DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1586
Title: Формування екологічної свідомості майбутніх вчителів початкових класів
Authors: Хроленко, Марина Володимирівна
Keywords: свідомість
екологічна свідомість
модель
психолого-педагогічні умови
consciousness
ecological consciousness
model
psychological and pedagogical conditions
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Хроленко, Марина Володимирівна. Формування екологічної свідомості майбутніх вчителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / М. В. Хроленко ; наук. кер. О. Г. Мороз ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 20 с.
Abstract: Дисертація присвячена проблемі формування екологічної свідомості майбутніх учителів початкових класів як системи в процесі їх професійної підготовки. Розроблено та в педагогічному експерименті перевірено модель процесу формування екологічної свідомості студентів, яка реалізується за таких умов: впровадження міждисциплінарного принципу інтеграції екологічних знань, використання системи навчально-екологічних задач і завдань, застосування партисипативних методів здійснення екологічної освіти студентів ВНЗ, уведення в освітній процес вищої школи спецкурсу „Актуальні проблеми педагогічної екології”. У дисертації обґрунтовано психолого-педагогічні критерії та відповідні їм показники сформованості екологічної свідомості студентів: сприйняття та ставлення до навколишнього природного середовища; сформованість екологічних знань та уявлень; мотивація екологічної діяльності; характер діяльності у природному довкіллі. На підставі визначених критеріїв і показників охарактеризовано рівні сформованості досліджуваної якості особистості: високий, середній і низький. В роботі з’ясовано місце і роль екологічної свідомості як особистісно-професійної якості вчителя початкової школи.
The thesis is dedicated to the problem of forming of ecological consciousness of the future primary schoolteachers as a system during their professional training. The conditions under which the experimental pedagogical system of forming of students’ ecological consciousness will be realized are introduction the principle of integration of ecological knowledge, using the system of ecological-educated tasks and problems, application of particular methods necessary for high school students’ ecological education, introduction in teaching process of high school special course “The Actual Problems of Pedagogical Ecology”. The psychological and pedagogical criterions and in accordance with them figures of forming of students’ ecological consciousness are substantiated in the dissertation: the perception and attitude to the natural environmental; the degree of forming of ecological knowledge and ideas; the motivation of ecological activity; the character of activity in the natural environment. The levels of formation the quality of personality which is investigated are characterized on the basis of definite criterions and indexes: high, middle and low. The work is determined the place and the role of ecological consciousness as a primary schoolteacher personal-professional quality.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1586
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07hmvvpk.pdf252.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.