DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет психології » Наукові праці Факультету психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12549
Title: Зміст і напрями соціально-педагогічної профілактики девіантних проявів у поведінці важковиховуванних підлітків
Authors: Вольнова, Леся Миколаївна
Keywords: важковиховувані підлітки
девіантна поведінка
профілактика
соціально-педагогічна робота
трудновоспитуемые подростки
девиантное поведение
профилактика
социально-педагогическая работа
difficult teenagers
deviant conduct
prophylaxis
socialpedagogical work
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Вольнова, Л. М. Зміст і напрями соціально-педагогічної профілактики девіантних проявів у поведінці важковиховуванних підлітків / Л. М. Вольнова // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2012. - N 3/4. - С. 60-70. - Библиогр. в конце ст.
Series/Report no.: № 3/4;
Abstract: У статті розкрито зміст основних напрямів соціально-педа­гогічної профілактики девіантних проявів у поведінці важковиховуваних підлітків: соціально-педагогічна робота за груповими профілактичними програмами; залучення до співпраці усіх членів творчої групи ( класних керівників, психолога та ін.); підтримка соціальним педагогом довірчих контактів з важковиховуваним під­літком; підготовка педагогічного колективу до оптимізацїї проце­су соціально-педагогічної профілактичної роботи з важковиховуваними з девіантною поведінкою; організація соціальним педагогом педагогічної просвіти батьків та соціально-педагогічної співпраці з громадськістю
В статье раскрьіто содержание основньїх направлений социально-педагогической профилактики девиантных проявлений в поведении трудновоспитуемых подростков: социально-педагогическая рабо­та по групповым профилактическим программам; привлечение к сотрудничеству всех членов творческой группы (классных руково­дителей, психолога и др.); поддержка социальным педагогом доверительных контактов с трудновоспитуемым подростком; подготовка педагогического коллектива к оптимизации процесса социально-педагогической профилактической работы с трудновоспитуемыми с девиантным поведением; организация социальным педагогом педа­гогического просветительства родителей и социально-педагогического сотрудничества с общественностью
In the article the maintenance of basic directions of social-pedagogical prophylaxis of deviant displays in the conduct of difficult teenagers is exposed: social-pedagogical work on the group prophylactic programs; bringing in to collaboration of all members of creative group (class leaders, psychologist and in.); support by the social teacher of confiding contacts with a difficult teenager; preparation of pedagogical collective to optimization of process of social-pedagogical prophylactic work with difficult with the deviant conduct; organization by the social teacher of pedagogical education of parents and social-pedagogical collaboration with public
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12549
Appears in Collections:Наукові праці Факультету психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volnova.pdf320.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.