DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет психології » Наукові праці Факультету психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13298
Title: Психологічні особливості розвитку вольових якостей майбутніх фахівців соціальної сфери
Authors: Дьоміна, Ганна Анатоліївна
Keywords: вольові якості
вольова саморегуляція
наполегливість
самовладання
відповідальність
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Дьоміна Г. А. Психологічні особливості розвитку вольових якостей майбутніх фахівців соціальної сфери / Г. Дьоміна // Вісник інституту розвитку дитини. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія : Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 31. - С. 118-123
Series/Report no.: Філософія. Педагогіка. Психологія;
Abstract: Київ В статті проаналізовано особливості розвитку волі студентів І-ІІ курсів як професійно значущих якостей майбутнього фахівця соціальної сфери. В якості головних методик дослідження рівня вольового розвитку ми обрали: тест-опитувальник А.В. Звєркова та Е.В. Ейдмана та тест-опитувальник, на основі шкали локусу контролю Дж. Роттера.
Description: 1. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [“Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери”], (7 листопада 2011 р.). – Хмельницький: ХІСТ Університету «Україна», 2011. – 327 с. 2. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [“Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери”], (15 листопада 2012 р.). – Хмельницький: ХІСТ Університету «Україна», 2012. – 300 с. 3. Дьоміна Г.А. Розвиток особистісної зрілості старшокласників щодо подружнього життя: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. / Дьоміна Ганна Анатоліївна. – Київ, 2008. – 310 с. 4. Муздыбаев К. Психология ответственности / Муздыбаев К. – Л.: Наука, 1983. – 240 с. 5. Пасниченко А.Э. Оценка индивидуально-возрастных особенностей развития волевых качеств личности: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.01 “Общая психология, психология личности, история психологии” / А.Э. Пасниченко. – Черновцы, 1995. – 20 с. 6. Патинок О.П. Психологічні особливості відповідальності як професійно значущої якості майбутнього соціального працівника / Патинок О.П. // Актуальні проблеми психології: Зб. Наук. Праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир, 2013. – С. 200-208. 7. Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяконов Г.В. Практикум із загальної психології / Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяконов Г.В.. – К.: Т-во “Знання”, 2000. – 204 с.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13298
Appears in Collections:Наукові праці Факультету психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Domina G.A. 2014 Voliovi yakosti .pdfстаття220.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.