DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14297
Title: Теоретичні і методичні засади розвитку літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури
Authors: Базиль, Людмила Олександрівна
Keywords: компетентність
професійна компетентність
учитель української мови і літератури
літературознавча компетентність
професійна підготовка
літературознавча діяльність
особистісне і професійне становлення
професійне літературознавчо орієнтоване освітнє середовище
компетентность
профессиональная компетентность
учитель украинского языка и литературы
профессиональная подготовка
литературоведческая компетентность
литературоведческая деятельность
личностное и профессиональное становление
профессиональная литературоведческо-ориентированная образовательная среда
competence
professional competence
the Ukrainian language and literature teacher
literary competence
literary activity
personal and professional development
development
literary-oriented learning environment
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Базиль, Людмила Олександрівна. Теоретичні і методичні засади розвитку літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури : автореферат дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04 / Л. О. Базиль ; наук. консультант О. М. Семеног ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 40 с.
Abstract: У дисертації вперше системно обґрунтовано теоретичні та методичні засади розвитку літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури. Розкрито літературознавчу компетентність як особистісно-професійний феномен, що інтегрує індивідуально-особистісні (мотиви, цінності, ставлення, філологічні здібності, естетичний смак) і професійно-діяльнісні (знання, вміння, навички) якості, які забезпечують готовність виконувати літературознавчу діяльність як підґрунтя самореалізації. Обґрунтовано розвиток літературознавчої компетентності як спеціально організованого процесу, що через взаємодію реципієнта з літературними творами на інтелектуально-змістовому, емоційно-виражальному і художньо-творчому рівнях сприяє становленню студента як творчого фахівця. Обґрунтовано систему формування і розвитку літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури, що ґрунтується на аксіологічному, екзистенційному, системному, синергетичному, компетентнісному, діяльнісному, особистісно зорієнтованому, інтегративному, герменевтичному, креативному підходах, містить перспективно-цільовий, концептуально-теоретичний, методико-технологічний, оцінно-результативний блоки. Експериментально підтверджено ефективність системи розвитку літературознавчої компетентності, доцільність її практичного впровадження в процес професійної підготовки майбутнього вчителя української мови і літератури.
В диссертации впервые системно обоснованы теоретические и методические основы развития литературоведческой компетентности будущих учителей украинского языка и литературы. Раскрыто сущность литературоведческой компетентности как личностно-профессионального феномена, интегрирующего индивидуально-личностные (мотивы, ценности, отношения, филологические и литературно-творческие способности, эстетический вкус), а также профессионально- деятельностные (знания, умения, навыки) качества, которые обеспечивают готовность выполнять литературоведческую деятельность как основу самореализации. Обоснованно, что развитие литературоведческой компетентности является специально организованным процессом, в котором средствами взаимодействия реципиента с литературными произведениями на интеллектуально-смысловом, эмоционально- выразительном, художественно-творческом уровнях обеспечивается личностно- профессиональное формирование студента как творческого специалиста. Обоснованно систему формирования и развития литературоведческой компетентности будущих учителей украинского языка и литературы, которая основана на аксиологическом, экзистенциальном, системном, синергетическом, компетентностном, деятельностном, личностно-ориентированном, интегративном, герменевтическом, креативном подходах, содержит перспективно-целевой, концептуально-теоретический, методико-технологический и оценочно- результативный блоки. Экспериментально подтверждена эффективность системы развития литературоведческой компетентности, целесообразность ее практического внедрения в процесс профессиональной подготовки будущего учителя украинского языка и литературы.
his thesis is a complex research devoted to the scientific problem of future language and literature teachers’ literary competence development in the process of their training in higher educational institutions in the context of modern educational paradigms. The author defined, proved and introduced in the educational process of pedagogical universities theoretical and methodological foundations for forming and developing future teacher of the Ukrainian language and literature literary competence, which are recorded in the author’s model of formation and development system of the studied phenomenon. Theoretical analysis of the main categories that reveal the essence of the concept of "literary competence of the Ukrainian language and literature teacher ", namely "the Ukrainian language and literature teacher", "competence", "professional competence" is made in the thisis. The dissertation proves that literary competence of the future Ukrainian language and literature teacher is a personal and professional phenomenon that integrates individual and personal (motives, values, attitudes, philological skills, aesthetic taste) and professional (knowledge, skills) qualities, which ensure readiness to perform literary activities as a basis of professional activity, self-realization and self-improvement. In the thesis holistic essence of future the Ukrainian language and literature teacher literary competence in the focus of interpretational considerations such as individual preparedness for successful performance of professional activities; components of professional competence; the background of pedagogical skills of the Ukrainian language and literature teachers is conceptualized. Structure and content of literary competence, synthesized in the motivational-value, content information, praxeological-reflective integrity is revealed. Motivational-value component defines the responsible mastering and use of fundamental knowledge and skills as ways to perform certain actions of a recipient and literary works interaction on the intellectual-content, emotionally expressive, artistic and creative levels of text understanding. Content information component characterizes understanding of the specific character of literary activity, awareness of its importance in the professional work of the language and literature teacher. Praxeological-reflective component specifies psycho- pedagogical essence of literary activity as a part of professional activities of the Ukrainian language and literature teacher. The thesis determines the structure of literary competence as a synthesis of individually-personal and professional qualities, revealing the socio-cultural, professional-regulatory and individually-personal characteristics of the Ukrainian language and literature teacher. The author justifies the development of literary competence as a specially organized process, that through interaction of a recipient and literary works on the intellectual-content, emotionally expressive, artistic and creative levels promotes student formation as a creative professional with an individual style of professional activities. She defines criteria (motivational orientation, information and cognitive, praxeological, affective and regulatory), indicators and levels (indifferently-imitative, reproductive, constructive, adaptive-professional, creative) of future the Ukrainian language and literature teachers literary competence development and finds out historical and cultural, social, psychological, organizational and pedagogical factors of literary competence of future professionals in the process of their training. The thesis presents the system of forming and developing literary competence in the higher pedagogical institutions based on axiological, existential, systemic, synergistic, competence, activity, person-centered, integrative, hermeneutic, creative approaches, and holds perspective target-oriented, conceptual-theoretical, methodic-technological, evaluative- efficient units. The author determines pedagogical conditions ensuring the effectiveness of future the Ukrainian language and literature teachers literary competence forming and developing: creating professional literary-oriented learning environment in a higher pedagogical institution; updating the content of literary component of future the Ukrainian language and literature teachers’ training considering the latest approaches and principles; developing personally and professionally meaningful products of literary activity; using innovative learning technologies, interactive forms, methods and techniques of the educational process organization; teachers’ and students’ reflection in literary activities. The effectiveness of the literary competence development, appropriateness of its practical implementation in the process of future the Ukrainian language and literature teachers’ training is confirmed experimentally.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14297
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bazyl.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.