DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14329
Title: Формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці у процесі фахової підготовки
Authors: Головач, Наталія Василівна
Keywords: професійно значущі якості
формування професійно значущих якостей
майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці
педагогічні умови
профессионально значимые качества
формирование профессионально значимых качеств
будущих специалистов по управлению персоналом и экономике труда
педагогические условия
процесс профессиональной подготовки
professionally important qualities
formation of professionally important qualities
future specialists in personnel management and labour economics
pedagogical conditions
the process of professional training
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Головач Н. В. Формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. В. Головач ; наук. керів. Н. М. Чернуха ; М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова . - Київ, 2017. – 20 с.
Abstract: У дисертації проведено теоретичний аналіз формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці у процесі фахової підготовки, подано практичні рекомендації підвищення його ефективності. Представлена система професійно значущих якостей фахівця з управління персоналом та економіки праці. Здійснений розподіл професійно значущих якостей фахівців з управління персоналом та економіки праці за групами у розрізі професійних ролей. Розроблено модель формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці у процесі фахової підготовки. Проведено діагностику професійно значущих якостей студентів контрольної та експериментальної груп. Розроблена методика інтегральної оцінки показника рівня сформованості професійно значущих якостей студентів-випускників спеціальності «Управління персоналом та економіки праці». Розроблена методика кваліметричної оцінки відповідності професійно значущих якостей випускників вимогам роботодавців за професійними ролями. Запропонований підхід до коригування програми підготовки фахівців. Експериментально підтверджено ефективність розробленої моделі формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці у процесі фахової підготовки, що забезпечує реалізацію висунутих у гіпотезі педагогічних умов. Ключові слова: , , , , процес фахової підготовки.
У дисертації проведено теоретичний аналіз формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці у процесі фахової підготовки, подано практичні рекомендації підвищення його ефективності. Представлена система професійно значущих якостей фахівця з управління персоналом та економіки праці. Здійснений розподіл професійно значущих якостей фахівців з управління персоналом та економіки праці за групами у розрізі професійних ролей. Розроблено модель формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці у процесі фахової підготовки. Проведено діагностику професійно значущих якостей студентів контрольної та експериментальної груп. Розроблена методика інтегральної оцінки показника рівня сформованості професійно значущих якостей студентів-випускників спеціальності «Управління персоналом та економіки праці». Розроблена методика кваліметричної оцінки відповідності професійно значущих якостей випускників вимогам роботодавців за професійними ролями. Запропонований підхід до коригування програми підготовки фахівців. Експериментально підтверджено ефективність розробленої моделі формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці у процесі фахової підготовки, що забезпечує реалізацію висунутих у гіпотезі педагогічних умов. Ключові слова: професійно значущі якості, формування професійно значущих якостей, майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці, педагогічні умови, процес фахової підготовки. качеств специалиста по управлению персоналом и экономике труда с учетом мнения практикующих специалистов по кадрам, специалистов сферы управления персоналом и экономики труда, работодателей Украины. Проведено распределение профессионально значимых качеств специалистов по управлению персоналом и экономике труда по группам в разрезе профессиональных ролей. Разработана модель формирования профессионально значимых качеств будущих специалистов по управлению персоналом и экономике труда в процессе профессиональной подготовки, которая имеет поэтапную структуру и содержит следующие блоки: диагностико-консультативный, организационный, диагностико-коррекционный, содержательно-конструктивный и диагностико-результативный. Реализация педагогических условий состоялась во внедренной в процесс подготовки модели формирования профессионально значимых качеств будущих специалистов по управлению персоналом и экономике труда. Проведена диагностика профессионально значимых качеств студентов контрольной и экспериментальной групп. Перечисляются методики исследования, которые используются для диагностики профессионально значимых качеств в процессе профессиональной подготовки. В результате проведенной диагностики профессионально значимых качеств студентов контрольной и экспериментальной групп было выявлено у каждого студента профессионально значимые качества, соответствующие определенной профессиональной роли. Разработана методика интегральной оценки показателя уровня сформированности профессионально значимых качеств студентов-выпускников специальности «Управление персоналом и экономики труда». В исследовании установлены основные составляющие, определяющие уровень сформированности профессионально значимых качеств студентов специальности «Управление персоналом и экономика труда». Определен алгоритм проведения интегральной оценки уровня сформированности профессионально значимых качеств студентов-выпускников, учитывающий оценки преподавателей высших учебных заведений и работодателей. Разработана методика квалиметрической оценки соответствия профессионально значимых качеств выпускников требованиям работодателей по профессиональным ролям. Предложено использовать методику для контроля качества профессиональной подготовки студентов, мониторинга состояния системы образования. В организационно-методических подходах к формированию профессионально значимых качеств будущих специалистов по управлению персоналом и экономике труда в процессе профессиональной подготовки: предложено содержание инновационной образовательной программы обеспечения сотрудничества между высшими учебными заведениями и работодателями на основе социального партнерства. Усовершенствована образовательно-квалификационная характеристика в содержании заданий трудовых функций бакалавра по управлению персоналом и экономике труда, учебный план бакалавра в вариативной части с учетом выявленных недостатков формирования профессионально значимых качеств студентов контрольной группы. Внедрено в работу высшего учебного заведения авторскую компьютерную программу «Выбери свой профессиональный путь», которая стала основой для проведения первичной диагностики базисных профессионально значимых качеств будущих специалистов. В работе предложены меры облегчения профессиональной адаптации студентов на каждом курсе обучения с помощью различных современных методов и форм профессиональной подготовки. Разработан спецкурс «Просеминар по экономике и управлению персоналом» с целью проектно-ориентированного формирования у студентов профессиональных знаний и умений соответствующей функциональной принадлежности в разрезе профессиональных ролей. Экспериментально подтверждена эффективность разработанной модели формирования профессионально значимых качеств будущих специалистов по управлению персоналом и экономике труда в процессе профессиональной подготовки, которая обеспечивает реализацию выдвинутых в гипотезе педагогических условий.
The dissertation presents a theoretical analysis of the formation of professionally important qualities of future specialists in personnel management and labour economics in the process of professional training, suggests practical recommendations for improving its efficiency. System of professionally important qualities of experts in personnel management and labour economics is offered. The division and distribution of professionally important qualities of specialists in personnel management and labour economics into groups according to their professional roles is carried out. The model of formation of professionally important qualities of future specialists in personnel management and labour economics in the process of training is developed. Diagnostics of professionally important qualities of students of the control and experimental groups was performed. The method of integral assessment of the degree index of the formed professionally important qualities of students-graduates of the specialty «Personnel Management and Labour Economics» was developed. The technique of qualimetric assessment of conformity of professionally important qualities of the graduates with the employers’ requirements by professional roles has been worked out. The thesis offers an approach to correction of the specialists’ training program. It is experimentally confirmed the effectiveness of the developed model of formation of professionally important qualities of future specialists in personnel management and labour economics in the professional training, which ensures the implementation of the educational environment put forward in the hypothesis.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14329
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golovach.pdf2.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.