DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14901
Title: Психологічні засади формування комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення
Authors: Мартиненко, Ірина Володимирівна
Keywords: комунікативна діяльність
системні порушення мовлення
діти старшого дошкільного віку
типи комунікативної діяльності
формування комунікативної діяльності
психокорекційна система
психологічні засади
комунікативний арсенал особистості
коммуникативная деятельность
системные нарушения речи
дети старшего дошкольного возраста
типы коммуникативной деятельности
формирование коммуникативной деятельности
психокоррекционная система
психологические основы
коммуникативный арсенал личности
communication activity
system speech disorders
senior preschool age children
types of communication activity
forming of communication activity
psychocorrectional system
psychological background
personal communicative toolkit
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Мартиненко І. В. Психологічні засади формування комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення : автореферат дис. ... докт. психол. наук : 19.00.08 / Ірина Володимирівна Мартиненко ; наук. конс. Марія Купріянівна Шеремет ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2017. – 40 с.
Abstract: У дослідженні здійснено теоретичний аналіз сучасних теоретико- методологічних підходів до вивчення комунікативної діяльності дітей із системними порушеннями мовлення у психології, узагальнення яких дозволило визначити психологічні механізми та розробити структурно-функціональну модель зазначеної діяльності. Визначені методологічні засади та здійснено емпіричне дослідження комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку із системними порушеннями мовлення за результатами якого виокремлені типи комунікативної діяльності дітей досліджуваної категорії (пасивно-стереотипний, операційно- дефіцитарний, експресивно-прогностичний, структурно-дефіцитарний), інтер- й інтрапсихічні чинники їхнього формування, комунікативні труднощі на різних етапах реалізації комунікативної діяльності (змістові, операційні, рефлексивні). У дослідженні теоретично обґрунтовано психологічні засади формування комунікативної діяльності дітей із системними порушеннями мовлення, які становили підґрунтя для розробки та апробації системи психокорекційного впливу на розвиток зазначеної діяльності в старшому дошкільному віці, трьохкомпонентна модель якої передбачає інформативно-активізаційний, мотиваційно-розвивальний, продуктивно-діяльнісний, вербально-репродуктивний та креативно-перетворювальний етапи реалізації з уточненням змістових та організаційних особливостей роботи з педагогами, батьками, дітьми.
В исследовании осуществлен теоретический анализ современных психологических теоретико-методологических подходов к изучению коммуникативной деятельности детей с системными нарушениями речи (далее  СПМ), результаты которого послужили основанием для определения ее психологических механизмов и разработки структурно-функциональной модели. Определены методологические основы и проведено эмпирическое исследование коммуникативной деятельности детей старшего дошкольного возраста с системными нарушениями речи, обобщение результатов которого позволило выделить типы коммуникативной деятельности детей исследуемой категории (пассивно-стереотипный, операционно-дефицитарный, экспрессивно- прогностический, структурно-дефицитарный) и констатировать трудности на различных этапах реализации коммуникативной деятельности (содержательные, операционные, рефлексивные). Интрапсихическими факторами развития структурно-организованной коммуникативной деятельности старших дошкольников с СПМ установлены: овладение коммуникативными умениями (перцептивными, информационными, интерактивными), сформированность определенных личностных черт (лидерских качеств, организаторских способностей, креативности, направленности на сотрудничество), а интерпсихическими  продуктивное общение в семье и адекватное осознание родителями коммуникативных трудностей их детей. Выявленные типы свидетельствуют о дефицитарности коммуникативной деятельности старших дошкольников с системными нарушениями речи, что обусловило необходимость разработки психокоррекционной системы ее формирования. В диссертации теоретически обоснованы психологические подходы к формированию коммуникативной деятельности детей с системными нарушениями речи, которые определили разработку содержания и апробацию психокоррекционной системы развития этой деятельности в старшем дошкольном возрасте. Трехкомпонентная модель экспериментальной системы реализовывалась через информационно-активизирующий, мотивационно-развивающий, продуктивно-деятельностный, вербально-репродуктивный и креативно- преобразующий этапы с уточнением содержательных и организационных особенностей работы с педагогами, родителями, детьми. Экспериментальная система была разработана с целью совершенствования и развития структурно-организованной коммуникативной деятельности детей старшего дошкольного возраста с системными нарушениями речи в совокупности операционных (коммуникативных умений и средств) и личностных (коммуникативных черт) ее составляющих. Методологическими основами исследования выступили деятельностный, личностно-ориентированный, системный и личностно-коммуникативный теоретические подходы. В результате целенаправленной коррекционно-развивающей работы по формированию коммуникативной деятельности у большинства детей экспериментальной группы произошли качественные изменения в развитии всех ее компонентов.
The study contains theoretical analysis of the modern theoretical and methodological approaches towards researches in the field of communication activity of the children with system speech disorders found in psychology. Generalisation of these approaches allowed the author to determine psychological mechanisms of the communication activity in the given category of children and develop its structural and functional model. The research methodological background has been defined, and the empiric study of the communication activity development in senior preschool age children with system speech disorders has been conducted. The research outcomes allowed to discover specific types of communication activity in children with system speech disorders (passive and stereotypical, operational-deficient, expressive and prognostic, structure-deficient). There also has been determined the inter- and intrapsychic preconditions for their development, communication difficulties at the different stages of communication activity implementation (related to content, operations and self-reflection). The study provides theoretical substantiation for the psychological grounds for development of communication activity in children with system speech disorders, which construct the background for elaboration and validation the psychocorrectional system for communication activity development in the given category of children. The three- component model of the proposed system includes the following stages of its implementation: information and activation; motivation and development; productive activity; the stage of verbal reproduction and creative transformation. For each stage the author provides detailed description of content and organisational work with teachers, parents and children.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14901
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martynenko.pdf603.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.