DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11826
Title: Роль судової практики в сучасній правотворчості: теоретико-прикладні аспекти
Authors: Росік, Тетяна Володимирівна
Keywords: юридична практика
судова практика
правотворчість
національна правотворчість
законотворчість
функції судової практики
роль судової практики
legal practice
judicial practice
law-making process
national law-making process
legislation
functions of judicial practice
role of judicial practice
юридическая практика
судебная практика
правотворчество
национальное правотворчество
законотворчество
функции судебной практики
роль судебной практики
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Росік, Тетяна Володимирівна. Роль судової практики в сучасній правотворчості: теоретико-прикладні аспекти : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Т. В. Росік ; наук. кер. С. В. Бобровник ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 20 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія держави і права; історія політичних та правових учень. - Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. Дисертаційне дослідження стосується вивчення теоретико-прикладних аспектів ролі судової практики в сучасній правотворчості, встановлення особливостей поняття, ознак та сутності судової практики, її функціонального призначення в сучасних умовах вдосконалення законодавства, визначається її практична роль в сучасному правотворчому процесі. Удосконалено визначення поняття «судова практика», в основу якого закладено виокремлені та проаналізовані ознаки. Особлива увага звертається на проблему розуміння сутності судової практики, яка розкрита в межах: соціального; правового; логічного; владного; суб’єктного; формального; предметного; публічного і процесуального аспектів. Доводиться, що в сучасних умовах розвитку правової системи, вдосконалення системи судочинства та практики правотворчості роль судової практики у правотворчості значно посилюється, де судова практика виступає в якості засобу виявлення недоліків правового регулювання; правотворчого подолання прогалин у законодавстві; узагальнення правотворчого впливу на суспільні відносини; створення правотворчих пропозицій щодо вдосконалення положень чинного законодавства; тлумачення правових норм, що здійснюється шляхом усвідомлення і з’ясування правотворчого задуму, його роз’яснення суб’єктам права; здійснення правотворчого контролю. Окремо приділено увагу питанням судової практики Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції в частині її ролі у національній правотворчості. Сформульовано та обґрунтовано положення про роль судової практики Конституційного Суду України в правотворчості та визначено напрями її впливу на правотворчість; розкрито роль судової практики судів загальної юрисдикції у правотворчості. Узагальнено та охарактеризовано сучасний стан взаємовпливу судової практики та правотворчості України, на підставі чого визначено шляхи вдосконалення взаємовпливу судової практики і правотворчості.
Thesis for obtaining a scientific degree of candidate of Law Sciences in discipline 12.00.01 - Theory of State and Law; History of Political and Law doctrine. - National Pedagogical Dragomanov University . - Kyiv, 2016. The dissertation research touches a study of theoretical and applied aspects of role of judicial practice in today’s law-making process, the establishment of the concept’s features, signs and essence of judicial practice and its functional setting in the modern terms of perfection of legislation. In the dissertation the practical role of judicial practice is determined in a today’s law-making process. Judicial practice is determined as the special type of legal activity which is carried out by the authorized subjects at national or international level under a regular legal procedure with the purpose of administer justice or official interpretation of legal rules. The special attention applies to the problem of understanding of essence of judicial practice. This problem is exposed within the limits of social; legal; logical; imperious; subject; formal; object; public and judicial aspects. This dissertation proves the considerable strengthening of role of judicial practice in law-making process in the modern terms of development of the legal system, perfection of the system of the court proceeding and law-making process practice. Judicial practice comes forward in quality the mean of exposure of failings of legal adjusting; of lawmaking overcoming process of blanks in a legislation; generalization of law-making influence process to public relations; creation of law-making suggestion process in relation to perfection of positions of current legislation; interpretation of legal norms which is carried out by realization and finding out of law-making project, and by explanation of it to entities and by realization of law-making control process. The author of the dissertation has spared attention to the questions of judicial practice of Constitutional Court of Ukraine and of general jurisdiction courts in the part of its role in national law-making process. It has been formulated and grounded position about a role of judicial practice of Constitutional Court of Ukraine in law-making process and it has been determined directions of its influence to law-making process, also it has been exposed a role of judicial practice of general jurisdiction courts in law-making process. In this dissertation the author has generalized and has characterized today’s state of mutual influence of judicial practice and law-making process in Ukraine. In addition, based on it the ways of perfection of mutual influence of judicial practice and law-making process has been determined.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 - теория государства и права; история политических и правовых учений. - Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова. - Киев, 2016. Диссертация посвящена изучению теоретико-прикладных аспектов роли судебной практики в современном правотворчестве. В работе проанализировано историю становления научного исследования судебной практики и её роли в правотворчестве, на основании чего было обобщено состояние научного изучения судебной практики в соотношении с правотворчеством. Научное познание теоретико-прикладных аспектов роли судебной практики в современном правотворчестве с методологической точки зрения требует применения широкого круга методологических подходов (феноменологический, онтологический, герменевтический, антропологический), которые основаны на принципах научного познания (всесторонности, историзма, профессионализма, гласности), а также методов исследования мировоззренческого (философского), общенаучного и специально-научного характера, обеспечивающих объективный и всесторонний анализ теоретико-прикладных аспектов роли судебной практики в правотворчестве. Особое внимание в работе уделяется вопросом понятия, признаков и сущности судебной практики. Судебная практика определяется как особый вид юридической деятельности, осуществляемый уполномоченными субъектами на национальном или международном уровне в установленном законом порядке, с целью осуществления правосудия или официального толкования правовых норм, результатом чего является принятие соответствующего судебного акта, закрепляющего правоположения. Проблема понимания сущности судебной практики автором раскрыта в рамках: социального; правового; логического; властного; субъектного; формального; предметного; публичного и процессуального аспектов. На основании обобщения научного понимания функций судебной практики указано, что функциям судебной практики присущи признаки, которые взяты за основу усовершенствования определения понятия «функции судебной практики». Функции судебной практики определяются как система направлений влияния судебной практики на общественные отношения и на явления правовой действительности, обусловленные уровнем развития правосознания граждан, их правовой культуры, связанные с функциями судебных органов по осуществлению правотворчества, правоприменения и правоинтерпретации. Доказывается, что в современных условиях развития правовой системы, совершенствования системы судопроизводства и практики правотворчества роль судебной практики в правотворчестве значительно усиливается. Судебная практика выступает в качестве средства выявления недостатков правового регулирования; правотворческого преодоления пробелов в законодательстве; обобщения правотворческого воздействия на общественные отношения; создания правотворческих предложений по совершенствованию положений действующего законодательства; толкования правовых норм; осуществления правотворческого контроля. Отдельно уделено внимание вопросам судебной практики Конституционного Суда Украины и судов общей юрисдикции в контексте её роли в национальном правотворчестве. Сформулированы и обоснованы положения о роли судебной практики Конституционного Суда Украины в правотворчестве и определены направления её влияния на правотворчество. Раскрыто роль судебной практики судов общей юрисдикции в правотворчестве как средства: обеспечения правотворческой деятельности; апробации результатов правотворчества; правоприменения; системообразования в праве; осуществления контроля и т.д. Анализ отечественной судебной практики и правотворчества позволил обобщить и охарактеризовать современное состояние взаимовлияния судебной практики и правотворчества Украины, на основании чего определены пути совершенствования взаимовлияния судебной практики и правотворчества.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11826
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rosik.pdf248.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.