DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12090
Title: Феноменологія мудрості: духовний капітал постсучасності (соціально-філософський аналіз)
Authors: Лісовський, Петро Миколайович
Keywords: феноменологія
мудрість
духовний капітал
пріоритетна цінність
національна ідея
шляхетна особистість
гуманізм
українство
глобалізація
постсучасність
phenomenology
wisdom
spiritual capital
the priority value
the national idea
a noble personality
humanism
Ukrainianism
globalization
postmodernity
феноменология
мудрость
духовный капитал
приоритетная ценность
национальная идея
благородная личность
гуманизм
украинство
глобализация
постсовременность
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Лісовський, Петро Миколайович. Феноменологія мудрості: духовний капітал постсучасності (соціально-філософський аналіз) : автореферат дис. … докт. філософ. наук : 09.00.03 / П. М. Лісовський ; наук. кер. В. Ф. Баранівський ; М-во освіти і науки України ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. – 32 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії. - Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. У дисертаційному дослідженні представлено соціально-філософський аналіз феноменології мудрості в контексті духовного капіталу постсучасності, що презентує наукове визначення поняття «феноменологія мудрості» в смислотворчому горизонті життєвого світу та його зв’язку із людською діяльністю. Автором розроблено інтерпретативний концепт структурної моделі креативності творчої особистості, що містить у собі духовний капітал мудрості. Визначено в багатовимірному характері феноменології мудрості парадигмальну систему ціннісних орієнтирів, серед яких мовна свідомість є генеративним ресурсом в концептуальному аналізі національної ідеї. Виявлено, що в процесі сучасного розвитку суспільства освіта, наука та виховання є духовно діючими константами. У роботі акцентовано увагу на смисложиттєві настанови мудрості у сучасному безпекотворенні та перспективи розвитку гуманістичних ідей вищої освіти як духовного осмислення в життєвих імперативах. Доведено, що в світоглядних універсаліях глобальна фінансово-економічна криза має значне місце як деструктив та конструктив духу часу. Здійснено пошук можливостей превентивності шляхетної конституції українства. У роботі прогнозовано, що феномен мудрості як гуманістичний розвиток українства зберігає та примножує національну ідентичність завдяки архетипно-ментальній змістовності. Окреслено, що основою для рефлексивної дії у кожній сфері сучасності використовується префікс «пост» для змістовного визначення змін (перетворень, модернізацій) і проблематизацій, актуальних для феноменології мудрості в контексті духовного капіталу. Підсумовано, що невичерпний ціннісний зміст нових інтелектуальних стратегій і технологій, які закладають передумови феноменальних змін у життєвих імперативах, є рушійним духом мудрості в новому етапі соціальних зв’язків.
The Thesis for a Degree of Doctor of Philosophy in Specialty 09.00.03 - Social Philosophy and Philosophy of History. - National Pedagogical Dragomanov University. - Kyiv, 2016. The thesis research is represented the socio-philosophical analysis of the phenomenology of wisdom in the context of the spiritual capital of postmodernity, which is the scientific definition of «phenomenology of wisdom» in the semantic horizon of the life of the world and its relationship with human activity. The author developed the concept of interpretative structural model of creative personality that includes spiritual capital of wisdom. It defined by the multidimensional character of the phenomenology of wisdom paradigmatic system of values in the spiritual capital of the format including linguistic consciousness is a generative resource in the conceptual analysis of the national idea. It was revealed that in the process of development of modern society a science and education are the spiritual force constants. The work also focused on the meaning of life wisdom in a modern setup of safety beings and prospects of development of humanistic ideas of higher education as a spiritual understanding in vital imperatives. It is proved that in philosophical universals of global financial and economic crisis has a significant place both destructive and constructive spirit of the times. Moreover, there’s searched capabilities noble constitution precautionary of Ukrainian people in which education is the spiritual foundation of wisdom. The paper predicted that the phenomenon of wisdom as a humanistic development Ukrainian people preserves and develops their national identity through the archetypal mental-inclusiveness. At the same time, global society presents a dynamic new cultural and historical reality as a manifestation of postmodernity.
Диссертация на соискание учёной степени доктора философских наук по специальности 09.00.03 - социальная философия и философия истории. -Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова. - Киев, 2016. В диссертационном исследовании представлено социально-философский анализ феноменологии мудрости в контексте духовного капитала постсовременности, что представляет научное определение понятия «феноменология мудрости» в смыслообразующем горизонте жизненного мира и его связи с человеческой деятельностью. Использовано эпистемологию как исторически изменчивую совокупность знания, что определяет возможности формирования и развития сознания, языка и культуры в конкретно-исторический период. Определена концепция истины как объективации абстрактно-конкретной конструкции духовными инструментами в жизненных императивах мудрости, что является качественной характеристикой человеческих интеллектуальных построений. Выяснено легитимность повседневной культуры в социализации как институализированой формы воспроизведения духовного капитала мудрости, что вытекает из логики научного поиска, поскольку любые проявления человеческой деятельности в конкретном социуме представляют культуру как социального, так и религиозного характера. Автором разработаны интерпретативний концепт структурной модели креативности личности, которая включает в себя духовный капитал мудрости. Определено в многомерном характере феноменологии мудрости парадигмальную систему ценностных ориентиров в формате духовного капитала, среди которых языковое сознание является генеративным ресурсом в концептуальном анализе национальной идеи. Обосновано, что общественная риторика в духовном арсенале мудрости является рефлексивным опосредствованием между субъектом и действительностью, который детерминирует неисчерпаемый креативно-эвристический потенциал личности. Выявлено, что в процессе современного развития общества образование, наука и воспитание являются духовно действующими константами. В работе акцентировано внимание на смысложизненные установки мудрости в духовной безопасности и перспективы развития гуманистических идей высшего образования как духовного осмысления в жизненных императивах. Отмечено, что фундаментальная наука должна объединятся с производством. Представляется, что обсуждение духовного капитала мудрости в постсовременности создает творческий выбор линии развития из множества альтернатив, выбора принятия необходимого решения. Для этого необходимы рефлексивно-критические и ценностные критерии человеческой самоидентификации как Истина, Разум, Добро и Красота в императиве гуманистической нравственности и всечеловеческой солидарности. При этом имеется ввиду вариативность и необратимый выбор, усиление различий и конструктивная роль хаоса, сложность, толерантность, целостность этой динамически устойчивой картины мира. Доказано, что в мировоззренческих универсалиях глобальный финансово -экономический кризис имеет значительное место как деструктив и конструктив духа времени. Кроме того, осуществлен поиск возможностей превентивности благородной конституции украинства, в котором воспитание играет определенную роль. При этом гуманистическое развитие украинства сохраняет и приумножает национальную идентичность благодаря архетипно-ментальной содержательности. При этом, глобальное общество предстает динамично новой культурно-исторической реальностью как проявление постсовременности. Определено, что основой для рефлексивного действия в каждой сфере современности используется префикс «пост» для содержательного определения изменений (преобразований, модернизаций) и проблематизаций, актуальных для феноменологии мудрости в контексте духовного капитала. Подведено, что неисчерпаемое содержание новых интеллектуальных стратегий и технологий, а также ценностных ориентаций, которые закладывают предпосылки феноменальных изменений в жизненных императивах, является генеративным духом мудрости в новом этапе социальных связей.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12090
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lisovskyi.pdf425.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.