DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/123
Title: Педагогічний дискурс як засіб інтенсифікації навчально-виховного процесу в сучасній вищій школі
Authors: Колток, Леся Богданівна
Keywords: педагогічний дискурс
інтенсифікацією професійного навчання
ціннісні стратегії
модернізація навчально-виховного процесу
pedagogical discourse
intensification of professional education
valuable strategy
modernization of educational process
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
Citation: Колток, Леся Богданівна. Педагогічний дискурс як засіб інтенсифікації навчально-виховного процесу в сучасній вищій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Л.Б. Колток ; наук. кер. В. Ю. Ковальчук ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 22 с.
Abstract: Теоретично узагальнено та запропоновано нове розв'язання наукової проблеми теорії та методики професійної освіти - навчання студентів педагогічного дискурсу як засобу інтенсифікації навчально-виховного процесу сучасної вищої школи на базі визначення теоретичних засад і практичних основ забезпечення забезпечення її професійно-педагогічного спрямування, розробки та впровадження в освітню практику педагогічної системи формування готовності студентів до майбутньої професійної діяльності. На підставі теоретичного аналізу філософського, філологічної та педагогічної літератури розкрито й обгрунтовано необхідність навчання студентів гуманітарних спеціальностей педагогічному дискурсу. Визначено основні чинники інтенсифікації навчання, а саме: посилення мотивації; збільшення інформативної місткості змісту освіти; застосування методів і форм навчання з прискорення темпу навчальних дій; розвиток навичок навчальної праці; використання комп'ютерів та інших нових інфомаційних технологій.
The theoretical generalization and modern decision of scientific problem of theory and methodology of professional education – the students’ education of pedagogical discourse as means of intensification of educational process in the modern higher establishment that lie in determination of theoretical elements and practical base of providing of professional and pedagogical direction, working out and introducing of system of forming of students’ preparedness to future professional activity in the educational practice is made. On the basis of the theoretical analyses of philosophic, philological and pedagogical literature the necessity of the students of humanities learning of pedagogical discourse is revealed and proved. The main factors of educational intensification are determined: he increasing of purposefulness of professional pedagogical education; intensification of motivation; increasing of informational capaciousness of the content of education, application of active methods and forms of education with the speeding up of the time of educational actions; the development of skills of educational work; using of new informational technologies.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/123
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koltok.pdf323.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.