DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11956
Title: Інформаційні чинники демократизації політичної культури у системі міжнародних відносин
Authors: Король, Артур Миколайович
Keywords: політична культура
демократизація політичної культури
політико-комунікативний вимір міжнародних відносин
інформаційні чинники
ціннісні імперативи міжнародної інформаційної політики
political culture
democratization of political culture
political and communicative dimension of international relations
informational factors
value imperatives of international information policy
демократизация политической культуры
политическая культура
политико-культурное измерение международных отношений
информационные факторы
ценностные императивы международной информационной политики
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Король, Артур Миколайович. Інформаційні чинники демократизації політичної культури у системі міжнародних відносин : автореферат дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / А. М. Король ; наук. кер. В. П. Андрущенко ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 18 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.03 – політична культура та ідеологія. − Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2016. У дисертаційній роботі здійснено спробу комплексного дослідження інформаційних впливів на політичну культуру у системі міжнародних відносин, проаналізовано перспективи та ризики обмеження її демократизації, формування ціннісних імперативів міжнародної інформаційної політики. Розкрито взаємообумовлений характер інформатизації та політичної культури у сфері міжнародних відносин. Визначено тенденції демократизації політичної культури у системі міжнародних відносин під впливом інформаційних технологій, які сприяють: розвитку двосторонньої комунікації у міжнародних відносинах; посиленню мобільності суб’єктів та виходу на міжнародну арену нових акторів (суспільних рухів, громадських організацій та інших спільнот), що інкорпорують у систему міжнародних відносин власні, нові для неї цінності; залученню громадських інститутів та організацій; утвердженню в системі міжнародних відносин таких цінностей як відкритість, прозорість, доступність та довіра. Систематизовано суперечності інформаційних впливів на демократизацію політичної культури, що включають у себе наявність «цифрового розриву» між різними суб’єктами міжнародних відносин; конфлікти правових норм та політико-культурних принципів; розгортання інформаційного насильства та воєн. Окремо приділено увагу інформаційним можливостям України в системі міжнародних відносин. Поглиблено обґрунтування ролі інформатизації як засобу інтелектуально- гуманістичної перебудови життєдіяльності людей з метою створення нового світового устрою, чинника зміцнення та стимулювання миротворчості, підвищення дієвості превентивної дипломатії. Досліджується міжнародне законодавство щодо розвитку міжнародної інформаційної політики, її основних напрямів: свобода інформації у кризових ситуаціях та в умовах боротьби з тероризмом; культурна різноманітність і плюралізм медіа у добу глобалізації; права людини та регулювання медіа і нових комунікаційних послуг в інформаційному суспільстві.
Dissertation for an academic degree of a Candidate of Political Sciences, speciality 23.00.03 — Political Culture and Ideology. — National Pedagogical Dragomanov University. — Kyiv, 2016. In the dissertation was made an attempt comprehensive of study of information impacts on the political culture in international relations, were analyzed the prospects and risks of limiting of its democratization, formation of value imperatives of international information policy. Interconnected character of information and political culture in international relations was exposed. Were defined trends of democratization of political culture in international relations under the influence of information technologies that contribute to: the development of two-way communication in international relations; strengthening of mobility and exit the international scene of new actors (social movements, NGOs, communities) that incorporate in their international relations, new values for it; activation of public institutions and organizations; consolidation in the international system such values as openness, transparency, accessibility and credibility. Were systematized contradictions of information impact on the democratization of political culture, which include the presence of a "digital divide" between different actors of international relations; conflicts of law and politicalcultural principles; developing of information violence and wars. Attention is individually payed for informative possibilities of Ukraine in the system of international relations. Was amplified an argumentation of the role of information as a meaning of intellectual and humanist reorganization of livelihoods in order to create a new world order, a factor of strengthening and promotion of peacekeeping, improving the efficiency of preventive diplomacy. We study international law of the development of international information policy with its main areas: freedom of information in crisis situations and in the struggling against terrorism; cultural diversity and media pluralism in the era of globalization; human rights and the regulation of media and new communication services in the information society.
Диссертация на соискание научной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.03 – политическая культура и идеология. − Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова. – Киев, 2016. В диссертационной работе осуществлён комплексный анализ влияния информационных факторов на политическую культуру в системе международных отношений, исследованы перспективы и риски ограничения её демократизации, формирование ценностных императивов международной информационной политики. Раскрывается взаимообусловленный характер информатизации и политической культуры в сфере международных отношений. Определены и исследованы тенденции демократизации политической культуры в системе международных отношений, сформированные под влиянием информационных технологий и которые способствуют: развитию двухсторонней коммуникации в международных отношениях; усилению мобильности субъектов и выходу на международную арену новых акторов (общественных движений, гражданских объединений и сообществ), которые инкорпорируют в систему международных отношений свои, новые для неё ценности, усиливают вес институтов гражданского общества, способствуют утверждению в системе международных отношений таких ценностей как открытость, прозрачность, доступность информации, доверие. Систематизировано барьеры и противоречия информационного влияния на демократизацию политической культуры, что включают наличие «цифрового разрыва» между разными субъектами международных отношений; конфликты правовых норм и политико-культурных принципов; разжигание информационного насилия и воен. В работе изучены и углублены теоретико-методологические аспекты проблематики места и роли информационных процессов в системе международных отношений, в частности субъекта и объекта этого взаимодействия, его последствий и изучения информационных возможностей Украины в системе международных отношений. Расширена аргументация роли информатизации как инструмента интеллектуально-гуманистической перестройки жизнедеятельности людей с целью создания нового мирового порядка, фактора усиления и стимулирования миротворчества, повышения эффективности превентивной дипломатии. Определены ценностные императивы международной информационной политики, которая формируется на демократических принципах равенства, открытости, доверия, политической ответственности за использование массовых коммуникативных технологий, запрещение влияния на общественное сознание с целью искажения реальной картины мира. Анализируется международное законодательство в отношении развития международной информационной политики, её основных направлений: свобода информации в кризисных ситуациях и в условиях борьбы с терроризмом; культурное разнообразие и плюрализм медиа в эпоху глобализации; права человека и регулирование медиа и новых коммуникационных услуг в информационном обществе. Дальнейшее развитие получили научные положения об информатизации как факторе, который способствует поиску оптимальных путей урегулирования глобальных и локальных конфликтов, разрешению глобальных проблем человечества.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11956
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korol.pdf338.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.