DSpace at library NPU Dragomanova » Філософія освіти » 2014 рік » № 1(14) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12950
Title: Антропотехнічний поворот та його соціально-філософські та філософсько-освітні імплікації у теоретичних розвідках П. Слотердайка
Authors: Култаєва, Марія
Keywords: соціальна філософія
П. Слотердайк
освіта
социальная философия
П. Слотердайк
образование
social philosophy
P. Sloterdijk
education
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Марія Култаєва Антропотехнічний поворот та його соціально-філософські та філософсько-освітні імплікації у теоретичних розвідках П. Слотердайка / Култаєва Марія // Філософія освіти. Philosophy of Education: науковий журнал. – 2014. № 1 (14) // Ін-т вищої о світи НАПН України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2014. – С. 54-75
Abstract: Вичерпна передмова до соціальної та освітньої філософії П. Слотердайка пов’язана з його дослідженнями. Проаналізовано в контексті антропотехніческого повороту концепти вправ, звичок, інертності і пост-пасивності в якості основи освіти, яка може змінити людину. Простежено зв’язок філософії та освітніх практик від стародавніх греків до сучасності у версії Слотердайка. Поворот філософії до життя розглядається як актуалізація пайдейї, що активізує її освітній потенціал. Пояснюється конструювання нової ролі реальності в освіті. Тенденція педагогічного вторгнення в політику виступає домінуючим мотивом міркування Слотердайка на кордонах відкритої педагогічної галузі знання як місця інтенсивної педагогічної взаємодії. Показані суперечності між резоном школи й резоном держави та їх наслідки. Дослідження Слотердайка в освітній та політичній сферах можуть бути застосовані до аналізу українських реалій.
Исчерпывающее предисловие к социальной и образовательной философии П. Слотердайка связано с его исследованиями. Проанализировано в контексте антропотехнического поворота концепты упражений, привычек, инертности и пост-пассивности в качестве основы образования, которое может изменить человека. Прослежена связь философии и образовательных практик от древних греков до современности в версии Слотердайка. Поворот философии к жизни рассматривается как актуализация пайдейи, что активизирует ее образовательный потенциал. Объясняется конструирование новой роли реальности в образовании. Тенденция педагогического вторжения в политику выступает доминирующим мотивом рассуждения Слотердайка на границах открытой педагогической области знания как места интенсивного педагогического взаимодействия. Показаны противоречия между резоном школы и резоном государства и их последствия. Исследования Слотердайка в образовательной и политической сферах могут быть применены к анализу украинских реалий.
A comprehensive introduction to P. Sloterdijk’s social and educational philosophy is connected with their verifications. It is analyzed in the context of the anthropologicaltechnical turn the concepts of exercises, habits, inertia and post-passivity as a foundation of education which may change the human being. The connection of philosophy and educational practices from the ancient Greeks to Modernity in Sloterdijk’s version is traced. The return of philosophy to life is regarded as actualization of paideia that makes its educational potential active. The construction of a new role of reality in the education is explicated. The tendency of pedagogical invasion into politics is a dominant motif of Sloterdijk’s arguing on the borders of the open pedagogical province as the place of intensive pedagogical interaction. The contradictions between school raison and state raison and their consequences are showed. Sloterdijk’s explorations in the educational and political fields can be applied to analyzing Ukrainian realities.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12950
Appears in Collections:№ 1(14)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kultaeva.pdf867.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.