DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15507
Title: Теорія і практика підготовки дітей до школи в умовах розвитку польського дошкілля (друга половина ХIХ віку - 1918 р.)
Authors: Адамек, Ірена
Keywords: дошкільне виховання
захоронка (охоронка)
дитячий садок
сімейне виховання
сімейне середовище
виховання дитини
підготовка до ШКОЛИ
гри
дошкольное воспитание
детский сад
семейное воспитание
семейная среда
воспитание ребенка
игры
pre-school education
ochronka (19 c. Polish day - nursery)
kindergarten
family education
family environment
child up-bringing
pre-school training
games
Issue Date: 2001
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Адамек І. Теорія і практика підготовки дітей до школи в умовах розвитку польського дошкілля (друга половина ХIХ віку - 1918 р.) : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.01 / Ірена Адамек ; наук. конс. Л. В. Артемова ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2001. - 29 с.
Abstract: Дисертація висвітлює процес становлення і розвитку педагогічної науки і, зокрема, однієї з її галузей - дошкільної педагогіки. На основі аналізу архівних матеріалів, оприлюднених джерел, психолого-педагогічних часописів та низки перших концепцій, теоретичних розробок, узагальнені основні тенденції і обгрунтовані причини та потреби розвитку дошкільних закладів (захоронок) різного підпорядкування на межі ХІХ - ХХ століть. Важливе місце в дисертаційній роботі відводиться концепціям відомих вчених і практиків Я.Давіда та А.Шицувни - "наука про речі" та "психологічне вивчення дітей". Визначено і розкрито теоретико-методичні та організаційні засади навчально-виховного процесу у різних типах навчальних закладів створених офіційними структурами (освітніми управліннями воеводств), благодійними та релігійними товариствами (при різних жіночих монастирях) та світськими особами. В дисертації розглядається також проблема підготовки дітей до школи в умовах спеціально змодельованого процесу дошюльного виховання, яке грунтується на використанні спадщини польської теорії і практики дошкільної педагогіки. Проведені емпіричні дослідження дозволили вирішити такі завдання: дослідити доцільність сконструйованих перших методів діагностування дітей; апробувати систему занять, спрямованих на підготовку дітей до; школи; виявити ефективність впливу експериментальних методик на визначені якості дитини; розкрити особливості залежності розвитку дитини від взаємодії компонентів "вихователь - дитина - батьки". Автором представлені авторські розробки дидактичних засобів із врахуванням специфіки дошкільної освіти.
Диссертация содержит разработанную автором новую теорию учебно-воспитательного процесса подготовки детей дошкольного возраста к школе, теоретически обоснованную и зкспериментально апробированную систему обучения и развития детей 6 -7 летнего возраста. Диссертация раскрывает особенности становления и развития педагогической науки в Польше и одной из ее отраслей - дошкольной педагогики на стыке 19-20 веков. В результате анализа архивных материалов, опубликованных источников, психолого-педагогической периодики и журналов выявлены и обобщены основные тенденции и обоснованы причины, потребности развития дошкольных учреждений (захоронок) в новых исторических условиях существования польской нации. Особое место в диссертации отводится концепциям выдающихся ученых конца 19 - начала 20 века - Я.Давида и А.Шицувны, которые внесли существенный вклад в развитие теории и практики национального дошкольного воспитания. Разработанные ими концепции обучения и развития детей дошкольного возраста ("наука о предметах" и "биографический" метод) стали одним из весомых явлений научно-исследовательской мысли и педагогической практики на стыке двух веков, Установлено: концептуальными основами взглядов Я.Давида на воспитание дошкольников является гуманизация, индивидуализация, взаимосвязь с миром природы и предметов, с окружением людей; сущность основных положений А.Шицувны заключается в том, что обучение и подготовка ребенка должна опираться на диагностику его знаний, умений и опыта. При зтом существенную роль играют познание, представление, речь и перцепция. Учитывается, что успешность обучения дошкольников в значительной мере определяется уровнем овладения ими общенаучными злементами о мире, природе, человеке, родственных связях. Одним из направлений исследования было определение функций и задач семьи в системе подготовки ребенка к школе, которые обусловливаются с позиций общественных потребностей и индивидуального развития, интересов воспитанника; выявление и обоснование основных правил домашнего воспитания как ориентира для родителей и гувернеров. Предложенная система подготовки детей дошкольного возраста к школе включает несколько важных требований: диагностика ребенка, создание змоционально-комфортной среды, учет индивидуальных особенностей и интересов детей, использование игры и игровой деятельности. При зтом мы опираемся на положения педагогов прошлого: игра для детей младшего школьного возраста - зто развлечение, для детей старшего дошкольного возраста - зто отдых. Объединив зти две позиции, мы нашли оптимальный вариант: играя – обучай. В такой ситуации игры превращаются в активный метод влияния на содержание и характер деятельности ребенка, на его змоциональную сферу, интеллектуальные особенности и физическую подвижность. Функции игр могут усиливаться за счет использования в них различных предметов и, в частности, игрушек, которые по типологии можно отнести к разным группам: дидактические, воспитательные, стимулирующие, познавательнне, терапевтические. Змпирическая проверка выявленных методик и совокупности педагогических условий, обеспечивающих их зффективность, осуществлялась с помощью учебных ситуаций и игр. Это позволило решить следующие задачи: исследовать целесообразность сконструированных на стыке веков методов диагностирования детей; апробировать систему занятий, направленных на стимулирование развития детей в период их подготовки к школе; определить зффективность влияния зкспериментальных методик на выделенные нами качества детей; раскрыть особенности зависимости развития ребенка от взаимодействия компонентов "воспитатель - родители - ребенок". Основные результаты работы нашли применение в дошкольных учреждениях разных городов и сел Краковского воеводства.
The process of school preparation of children in the conditions of modelled pre-school education, based on the usage of Polish pre-school pedagogy heritage was examined in the work. The dissertation contais researches on the process of development of pedagogical sciences and pre-school pedagogy. On the basis of analysis of archive materials, psychological and pedagogical magazines, the main trends in the development of pre-school institutions (okhronka) were defined. An large part of the work is devoted to the conceptions of wide-known scientists and practitioners Ya.Dawid and A. Shitsuvni, “science about things” and “psychological study of children”. It reveals theoretic methodical and organizational basis educational process in different types of institutions: official ones, charity communities and temporal persons. Trends of influence of family environment on children development in general and their pre-school training in particular were found out. The results of newly-used, transformed methods of Ya. Dawid and A. Shitsuvni are presented and the effectiveness of their usage in pre-school education system was proved. Didactic means for pre-school education are presented.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15507
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adamek.pdf319.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.