DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет педагогіки та психології » Наукові праці Факультету педагогіки та психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15416
Title: Специфіка організації освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі
Authors: Алексєєнко-Лемовська, Людмила Владиславівна
Keywords: освітній
процес
дошкільний
навчальний
заклад
принципи
організації
образовательный
процесс
дошкольное
учебное
заведение
принципы
организации
educational
process
pre-school
institution
principles
of organization
Issue Date: 2016
Publisher: Видавничий центр СДПУ
Citation: Алексєєнко-Лемовська Л. В. Специфіка організації освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць / За заг. ред. проф. В. І Сипченка. – Слов’янськ : Видавничий центр СДПУ, 2016. - № 5 (79). - С. 4-13
Abstract: У статті визначено специфіку організації освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі. Зміст дошкільної освіти покликаний не озброїти дошкільника певними знаннями, вміннями, навичками, а забезпечити становлення сукупності інтеграційних якостей особистості на рівні, що відповідає можливостям і закономірностям розвитку дитини на етапі дошкільного дитинства: допитливість, активність, емоційна чуйність, комунікативність, довільність, здатність вирішувати інтелектуальні й особистісні завдання, наявність передумов навчальної діяльності і володіння вміннями, необхідними для здійснення різних видів діяльності. Саме це й зумовлює специфіку організації освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі.
В статье определена специфика организации образовательного процесса в дошкольном учебном заведении. Содержание дошкольного образования призвано не вооружить дошкольника определенными знаниями, умениями, навыками, а обеспечить становление совокупности интеграционных качеств личности на уровне, соответствующем возможностям и закономерностям развития ребенка на этапе дошкольного детства: любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость, коммуникабельность, произвольность, способность решать интеллектуальные и личностные задачи, наличие предпосылок учебной деятельности и владения умениями, необходимыми для осуществления различных видов деятельности. Именно это и обуславливает специфику организации образовательного процесса в дошкольном учебном заведении.
The article defines the specific of organization of educational process in preschool institution. The content of preschool education is designed not to equip preschooler with certain knowledge, skills, but to ensure the formation of set of integrative personal qualities to a level corresponding opportunities and common factors of child development during preschool childhood, curiosity, activity, emotional sensitivity, communicativeness, arbitrariness, ability to solve intellectual and personal tasks, availability of educational prerequisites and possession of skills necessary to perform various activities. This is what determines the specifics of organization of the educational process in preschool institution.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15416
Appears in Collections:Наукові праці Факультету педагогіки та психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alekseenko-Lemovska.pdfОсновна стаття2.62 MBAdobe PDFView/Open
Tytul_zmist.pdfТитул, зміст839.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.