DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 30 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12076
Title: Формування діяльності як засіб соціалізації учнів з порушеннями інтелектуального розвитку
Authors: Хохліна, О.П.
Keywords: соціалізація
трудове навчання
учні з порушеннями інтелектуального розвитку
социализация
трудовое обучение
учащиеся с нарушениями умственного развития
socialization
labour training
schoolchildren with violations of mental development
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Хохліна О.П. Формування діяльності як засіб соціалізації учнів з порушеннями інтелектуального розвитку / О.П. Хохліна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 30: збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – C. 332-337
Abstract: У статті розглядається теоретичний аспект проблеми формування діяльності як базового засобу соціалізації учнів з порушеннями інтелектуального розвитку у процесі трудового навчання спеціальної загальноосвітньої школи. Розкривається місце та можливості трудового навчання у досягненні мети соціалізації школярів на основі використання діяльнісного підходу у психології та педагогіці. Враховуючи суть діяльності, її структуру у загальному психологічному плані та структуру власне трудової діяльності, визначаються основні шляхи та змістове наповнення її формування: формування діяльності як становлення її складових та ознак сформованості; формування способів дій та рухів; формування основних етапів здійснення діяльності; надання допомоги у процесі виконання діяльності відповідно до способів засвоєння суспільного досвіду. У статті порушується й питання формування готовності до трудової діяльності та формування професійно важливих якостей майбутнього працівника.
В статье рассматривается теоретический аспект проблемы формирования деятельности как базового средства социализации учащихся с нарушениями интеллектуального развития в процессе трудового обучения специальной общеобразовательной школы. Раскрывается место и возможности трудового обучения в достижении цели социализации школьников на основе использования деятельностного похода в психологии и педагогике. Учитывая суть деятельности, ее структуру в общем психологическом плане и структуру собственно трудовой деятельности, определяются основные пути и смысловое наполнение ее формирования: формирование деятельности как становление ее составляющих и признаков сформированности; формирование способов действий и движений; формирование основных этапов осуществления деятельности; оказание помощи в процессе выполнения деятельности в соответствии со способами усвоения общественного опыта. В статье рассматривается и вопрос формирования готовности к трудовой деятельности и формирования профессионально важных качеств будущего работника.
The theoretical aspect of problem of forming the activity as base means of socialization of schoolchildren with violations of mental development in the process of labour training of the special general school is discussed. A place and opportunities of labour training in gaining schoolchildren socialization purposes on the basis of the use of activity approach in psychology and pedagogics are revealed. Taking into account the essence of activity, its structure in a general psychological aspect and the properly structure of labour activity there are described the basic ways and meaning content of its formation: formation of activity as establishment of its components and signs of formation; formation of methods of actions and motions; formation of the basic stages of realization of activity; providing of help in the process of implementation of activity in accordance with the methods of mastering of public experience. The issue of forming the readiness to labour activity and forming the professionally important qualities of a future worker are also dealt with.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12076
Appears in Collections:Випуск 30

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khokhlina.pdf274.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.