DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1362
Title: Методична система експериментальної підготовки майбутніх учителів фізики
Authors: Мендерецький, Вадим Владиславович
Keywords: експеримент
спостереження
вимірювання
методика фізики
фахова підготовка
експериментальна діяльність з фізики
методична система навчання фізики
методична спрямованість
експериментальні способи діяльності
активізація навчально-пізнавальної діяльності
особистісно орієнтоване навчання фізики
професійна компетентність
засоби навчання фізики
інноваційні технології навчання фізики
experiment
supervision
measuring
method of physics
professional preparation
experimental activity of physics
methodical system teaching of physics
methodical orientation
experimental methods of activity
activation of educational-cognitive activity
personality oriented teaching of physics
professional competence
facilities teaching of physics
innovative technologies teaching of physics
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Мендерецький, Вадим Владиславович. Методична система експериментальної підготовки майбутніх учителів фізики : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02 / В. В. Мендерецький ; наук. кер. О. І. Ляшенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2007. - 36 с.
Abstract: У дисертації запропоновано сучасну концепцію експериментальної підготовки майбутніх учителів фізики в основу якої покладено єдність раціонально-логічних та емоційно-ціннісних засад пізнавальної діяльності майбутніх учителів фізики. Розроблена динамічна модель авторської системи організації та проведення експериментальних досліджень майбутнього вчителя фізики. На цій основі вперше розроблена особистісно орієнтована методична система експериментальної підготовки майбутніх вчителів фізики, яка відповідає рівню розвитку сучасних технологій навчання, в тому числі інформаційно-комунікаційних, і спрямована на розвиток у студентів професійно орієнтованої експериментальної діяльності та творчих здібностей. Концептуально обґрунтована необхідність вдосконалення методичної системи експериме-нтальної підготовки майбутніх учителів фізики на основі раціонального поєднання традиційних та інноваційних форм організації навчального процесу, методів і засобів навчання. Експериментально доведено, що побудована методична система експериментальної підго-товки майбутніх учителів фізики забезпечує функціонування всіх складових навчально-виховного процесу, дозволяє активізувати вивчення фахових дисциплін в умовах орієнтації на індивідуальний розвиток особистості, створює умови для більш ефективного опанування системою знань та вмінь, розвиває творчу спрямованість майбутнього вчителя, сприяє формуванню відповідних професійних і особистісних якостей.
The dissertation has modern conception of experimental preparation of future teachers of physics is offered in the basis of which unity of rational-logical and emotional-valued bases of cognitive activity of future teachers of physics. Dynamic model of the author system of organization and conducting of ex-perimental researches of future teacher of physics is developed. On this basis the personality methodical system of experimental preparation of future physics’ teachers is first developed which answers the level of development modern technologies of teaching, including informative-communicative, and it is directed on the development to the professionally oriented experimental activity and creative capabilities of students. Conceptually it is grounded necessity of perfection of the methodical system of experimental preparation of future physics’ teachers on the basis of rational combination of traditional and innovative forms of the organization educational process, methods and facilities of teaching. It is proved by experiment, that methodical system is built of experimental preparation of future teachers of physics provides functioning of all constituents of educational process, allows to activate the study of professional disciplines in the conditions of orientation on individual development of personality, creates terms for more effective capture by the system of knowledge and abilities, develops the creative orientation of future teacher, helps to form following professional and personal qualities.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1362
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Menderetsky.pdf387.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.