DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1398
Title: Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах Казахстану
Authors: Імашев, Гізатулла
Keywords: науково-технічний прогрес
методична система навчання фізики
концептуальна модель
сучасне виробництво
електродинаміка
квантова фізика
екологічна освіта
профільне навчання
політехнічна спрямованість
профорієнтація
scientific–technical progress
methodical system of physics teaching
conception model
modern production
electrodynamics
kvant physics
ecological education profile teaching
polytechnical purposefully
proforientation
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Імашев, Гізатулла. Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах Казахстану : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02 / Г. Імашев ; наук. кер. О. І. Бугайов ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2007. - 47 с.
Abstract: У дисертації на підставі науково-педагогічного аналізу теорії і практики політехнічного навчання фізики показано необхідність посилення політехнічної підготовки учнів у процесі вивчення фізичних основ головних напрямів науково-технічного прогресу на сучасному етапі. Виявлено та обґрунтовано найважливіші тенденції, що характеризують розвиток політехнічного навчання в процесі вивчення фізики в середній школі. Визначено зміст політехнічного матеріалу в сучасних умовах викладання шкільного курсу фізики відповідно до вимог науково-технічного прогресу. Розроблено методику вивчення фізичних основ сучасного виробництва. Створено модель політехнічної освіти учнів у процесі навчання фізики, визначено її критерії, показники, рівні, експериментально доведена її ефективність. Досліджено міжпредметні зв'язки при формуванні політехнічних знань у процесі навчання фізики в школі. Удосконалено зміст і методи організації факультативних занять, спрямованих на розвиток політехнічних знань і умінь учнів при вивченні розділів “Електродинаміка” і “Квантова фізика”. У роботі розглянуто сучасний стан екологічної освіти, розроблено її теоретичні основи, зміст і методику екологічної підготовки старшокласників у процесі вивчення термодинаміки та електродинаміки. Розглянуто сутність профільного навчання як нового етапу удосконалення політехнічної освіти, розглянуто питання формування професійної орієнтації старшокласників, представлено основні форми і методи профорієнтаційної роботи в процесі навчання фізики в сучасній середній школі.
The necessity of increasing the the polytechnic trying of learners in the process of learning physical basis of main directions of scientific-technical progress in modern stage is shown in dissertation on the basis of scientific pedagogical analyse of theory and practices of polytechnical physics teaching. The most important tendencies, characterizing the development of polytechnical teaching in the process of physics learning in secondary school are revealed and based. The content of polytechnical material of teaching the school course of physics in modern conditions in accordance with the requirements of scientific technical progress is defined. Methods of learning the physical bases of modern production are prepared. The model of polytechnical education of learners in the process of physics teaching is created, its criterions degrees, exponents are defined and its effectiveness is experimentally proved. Inter subject connections in forming polytechnical education in the process of physics teaching in school are studied. The content and the methods of organizing optional studies developing polytech-nical education and skills of learners in learning the “Electric dynamics ”, “Kvant physics” sections are proved. The modern conditions of ecology education are examined and its theoretical bases, the content and the methods of ecological training of senior learners, in the process of learning the thermodynamics and electrodynamics are prepared. The essence of profile teaching as the new stage of improving the polytechnical education is examined. The problems of forming professional orientation of senior learners are examined, basic forms and methods proforientation works in the process of physics teaching on modern secondary school are given.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1398
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Imashev.pdf405.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.