DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1463
Title: Формування у студентів педагогічного університету вмінь і навичок самостійної роботи засобами бібліотечних технологій
Authors: Савенкова, Людмила Василівна
Keywords: формування умінь і навичок
самостійна робота студентів
самостійна навчальна робота
бібліотечні технології
бібліотечні інформаційно-пошукові системи
аналітико-синтетична обробка
інформаційне середовище бібліотеки
skill formation
independent work of students
independent learning work
library technologies
library information search systems
analytical and synthetic processing
library information surrounding
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Савенкова, Людмила Василівна. Формування у студентів педагогічного університету вмінь і навичок самостійної роботи засобами бібліотечних технологій : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. В. Савенкова ; наук. кер. О. Г. Мороз ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2007. - 19 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти – Національний педагогічний університет імені М.М.Драгоманова, Київ, 2007. У дисертації містяться результати теоретико-експериментального дослідження проблеми формування у студентів умінь і навичок самостійної роботи засобами бібліотечних технологій. Проаналізовано сучасний стан самостійної роботи студентів у інформаційному середовищі бібліотеки ВНЗ та рівень їх готовності до використання бібліотечних інформаційно-пошукових систем та роботи з інформаційними джерелами. Виявлено, що значна частина студентів має досить низький рівень умінь з пошуку та відбору потрібних джерел і в традиційному, і в мережевому інформаційному бібліотечному середовищі. Обґрунтовано необхідність оволодіння студентами конкретними уміннями і навичками використання традиційних та електронних бібліотечних інформаційно-пошукових систем, знаннями з основ інформаційного аналізу і синтезу задля ефективного виконання самостійної навчальної роботи. За їх відсутності, у студента виникають труднощі при здійсненні самостійного інформаційного пошуку, значно зростають часові і трудові затрати, знижується обсяг і якість виконання самостійної навчальної роботи. Результати показали ефективність розробленої програми курсу „Основи бібліотечно-інформаційних знань та роботи з бібліотечними ІПС” і методики формування умінь та навичок самостійної роботи в інформаційному середовищі бібліотеки.
The dissertation contains the result of theoretical and experimental research of formation of skills in independent student work by means of library technologies. In this investigation the author analyses contemporary condition of students independent work in information surrounding of library in higher educational establishments and their readiness to use library information search system. It is pointed out that considerable part of students has low level of skills in searching and selecting the necessary sources in traditional and computer (net) library surrounding. It is substantiated the necessity of teaching students he bases of analytical and synthetic processing of information, possession of concrete knowledge and skills and use of traditional and electronic library information search systems. All mentioned factors are effective conditions of independent learning process. In case of lack of these conditions students have difficulties in searching of necessary information and there is lowering in capacity and quality of independent learning work. The author suggests special methods of teaching students of working in information library surrounding. Implementation of the program “Bases of library information knowledge and work with information search systems” shows effectiveness of method which has been developed by the author.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1463
Appears in Collections:Автореферати
Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Savenkova.pdf247.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.