DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15176
Title: Виховний потенціал рідної мови в творчій спадщині Івана Огієнка
Authors: Ляхоцька, Лариса Леонідівна
Keywords: рідномовне
родинне
позашкільне виховання
національно-мовна особистість
лінгводидактика
воспитание посредством родного языка
национально-языковая личность
семейное
внешкольное воспитание
лингводидактика
education by the native language
national-languageoning person
family and out school education
linguagedidactic
Issue Date: 2000
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Ляхоцька Л. Л. Виховний потенціал рідної мови в творчій спадщині Івана Огієнка : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Лариса Леонідівна Ляхоцька ; наук. кер. І. І. Шкурко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2000. — 22 с.
Abstract: Дисертація присвячена проблемі виховання національно-мовної особистості в процесі вивчення творчої спадщини українського вченого і педагога Івана Огієнка. На підставі дослідження маловідомих архівних джерел, історико-педагогічної літератури першої третини ХХ ст. та сучасного періоду, раритетних мовно-освітніх видань розглянуто суспільно-політичні й соціально-педагогічні умови становлення І. Огієнка як педагога-мовознавця, висвітлено провідні напрями культурно-освітньої діяльності вченого, здійснено ретроспективний аналіз його поглядів на розвиток національної освіти, одним із шляхів реформування якої є рідномовне виховання українського шкільництва. На прикладі підручників та методик ученого аналізується виховний вплив лінгвістичних знань на формування високоосвіченої культурної особистості та розкрито пріоритетні напрями рідномовного виховання учнівської молоді. У роботі висвітлено педагогічну спадщину І. Огієнка в аспекті рідномовного виховання: а) з погляду вивчення української мови як навчального предмета; б) у контексті аналізу його підручників і посібників з метою визначення ефективності виховного впливу на вияв національно-мовних почуттів та свідомості; в) визначення інноваційної технології навчання рідної мови за підручником; г) виявлення конкретних рекомендацій вченого щодо використання та посилення виховного потенціалу рідної мови як навчального предмета. На підставі фундаментальної праці ―Наука про рідномовні обов’язки‖ І. Огієнка проаналізовано погляди вченого на сутність людини та вплив на її формування рідномовного виховання, визначені принципи, методи і форми впливу на особистість у процесі засвоєння знань з рідної мови та обов’язків щодо її збереження.
Диссертация посвящена проблемам национально-языкового воспитания учащихся на основе изучения творческого наследия украинского ученого и педагога Ивана Огиенко. В результате выявленных уникальных архивных документов, редких лингво-педагогических изданий автором анализируется весомый вклад профессора-лингвиста в разработку теоретических принципов обучения и воспитания посредством родного языка. Диссертационная работа состоит из введения, трех разделов, заключения и трех приложений. Во вступлении обосновано актуальность проблемы, определены объект, предмет, цель и задачи исследования, методы, этапы работы, раскрываются научная новизна, теоретическое и практическое значение полученных результатов. Весь исторический период, который рассматривается, разделен на три временных отрезка (1905–1917гг., 1917–1920гг., 1920–1939гг.), созвучных с жизнью и деятельностью известного педагога и каждый из них был связан с проблемой возрождения украинского языка как родного, воспитания и обучения на родном языке в семье, учебных заведениях и в процессе самообразования. В первом разделе―Родной язык в педагогических взглядах и просветительской деятельности Ивана Огиенко на основе изучения малоизвестных архивных источников, историко-педагогической литературы первой трети ХХ ст. и современного периода, уникальных лингво-просветительс- ких изданий рассмотрены общественно-политические и социально-педагогические условия становления И. Огиенко как педагога-лингвиста, освещены основные направления культурно-просветительской деятельности ученого, которые включают семейный, религиозный, образовательный, лингвокраеведческий, лингводидактический, психолингвистический, внешкольный, андрагогический аспекты воспитания. Осуществлен ретроспективный анализ его взглядов на развитие национального образования, исходными положениями которого являются: 1) родной язык — основа национального обучения и воспитания; 2) активная украинизация учебного процесса всех типов учебных учреждений; 3) основная цель школы — воспитание патриотов, достойных граждан Украины; 4) государственная украинская школа должна быть единой в отношении принципа доступности и преемственности в обучении; 5) воспитание национально-сознательных педагогических кадров. Во втором разделе — И. Огиенко о воспитательном потенциале родного языка в учебно-педагогическом процессе — на примере 30 методических работ ученого рассматривается воспитательное воздействие лингвистических знаний на формирование высокообразованной личности и раскрываются приоритетные направления воспитания учащейся молодежи посредством родного языка: лингвистическое, гражданское, этнокультуроведческое, моральное и эстетическое. В работе проанализировано педагогическое наследие И. Огиенко в аспекте воспитания посредством родного языка с точки зрения: а) содержания изучения украинского языка как учебного предмета, б) анализа контекста его учебников и пособий, в) определения инновационной технологии обучения родному языку посредством учебника, г) выбора и систематизации конкретных методических рекомендаций ученого. Исследование трудов И. Огиенко показало, что они были для методики родного языка новой украинской школы источником качественно нового уровня, предусматривающим тесную взаимосвязь процесса обучения и воспитания. Педагогические идеи ученого актуальны и сегодня: — учебный процесс следует организовать так, чтобы он прежде всего формировал человека высокой национально-языковой культуры и достичь этого можно путем воспитывающего влияния лингвистических знаний, дидактического материала, методов обучения на сознательность и чувства учащегося; — воспитательные возможности родного языка стимулируют желание национально-языковой личности к самообразованию и самовоспитанию, к формированию научного мировоззрения. В работе обосновано системный подход ученого к проблеме воспитания национально-языковой личности: принципы, цель и содержание воспитания посредством родного языка рисуют своеобразную модель полноправной творческой личности с высокими гражданскими качествами, основными факторами формирования которой являются семья, учебное заведение и общество. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что предложенные И. Огиенко формы и методы обучения родному языку способствуют воспитанию моральных, гражданских, эстетических качеств молодого поколения, направлены на пробуждение внутренних возможностей и языковых способностей, на учитывание потребностей и интересов школьников, их возрастных и индивидуальных особенностей. В третьем разделе — Идея воспитания посредством родного языка как основа педагогических взглядов И. Огиенко - на основе изучения содержания работы ― Наука о гражданских обязанностях к родному языку осуществлен анализ взглядов ученого на сущность человека и факторов воспитания посредством родного языка, характеризуются методологические основы относительно определения принципов, методов, приемов, средств и форм влияния на личность в процессе усвоения знаний по родному языку и гражданские обязанности относительно его сохранения. Проведенное исследование дало возможность определить и актуализировать на современном уровне такие основные идеи в решении данной проблемы: воспитание языковой культуры; развитие интеллекта, языковых способностей национально-языковой личности; формирование умений решать жизненные проблемы посредством родного языка; культурологический подход к языковому воспитанию; воспитание ―языковой стойкости этноса (преодоление комплекса неполноценности). Определены и раскрыты критерии воспитания языковой личности: национально-сознательное и эмоционально-эстетическое отношение к родному языку, развитая языковая память, языковой этикет, осознание своей принадлежности к народу, носителю языка и культуры. В выводах обобщены и изложены результаты проведенного исследования, раскрыты возможности и перспективы его практического применения.
Dissertation is devoted to problems of education native-languageoning person on the base of studding creative heritage of Ukrainian scientist and educationist Ivan Ohijenko. On the base of researching unique archival records and philological-educational publications the author analyzing the large contribution of professor-philologist in creation of theoretical principles of training and education by the native language.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15176
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Liakhotska.pdf270.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.