DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1588
Title: Розвиток мислення учнів під час вивчення фізики за модульною технологією (на матеріалі електродинаміки)
Authors: Чернявський, Василь Васильович
Keywords: процес навчання фізики
розвиток мислення
модульно-розвиваюча технологія навчання
process of teaching physics
module technique of education
development of mental activity
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Чернявський, Василь Васильович. Розвиток мислення учнів під час вивчення фізики за модульною технологією (на матеріалі електродинаміки) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / В. В. Чернявський ; наук. кер. В. Д. Шарко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 21 с.
Abstract: Дисертація містить розроблені автором підходи до розвитку мислення учнів за умови впровадження модульної технології навчання у процес вивчення фізики. На основі дослідження феномену мислення, визначено його види, функції, структуру. Показано, що розвиток функціонально-операційної компоненти мислення, яка відображає загальне вміння здійснювати розумову діяльність, є пріоритетним у розвитку мислення учнів у цілому. Розглянуто концептуальні засади модульної технології навчання, як такої, що відповідає вимогам особистісно-орієтованої та діяльнісної парадигм, визначено її особливості та психолого-педагогічні умови, які вона створює для розвитку мислення учнів. Визначено дидактичні основи розробки методики розвитку мислення учнів при вивченні фізики за модульною технологією. Розроблено модель процесу розвитку мислення учнів під час вивчення “Електродинаміки” за модульною технологією, яка включала використання системи фізичних задач розвиваючого характеру, метою включення яких була активізація пізнавальної діяльності учнів і залучення їх до самостійної роботи з використання усіх розумових операцій і прийомів мислення; включення до системи розвиваючих завдань не тільки вправ з розвитку операційної компоненти мислення, але й мотиваційної сфери та рефлексії учнів. Розроблено елементи методичного забезпечення процесу вивчення електродинаміки за модульною технологією, орієнтовані на активізацію пізнавальної діяльності учнів. Розроблено методику діагностики рівня розвитку мислення учнів, зокрема його змістовної, функціонально-операційної, мотиваційної компонент та рефлексії. В результаті проведення педагогічного експерименту показано ефективність розробленої методики.
The project concerns the problem of development students’ mental activity under the implementation of module techniques of education when teaching physics. Modern approaches to explanation of the phenomena of mental activity, ifs types, functions and structure are covered in the project. It’s evident that functional and operational part of mental activity includes general mental acts which don’t depend on definite objective area and are internally general abilities to fulfill mental activity, that’s why if may be considered invariant corresponding to contence of mental activity and refer as "general-teaching mental skills". The principles of module basis of education are trialed as those corresponding personal-oriented and activity paradigm. It’s peculiarities and psychological and academic conditions are defined in the project. The academic basis for working out methods of development students’ mental activity when teaching physics on the module basis of education is cefined in the project. The Elements of methodical supply of the academic process of learning electrodynamics on module basis, oriented for activization of mental activities of students are developed in the project. Methods of appreciating the level of development mental activity of students, including its general, functional and operating, motivating components and reflex are developed in the project as well. In course of educational experiment the efficiency of the educational techniques developed is shown and approved with the help of the methods of statistics.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1588
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cherniavskyi.pdf252.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.