DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1587
Title: Психологія прийняття рішень у педагогічній діяльності
Authors: Чернобровкін, Володимир Миколайович
Keywords: прийняття рішення у педагогічній діяльності
проблемна педагогічна ситуація
причинна, цільова й ціннісна детермінація
поведінка вчителя
педагогічна діяльність
учитель як суб’єкт діяльності
смислова домінанта рішення
функціональна структура процесу прийняття рішення
рефлексивно-цільовий тренінг
decision-making in pedagogical activity
pedagogical situation
causative, intentional and value determination
teacher’s behavior
pedagogical activity
the teacher as the Subject of the functioning
the sense dominant of the decision
functional structure of the process of decision-making
reflective-intentional training
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Чернобровкін, Володимир Миколайович. Психологія прийняття рішень у педагогічній діяльності : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / В. М. Чернобровкін ; наук. кер. О. В. Скрипченко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 42 с.
Abstract: У дисертації досліджуються механізми та особливості процесу прийняття вчителями рішень у проблемних ситуаціях педагогічної діяльності. На основі аналізу різних форм детермінації активності педагога – причинної, цільової та ціннісної – утверджується положення про ієрархічну будову механізмів, на основі яких здійснюється процес прийняття рішень у проблемних ситуаціях педагогічної діяльності. На рівні причинної детермінації активність педагога розгортається за схемою поведінки; її зміст і напрямок визначається поєднанням зовнішньої ситуаційної стимуляції з афективно-поведінковими патернами, сформованими в процесі індивідуального розвитку педагога й спрямованими на захист і підтримку цілісності його Я. На основі цільової детермінації активність педагога постає як діяльність, що контролюється процесами свідомого цілепокладання. Діяльнісна будова процесу прийняття педагогічного рішення може бути описана на основі змістовно-смислової та функціонально-операційної складових. Змістовно-смислову сторону процесу прийняття рішення утворює динаміка сенсів, які актуалізуються під час сприймання ситуації, обмірковування й зважування рішення впродовж усього процесу. Запропоновано функціональну модель структури процесу прийняття рішення в педагогічній діяльності, що включає систему дій та операцій, здійснюваних педагогами на усіх етапах цього процесу. У роботі досліджено окремі закономірності, пов’язані з впливом на процес прийняття педагогічних рішень ціннісних детермінант. У дослідженні визначено критерії ефективності педагогічних рішень та встановлено, що в умовах спеціально організованої діяльності, яка складає основу технології рефлексивно-цільового тренінгу, у вчителів можуть розвиватись уміння прийняття ефективних педагогічних рішень.
The dissertation researches into the mechanisms and the peculiarities of the process of decision-making in the problem situations of pedagogical activity. On the basis of the analysis of different forms of determination of the teacher activity – causative, intentional, value – the thesis on the hierarchical structure of the mechanisms of the process of decision-making in the pedagogical activity is proposed. On the level of causative determination the activity of the teacher develops according to the behavior scheme; its content and direction are determined by the combination of outer situational stimulation and affective-behavioral patterns built in the process of the individual development of the teacher and directed on the protection and support of the integrity of the I. The intentional determination transforms the activity of the teacher into the functioning controlled by the process of the conscious goal-seeking. The teacher is the Subject who sets the goal, chooses the means of its achievement, and takes actions being aware of and reflecting the sense and the process of their realization. The structure of the decision-making can be described on the basis of content-sense and functional-operational components. The content-sense perspective of decision-making is built up by the dynamics of different senses (ego-centric, business, personality, and value). The functional operational perspective is built up by actions, skills and traits of the teacher which determine the degree of conscious data-processing. The paper researches into individual facts and regularities connected with the influence of value determination, i.e. values, moral convictions, on the process of making pedagogical decisions. The study has established the criteria of the effectiveness of pedagogical decisions. It has been ascertained that the skill of making effective pedagogical decisions can be developed in the teachers in reflective-intentional training.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1587
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chernobrovkin.pdf401.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.