учнівської молоді.
В диссертации научно обоснована преемственность экономического образования учеников общеобразовательной школы и студентов высшего педагогического заведения, раскрывается социально-ориентационная сущность экономического образования как одной из составляющих интеллектуального потенциала общества, разработано и апробировано концепцию преемственности как дидактического принципа в контексте новой образовательной парадигмы, определено организационно-педагогические, дидактическо-методические и практическо-прогностические условия, которые обеспечивают реализацию методологического принципа преемственности в системе “школа – ВУЗ”. Комплексно исследованы взаимообусловленность и интеграционные основы двух социальных институтов в формировании экономических субъектов, их роль, место и значение в социально-экономической и профессионально-педагогической деятельности. Рассмотрены классификационные характеристики разных групп профессиональных педагогических умений, предложены уровни и критерии их формирования, аргументированы возможности их проектирования в профессионально-педагогической подготовке будущих учителей. В диссертации рассмотрена готовность педагога к организации и профессиональному обеспечению экономического образования как интегративного качества его личностной социально-мировоззренческой позиции и профессиональных знаний, которые представляют собой исходную цель и задачу экономического образования школьников. Раскрыты преимущества блоко-модульной системы организации изучения спецкурса “Методика экономического воспитания школьников”, а также факультативного курса “Основы экономических знаний”. В диссертации проанализирована педагогическая сущность руководства экономическим образованием учеников, определен, апробирован и экспериментально проверен прикладной аспект этого процесса. В работе доказано, что принцип преемственности не будет реализовываться, если субъекты учебного процесса последовательно и систематически не будут пополнять свой экономический ресурс знаний. С этой целью для экспериментальных объектов автором были разработаны и утверждены на кафедре экономической теории вариативные планы всеобуча педагогов и учеников, а также выпускников педагогических вузов. В диссертации раскрывается дидактическая сущность этих планов, их влияние на формирование экономических субъектов через разнообразие форм и методов обучения. Преимущество в них предоставлено активно-творческим, проблемным, поисковым методам, а выбор последних должен обеспечивать единство процессов познания, обучения и формирования умений. Автор считает, что ныне концептуально заслуживают внимания личностно-ориентированные технологии. Они помогают учитывать личностные домогательства как учеников, студентов, так и преподавателей, уровень возможностей субъектов педагогического процесса, социальный запрос и предложение, активизируют развитие индивидуального стиля деятельности каждого конкретного учебно-воспитательного учреждения. Доказано, что основными критериями такого стиля должны стать: целеполагания в системе деятельности учреждения, технология выбора пути в достижении цели и способов его реализации, обеспечение единства смыслового поля управленческой, образовательной, воспитательной деятельности коллектива, динамичность социально обусловленных и профессионально значимых решений, адекватность способа действия полученного результата и успешной его реализации во внутреннем и внешнем спросе. Сущностная их характеристика создает поле неоднозначных путей развития сложного и целостного организма – учебного заведения как самоорганизующейся системы. На основании результатов исследований автором разработаны методические рекомендации, которые используются в практической деятельности учебных заведений для усовершенствования экономической подготовки учащейся молодежи.
Didactive conditions of continuity of economic education of pupils of secondary schools as well as students of pedagogical universities are scientifically grounded, a socially oriented essence of economic education as a constituent part of the intellectual potential of the Society is elucidated, the idea of continuity as a didactic principle in the context of educational paradigm is elaborated and approbated. Organizational and pedagogic, didactic and methodic as well as practical and prognostic conditions which implement the methodological principle of continuity in the complex: School – Higher Educational Establishment are also onlined in the dissertation. An all-embracing investigation is carried out to determine the interdependence and integrational basis of the two social institutions in the formation of economic subjects, their role and place in the economic and pedagogical activity. Methodical recommendations, which can be implemented in the activity of educational establishment for the purpose of improving economic training of students are worked out on the basis of the investigation.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15911
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teres.pdf242.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.