DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14843
Title: Теоретико-методичні засади навчання дисциплін з автоматизації виробництва майбутніх фахівців комп'ютерних систем
Authors: Бодненко, Тетяна Василівна
Keywords: дисципліни з автоматизації виробництва
майбутні фахівці комп’ютерних систем
методична система
професійна підготовка
професійна компетентність
дисциплины по автоматизации производства
будущие специалисты компьютерных систем
методическая система
профессиональная подготовка
профессиональная компетентность
disciplines from the computer-aided manufacturing
methodical system
professional preparation
professional competence
Issue Date: 2017
Citation: Бодненко Т. В. Теоретико-методичні засади навчання дисциплін з автоматизації виробництва майбутніх фахівців комп'ютерних систем : автореферат дис. ... док. пед. наук : 13.00.02 ; 13.00.04 / Тетяна Василівна Бодненко ; наук. кер. В. П. Сергієнко ; М-во освіти і науки України. - Київ, 2017. – 38 с.
Abstract: У дисертації вперше розроблена методична система навчання дисциплін з автоматизації виробництва майбутніх фахівців комп’ютерних систем, яка відповідає рівню розвитку сучасних технологій навчання та спрямована на формування професійної компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних систем. Запропоновано авторську модель навчання дисциплін з автоматизації виробництва майбутніх фахівців комп’ютерних систем. Представлено практичний досвід створення та виконання лабораторних робіт дисциплін з автоматизації виробництва у процесі застосування динамічного навчального середовища Moodle. Його упровадження під час занять та самостійної роботи студентів для набуття практичних навичок. Основним елементом методичної системи є мета, за допомогою якої визначається структура, компоненти та взаємовплив всіх її частин, існування початкових та кінцевих властивостей, змістоформувальних особливостей, що є і самими її ознаками, які складаються з присутності суб’єктивних і об’єктивних цілей, означеності якостей, її цілісності, неоднорідності та структурованості, взаємовплив частин системи одна на одну, залежність кожної частини системи одна від одної, її взаємодія системи з навколишнім світом, інтегративність, практичність. Експериментально доведена ефективність теоретичних і методичних засад розробленої системи навчання дисциплін з автоматизації виробництва майбутніх фахівців комп’ютерних систем для формування технічних знань, формування професійної компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних систем; активізації навчально-пізнавальній діяльності дослідницького творчого характеру; спрямування процесу навчання з пояснювально-ілюстративного типу навчання дисциплін з автоматизації виробництва на розвиваюче; зростання значимості методичного, контрольного, консультативного спрямувань діяльності викладача.
В диссертации предложена авторская модель обучения дисциплин по автоматизации производства будущих специалистов компьютерных систем. На этой основе впервые разработана методическая система обучения дисциплин по автоматизации производства будущих специалистов компьютерных систем, соответствующей уровню развития современных технологий обучения и направлена на формирование профессиональной компетентности будущих специалистов компьютерных систем. Представлен практический опыт создания и выполнения лабораторных работ дисциплин по автоматизации производства в процессе применения динамической учебной среды Moodle. Его внедрение во время занятий и самостоятельной работы студентов для приобретения практических навыков. Основным элементом методической системы является цель, с помощью которой определяется структура, компоненты и взаимовлияние всех ее частей, существование начальных и конечных свойств, особенностями, которые формируют ее содержание являются самыми ее признаками, которые состоят из присутствия субъективных и объективных целей, определенности качеств, ее целостности, неоднородности и структурированности, взаимовлияние частей системы друг на друга, зависимость каждой части системы друг от друга, ее взаимодействие системы с окружающим миром, интегративности, практичность. Экспериментально доказана эффективность теоретических и методических основ разработанной системы обучения дисциплин по автоматизации производства будущих специалистов компьютерных систем для формирования технических знаний, формирование профессиональной компетентности будущих специалистов компьютерных систем; активизации учебно-познавательной деятельности исследовательского творческого характера; направления процесса обучения объяснительно-иллюстративного типа обучения дисциплин по автоматизации производства на развивающее; рост значимости методического, контрольного, консультативного направлений деятельности преподавателя.
In dissertation the authorial model of studies of disciplines offers from the computer-aided of future specialists of the computer systems manufacturing. On this basis the methodical departmental of disciplines teaching is first worked out from the computer- aided of future specialists of the computer systems manufacturing, that answers the level of development of modern technologies of studies and sent to forming of professional competence of future specialists of the computer systems. In the process of application of the worked out methodical departmental teaching possible changes of the cursored elements of the system, taking into account the necessities of educational process that influences on the departmental teaching on the whole and will give possibility of permanent modernisation of educational process. Disciplines of cycle of professional preparation of future specialists of the computer systems: "Planning of the computer and integrated systems", " Automation of technological processes", "Choice and exploitation of control system by the automated production", "Automation of business processes", "System of planning, authentication and design", "Theory of automatic control", "Automation of technological processes", it is possible to extract as disciplines from the computer-aided manufacturing and such that are forming basis for the future specialists of the computer systems of professional competence. Analysing maintenance of every educational discipline, it appears that none of them is fundamental in literal sense and actually in each of disciplines theoretical (what it is accepted to name fundamental) and empiric knowledge are distinguished. Id est, fundamental are knowledge, that are basis, "foundation" of professional preparation of future specialist, give an opportunity of the permanent updating of competenses, in-plant training, providing of their mobility within the limits of the obtained profession, providing this same competition possibility of specialists at the market of labour. To Tom, in every direction of preparation this "foundation" will be specific. For every profile of preparation of specialists the certain list of disciplines must be determined from the cycle of fundamental preparation, that will be basis of future professional activity. Worked out model of forming of professional competence of future specialists of the computer systems, that outlines the basic cursored elements of forming of professional competence consists of aims of studies, that are the basic constituent of model, is worked out; to the table of contents of studies, the constituents of that are technical knowledge and knowledge of disciplines from the computer-aided manufacturing; methods of studies; forms of studies; to the result of studies, readiness and ability to decide professional tasks appear in that. In the process of implementation of laboratory works of disciplines from the computer-aided manufacturing used: full-function professional programmatic system for creation and editing of three-dimensional graphic arts and animation 3ds MAX; system PDM STEP Suite, intended for the management of data about good at all stages of life cycle; computer-aided of T design–Flex, that unites in itself self-reactance possibilities 2d and a 3d design and intended for creation of drafts of details and collections, preparation of the managing programs for machine-tools numerically controlled and engineering calculations and for registration of designer documentation. The use of modern information technologies of studies of future specialists of the computer systems is presented, in particular: the 3d printer, 3d scanner; a simple robot is a spider on Arduino of и of Fischertechnik, designer of Multiplo; designer of Makeblock, set for constructing of mechanisms and robots of HUNA–MRT; an educational set is for the stowage of the programed robots of RoboRobo; programming in sets series of ROBOTICS, by means of that it is possible to fold different machines and mechanisms, that are completed engines, sunny batteries, power, inspectors of ROBOTICS TXT, that is programed by means of ROBO Pro, modules, C–Compiler, PC–Library, MS–R DS; application of programmable logical inspector Zelio Logik is for automation of typical tasks of workshop level of production. The experimentally well-proven efficiency of theoretical and methodical principles of the worked out departmental of disciplines teaching is from the computer-aided of future specialists of the computer systems manufacturing for forming of technical knowledge, forming of professional competence of future specialists of the computer systems; to activation to educational-cognitive activity of research creative character; aspiration of process of studies from the explanatory and illustrative type of studies of disciplines from the computer-aided manufacturing on that develops; increase of meaningfulness methodical, control, consultative aspirations of activity of teacher.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14843
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bodnenko.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.