DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15179
Title: Психологія гармонізації характеру в юнацькому віці
Authors: Павлик, Наталія Василівна
Keywords: особистість в юнацькому віці
риси характеру
структура і зміст характеру
характерологічний розвиток
гармонійний характер
дисгармонії характеру
гармонізація характеру
духовно-моральна саморегуляція
духовно-моральна самоактуалізація
личность в юношеском возрасте
черты характера
структура и содержание характера
характерологическое развитие
дисгармонии характера
гармонизация характера
духовно-нравственная саморегуляция
духовно-нравственная самоактуализация
the youth personality
character of personality
the character traits
the structure and contents of character
the components of character
a characterlogical development
the harmonious character
the character disharmonies
character harmonization
the spiritual and moral self-control
the spiritual and moral self-actualization
the psychological laws of harmonization of character
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Павлик Н. В. Психологія гармонізації характеру в юнацькому віці : автореферат дис. ... докт. психол. наук : 19.00.07 / Наталія Василівна Павлик ; наук. консультант Е. О. Помиткін ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2017. - 45 с.
Abstract: Дисертаційне дослідження присвячено дослідженню особливостей гармонійності характеру сучасного юнацтва, встановленню психологічних закономірностей та розробці психолого-педагогічних методів гармонізації характеру юнаків та дівчат. Автором теоретично проаналізовано поняття «характер особистості» у філософсь- ких, духовно-релігійних і науково-психологічних підходах; визначено компоненти (духо- вно-моральний, морально-комунікативний, інтелектуально-креативний, емоційно- почуттєвий, вольовий, психосоматичний) структури характеру та їх змістові конструкти (альтруїзм – егоїзм, чесність – лицемірство, терплячість – слабовілля та ін.), критерії гар- монійності (моральна вихованість – невихованість; урівноваженість – неврівноваженість; сила характеру – безхарактерність, цілісність – неповнота), типи (духовно-гармонійний, м’яко-дисгармонійний, жорстко-дисгармонійний, глибоко-дисгармонійний) і рівні (низь- кий, нижче від середнього, вище від середнього, високий) гармонійності характеру. Обґрунтовано духовно-моральнісний науковий підхід до гармонізації характеру і напрями духовно-моральної самоактуалізації особистості в юнацькому віці. В дисертації наведено результати дослідження особливостей гармонійності характеру сучасної молоді, встановлено психологічні закономірності гармонізації характеру в юнацькому віці. Експе- риментально доведено, що духовно-моральний розвиток особистості зумовлює гармоній- ність її характеру. Розроблено та експериментально перевірено авторську програму гармо- нізації характеру старшокласників і студентів ВНЗ шляхом духовно-моральної самоактуа- лізації особистості, обґрунтовано методичні рекомендації для практичних психологів і пе- дагогів щодо гармонізації характеру молоді в системі сучасної освіти.
Диссертационное исследование посвящено изучению особенностей характера современной молодежи, установлению психологических закономерностей гармонизации характера в юношеском возрасте и разработке психолого-педагогических методов гармонизации характера старшеклассников и студентов. Развитие дисгармоний характера у юношей и девушек проявляется комплексом дисгармоничных черт, вызывающих состояние психологического дискомфорта и нарушающих взаимоотношения человека с окружающими. Автором проанализировано понятие «характер личности», представленное в духовно-философских и научно-психологических подходах; выделены компоненты (духовно- нравственный, нравственно-коммуникативный, интелектуально-креативный, эмоционально-чувственный, волевой, психосоматичний) структуры характера и их содержательные конструкты (альтруизм – эгоизм, честность – лицемерие, терпеливость – слабоволие и др.), выделены критерии гармоничности (моральная воспитанность – невоспитанность; уравновешенность – неуравновешенность характера; сила характера – бесхарактерность; целостость – неповнота характера), типы (глубоко-дисгармоничный, жестко-дисгармоничный, мягко-дисгармоничный, духовно-гармоничный). В зависимости от степени соответствия характера критериям его гармоничности выделено уровни гармоничности характера: низкий – дисгармоничный характер, нижче среднего – потенциально-дисгармоничный, вище среднего – адаптированный и високий – гармоничный характер. Автором описан духовно-нравственный научный подход к проблеме гармонизации характера, обоснованы духовно-нравственные основы гармонизации характерологическо- го развития юношей и девушек, выделены духовно-нравственные детерминанты гармони- зации характера, описаны направления духовно-нравственной самоактуализации личности в юношеском возрасте. Установлено, что психологическим механизмом гармонизации характера в юношеском возрасте выступает духовно-нравственная саморегуляция личности. На основе эмпирического исследования выделены психологические закономерности гармонизации характерологического развития юношества. Статистический анализ ре- зультатов эксперимента показал, что духовный потенциал и гармоничность характера взаимообуславливают друг друга. Духовно-творческий характер профессиональной деятельности способствует активизации психологических механизмов гармонизации характера в юношеском возрасте. Процесс гармонизации характера имеет три основных этапа: начальный, основной и духовно-гармоничный. При низком уровне гармоничности характера целесообразно развивать духовно-нравственные и эмоционально-эстетические качества. На среднем уровне гармоничности оптимально развиваются коммуникативные и волевые черты. Гармоничная активизация креативно-интеллектуальных качеств происходит лишь при условии сформированности остальных компонентов характера. Процесс гармонизации характера является не линейным, а имеет периодичность га- рмоничного подъема и кризисных спадов, которые сопровождаются временной социально-психологической дезадаптацией личности. Духовно-нравственное развитие личности определяет гармоничность ее характера. Начальный этап духовно-нравственного развития вызывает временное обострение характерологических дисгармоний. Но при дальнейшем духовном развитии происходит психологическая адаптация личности, что обуславливает постепенную гармонизацию ее характера. В диссертации разработана и экспериментально проверена авторская развивающая- программа, в состав которой входит спецкурс гармонизации характера старшеклассников и студентов на основе духовно-нравственной самоактуализации личности. Автором обоснованы методические рекомендации для практических психологов и педагогов относительно методов гармонизации характера современной молодежи. Основными направлениями гармонизации характера являются организация психологического сопровождения старшеклассников и студентов, создание психологических условий духовно-нравственного оздоровления, насыщение учебно-воспитательных программ мероприятиями духовно-творческого содержания.
The thesis is devoted to studying the features of character of modern youth and studying the psychological laws of character harmonization in the youth age. The author analyses a spiritual, philosophical and scientific psychological traditions, which concern the «character of the personality» concept. The model of the structure, and the contents of character of the personality where developed. The criteria of character harmony and types of character disharmonies have been allocated by the author. There where proved spiritual and moral principles of harmonization of character development. The methodological approach to character harmonization was described; main directions of spiritual and moral self-actualization of the personality in the youth age were allocated. There where investigated features and a level of character harmony of modern senior pupils and students. It was established, that spiritual and moral development of the person determines a character harmony. On the basis of an experimental research of spiritual potential and a degree of a harmony of character of modern young people, the author allocates the psychological laws of influence of spiritual potential on the process of characterological development in the youth age. The author’s special course of character harmonization in the youth age by the method of spiritual and moral self-actualization of the personality has been developed and experimentally confirmed. There where proved methodical recommendations for practical psychologists concerning methods of character harmonization of modern senior pupils and students. The basic directions of optimization of education system are creation of psychological conditions of spiritual and moral improvement and saturation of teaching and educational programs by the spiritual and creative actions.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15179
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavlyk.pdf920.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.