DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15433
Title: Теорія та практика підготовки педагогічних кадрів до економічного виховання школярів у системі безперервної освіти
Authors: Шпак, Олександр Тихонович
Keywords: концептуальна модель безперервної освіти
система безперервної освіти
економічна підготовка
економічна освіта
економічна компетентність
економічна культура
економічне мислення
економічне виховання
концептуальная модель непрерывного образования
система непрерывного образования
экономическое образование
экономическая подготовка
экономическая компетентность
экономическое мышление
экономическое воспитание
экономическая культура
continued educational system
pedagogical specialists
economic education
economic training
economic competence
economic culture
Issue Date: 2001
Publisher: Видавництво та друк ТЗоВ "Вимір" м. Дрогобич
Citation: Шпак О. Т. Теорія та практика підготовки педагогічних кадрів до економічного виховання школярів у системі безперервної освіти : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04 / Олександр Тихонович Шпак ; наук. конс. В. І. Маслов ; Національний педагогічний унівіерситет імені М. П. Драгоманова ; - Київ, 2001. - 34 с.
Abstract: У дисертації науково обґрунтовано шляхи та підходи до вирішення комплексної соціально-педагогічної проблеми економічної підготовки викладачів загальноосвітніх шкіл, розкрито соціально-орієнтовану сутність економічної освіти як одного із складових елементів інтелектуального потенціалу суспільства, розроблено концепцію економічної підготовки педагогічних кадрів, спрямовану на забезпечення економічної компетентності вчителя загальноосвітньої школи, визначено умови формування особистості з високим рівнем економічної культури, запропоновано модель економічної підготовки педагогічних кадрів і методичну систему дидактичних засобів реалізації завдань економічної освіти й виховання учнів. Основні рекомендації дослідження впроваджено у процес економічної підготовки освітянських кадрів в Україні. На основі результатів дослідження автором запропоновані нові навчальні програми, навчальні і методичні посібники з економічної освіти й виховання, які знайшли масове впровадження у закладах освіти України. Отримані в ході дослідження дані можуть бути використані для подальшого вдосконалення професійної підготовки педагогічних кадрів у вищих закладах освіти.
В диссертации научно обоснованы пути и подходы к разрешению комплексной социально-педагогической проблемы экономической подготовки и переподготовки преподавателей общеобразовательных школ, проанализировано формирование подходов к экономическому образованию в истории экономической мысли в Украине, раскрыта социально-ориентированная сущность экономического образования как одного из составных элементов интеллектуального потенциала общества, разработана концепция экономической подготовки педагогических кадров, направленная на обеспечение экономической компетентности учителя общеобразовательной школы, определены условия формирования личности с высоким уровнем экономической культуры, предложена модель экономической подготовки педагогических кадров и методическая система дидактических средств реализации заданий экономического образования и воспитания школьников. В процессе исследования обосновано, что главная цель непрерывного экономического образования педагогических кадров должна быть направлена на обеспечение таких условий, которые определяются соответствующими функциями экономической подготовки и воспитания школьников: познавательно-развивающей, обучающей и воспитывающей, познавательно-деятельностной, социально-защитной, компенсирующей и профессионально-ориентационной. Показано, что структурно экономическая подготовка педагогических кадров должна представлять собой трехуровневую систему, которая предусматривает непрерывное образование и воспитание школьников (пропедевтический уровень), вузовскую подготовку студентов высших учебных заведений к экономическому образованию и воспитанию школьников (формирующий уровень) и последипломное образование педагогических кадров (корректирующий уровень). Каждый из этих уровней характеризуется динамичностью и предусматривает инвариантную и вариативную части. В диссертации рассмотрена готовность педагога к экономическому образованию как интегративное качество его личностной социально-мировоззренческой позиции и профессиональных знаний и умений, которое представляет собой производную от целей и задач економической подготовки и воспитания школьников. В процессе исследования обоснована необходимость выделения пяти основных уровней готовности педагога к экономическому обучению и воспитанию школьников: повседневный, информационный, научно-методический, производительно-моделирующий, инновационный. К каждому из названных уровней автором диссертации были разработаны учебные программы и методические рекомендации Определено, что экономическая подготовка педагогических кадров должна рассматриваться в трех аспектах: теоретическом, практическом и методическом. Результаты теоретического и экспериментального исследований показали, что экономическая подготовка как целостное педагогическое образование должна обеспечиваться органической связью между всеми аспектами подготовки: социально-педагогическим, организационно-педагогическим, общеэкономическим, психолого-педагогическим, методическим, воспитательным и управленческим. Основные рекомендации исследования внедрены в процесс экономической подготовки педагогических кадров в Украине. На основании результатов исследования автором предложены новые учебные программы, учебные и методические пособия по экономическому образованию и воспитанию для учащихся, учителей, руководителей школ, методических служб органов образования. Полученные в ходе исследования данные могут быть использованы для дальнейшего совершенствования профессиональной подготовки педагогических кадров.
In the thesis ways and approaches to solving of social pedagogical problem of economic training are proved, socially oriented main point of economic education as one of social intellectual potential‟s elements is opened, conception of economic teacher‟s training, that is aimed at supplying of the economic competence of school teachers, is developed, conditions of forming of the person with high level of economic education are determined, teacher‟s economic training model and methodical system of didactical means of realisation of economic educational tasks are proposed. Main research recommendations are introduced in the process of economic education of pedagogical specialists in Ukraine. On the basis of research results author has proposed new educational programmes, school and methodical supplies for economic education, that are introduced popularly in Ukrainian educational institutions. Received data may be used for subsequent improvement of teacher‟s training in institutions of higher learning.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15433
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shpak.pdf374.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.