DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14844
Title: Антропологічно-ціннісні засади гуманістичного потенціалу релігійної етики
Authors: Бродецький, Олександр Євгенович
Keywords: цінності
етика
релігійна мораль
гуманізм
гуманістична синергія
толерантність
особистість
міжконфесійний діалог
ценности
этика
религиозная мораль
гуманизм
гуманистическая синергия
толерантность
личность
межконфессиональный диалог
values
ethics
religious morality
humanism
humanistic synergy
tolerance
personality
interdenominational dialogue
Issue Date: 2017
Citation: Бродецький О. Є. Антропологічно-ціннісні засади гуманістичного потенціалу релігійної етики : автореферат дис. ... докт. філос. наук : 09.00.11 / Олександр Євгенович Бродецький ; наук. конс. В. О. Балух ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2017 – 34 с.
Abstract: Дисертація містить комплексне дослідження гуманістичних ідей етики релігій різних традицій. Виявляються зміст, умови та форми їхньої дієвості в контексті завдань толерантизації міжконфесійних стосунків, поєднання виховних і культуротворчих потенцій релігійної етики й світського гуманізму. Впроваджено в теоретичний і методологічний дискурс принцип гуманістичної синергії етичних ідей різних віросповідних традицій, а також обґрунтовано його функціональність в умовах глобалізованого, постінформаційного соціуму. Гуманістична синергія визначається як соціокультурно мотивована взаємодія сумірних за моральним змістом релігійних і філософських ідей різних традицій у контексті практик соціальної комунікації релігійних спільнот та вірян в умовах мультикультурного середовища і необхідності соціальної й ціннісної солідарності в ньому. Гуманістична синергія етичних ідей релігій аж ніяк не означає інтенцію чи претензію на розмивання віросповідної ідентичності тієї чи іншої релігії або конфесії (що й відрізняє її як методологічний принцип від певної ідеологеми), але тільки мотивує пошук (на особистісному, спільнотному, життєво-практичному і світоглядно-концептуальному рівнях) дієвих можливостей координації, взаємодопонювальності та спільної культурно- виховної ролі етичних ідей різних традицій з акцентуацією їхнього антропологічного підґрунтя та гуманістичного, людинотворчого, особистісно- й комунікативно-розвиваючого впливу. Виявлено можливості світоглядної конвергенції на індивідуальному і культурно-спільнотному рівні філософських та релігійних контекстів обґрунтування гуманістичної етики. Доведено, що смисловий синтез, з одного боку, філософських, а з іншого, – релігійних гуманістичних етичних постулатів може мати продуктивний не лише теоретичний, а й практично-просвітницький потенціал, оскільки він надає орієнтири концептуально-інтегрованого бачення вірянами власної релігійної традиції, акцентує в ній смислові мотиватори для морального ентузіазму в соціально значущих ініціативах, заохочує до діалогу з носіями інших переконань й ідентичностей. Методологія гуманістичної синергії етичних ідей релігій може, зокрема, використовуватися в практиках оптимізації релігійної та релігієзнавчої освіти, культурно-естетичної комунікації вірян і спільнот різних традицій; збалансуванні загальногуманітарної і конфесійної компонент у змістовому наповненні богословської науки й освіти тощо.
Диссертация содержит комплексное исследование гуманистических идей этики религий различных традиций. Выявлены содержание, условия и формы их действенности в рамках задач толерантизации межконфессиональных отношений, сочетания воспитательных и культуротворческих потенций религиозной этики и светского гуманизма. Вводится в теоретический и методологический дискурс принцип гуманистической синергии этических идей различных вероисповедных традиций, а также обосновывается его функциональность в условиях глобализованного, постинформационного социума. Гуманистическая синергия определяется как социокультурно мотивированное взаимодействие соизмеримых по нравственному содержанию религиозных и философских идей различных традиций в контексте практик социальной коммуникации религиозных сообществ и отдельных верующих в условиях мультикультурной среды и необходимости социальной и ценностной солидарности в ней. Гуманистическая синергия этических идей религий отнюдь не означает интенцию на размывание вероисповедной идентичности той или иной религии либо конфессии (что и отличает ее в качестве методологического принципа от идеологемы). Она лишь мотивирует поиск (на личностном, групповом, практическом и мировоззренчески- концептуальном уровнях) действенных возможностей координации, взаимодополняемости и совместной культурно-воспитательной роли этических идей различных традиций с акцентуацией их антропологических оснований и гуманистического, созидательного, личностно- и коммуникативно-развивающего воздействия. Выявлены возможности мировоззренческой конвергенции на индивидуальном и культурно- групповом уровне философских и религиозных контекстов обоснования гуманистической этики. Доказано, что смысловой синтез, с одной стороны, философских, а с другой, – религиозных гуманистических нравственных постулатов может обладать продуктивным не только теоретическим, но и практически-просветительским потенциалом. Он обеспечивает ориентиры концептуально-интегрированного видения верующими собственной религиозной традиции, акцентируя в ней смысловые мотиваторы для морального энтузиазма в социально значимых инициативах, поощряет к диалогу с приверженцами иных убеждений и идентичностей. Методология гуманистической синергии этических идей религий может, в частности, использоваться в практиках оптимизации религиозного и религиоведческого образования, культурно-эстетической коммуникации отдельных верующих и их общин, принадлежащих к различным традициям; сбалансировании общегуманитарной и конфессиональной составляющих содержания богословской науки и образования и т.д.
The thesis contains a comprehensive study of humanistic ethical ideas of the different religious traditions. The study explicates the content, conditions and forms of their effectiveness for the interreligious relations tolerance and for the synthesis of educational and culture-constructing potencies of religious ethics and secular humanism. The dissertation introduces to the theoretical and methodological discourse the principle of humanistic synergy of ethical ideas of different religious traditions. The author proves a functionality of this principle in a globalized, post-informational society, because in that society religious notional structures penetrate to the mind of not only the confessional believers, but also the people with autonomic forms of socialization, cultural self-development, education and self-education, involvement into specific informational space. The humanistic synergy is defined as a sociocultural interaction of different religious and philosophical ideas in the process of the religious communities and believers’ social communication within multicultural conditions and the necessity of social and value solidarity in this process. The humanistic synergy of ethical ideas of different religious traditions does not mean an intention or claim to neglect the confessional identity of confessional commons or denominations, but only motivates the search (at the individual, social, world-view levels) for the effective opportunities of coordination, cooperation and cultural role of ethical ideas from different traditions with accentuation on their anthropological foundation and humanistic, personality-developing influence. Such search has the important topicality in the postmodern epoch. In the thesis it is theoretically generalized the humanistic core of moral ideas of different religious traditions on the ground of philosophical ethics methodological heritage of different historical periods. The author outlines the possibilities of conceptual convergence (on the individual and cultural levels) between the philosophical and religious contexts of morality in its humanistic orientations for human communication regulating. It is proved that conceptual synthesis of, on the one hand, the philosophical and the other – religious humanistic ethical postulates has not only theoretical, but also productive practical and educational potential, because it provides guidance for conceptual and integrated vision of the religious tradition and emphasizes its mental motivators for personal and group self-development, moral enthusiasm in socially important initiatives, encourages the dialogue between the persons and communities with variant creeds and identities. The methodology of humanistic synergy of value ideas in religions creates the theoretical background for deeper understanding of correlation parameters between moral and political priorities of the religious communities or cultural and aesthetic communication of believers’ communities with different identities. Also it can help for balancing of universal humanistic and religious components in the content of theological science and education. The methodology of study can be useful for more objective media informing about the religious processes, the ways to prevent the religious conflicts and enhance a social responsibility of religious communities and their leaders.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14844
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brodeckii.pdf344.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.