DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11759
Title: Освітня парадигма екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства
Authors: Попова, Інна Вадимівна
Keywords: освітня парадигма
екобезпечний розвиток
екологічна освіта
трансформаційне суспільство
модернізація екологічної освіти
екологічні стандарти
механізми інформаційного забезпечення
екобезпечний сталий розвиток
екологічне виховання
екологічна культура
міжнародні освітні стандарти
культура екобезпечного сталого розвитку
екологічне право
екобезпечна політика
educational paradigm
ecosafety development
ecological (environmental) education
transformational society
modernization of environmental education
environmental standards
mechanisms of information provision
ecosafety sustainable development
ecological education
ecological culture
international educational standards
culture of ecosafety sustainable development
environmental law
ecosafety policy
образовательная парадигма
экобезопасное развитие
трансформационное общество
модернизация экологического образования
экологические стандарты
механизм информационного обеспечения
экобезопасное устойчивое развитие
экологическое воспитание
экологическая культура
международные образовательные стандарты
культура экобезопасного устойчивого развития
экологическое право
экобезопасная политика
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Попова, Інна Вадимівна. Освітня парадигма екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства : автореферат дис. … докт. філософ. наук : 09.00.10 / І. В Попова ; наук. кер. В. П. Андрущенко ; М-во освіти і науки України ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. –36 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук зі спеціальності 09.00.10 - філософія освіти. - Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. - Київ, 2016. В дисертації розкрито концептуалізацію екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства, проаналізовано теоретико-методологічні засади екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства; представлено концептуалізацію освітньої парадигми екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства у проблемному полі модернізації освіти ХХІ століття; розроблено екологічні стандарти розвитку освіти трансформаційного суспільства в контексті компаративного аналізу та імплементації зарубіжного досвіду екобезпечної освіти у вітчизняний освітній простір; виявлено освітньо-культурні виміри та механізми інформаційного забезпечення екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства та організаційно-правові засади екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства. В дисертації проаналізовано чинники детермінації трансформаційного суспільства та розроблено понятійно-категоріальний апарат трансформаційного суспільства середовища екобезпечного сталого розвитку; на основі обраного методологічного інструментарію визначено методологічні засади екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства та виявлено специфіку екологічної проблематики в індустріальному суспільств, її вплив на формування освітньої парадигми екобезпечного розвитку; розкрито місце і роль екологізації освітнього процесу як головне завдання модернізації освіти ХХІ століття. В дисертації з’ясовано міжнародні виміри стратегії освіти сталого розвитку суспільства в контексті екологічної політики та здійснити компаративний аналіз міжнародних та національних освітніх стандартів екобезпечного сталого розвитку у напрямі гармонізації відносин «людина-природа»; проаналізовано екологічні стандарти як необхідну умову імплементації зарубіжного досвіду освіти екобезпечного розвитку у вітчизняний освітній простір; обґрунтовано значення екологічної освіти для процесу формування культури екобезпечного розвитку суспільства та виявити місце і роль екологічного виховання в системі освітньої діяльності як чинника цивілізаційного розвитку суспільства. Розроблено напрями модернізації парадигми екологічної освіти України як основи державної екобезпечної політики трансформаційного суспільства. Доведено, що від системи освіти залежать можливості її впливу на духовні та етичні пріоритети держави і особи, а це, в свою чергу, потребує вироблення стратегії стабільного суспільного розвитку.
The dissertation for the degree of Doctor of Philosophy on specialty 09.00.10 - philosophy of education. - National Pedagogical Dragomanov University. - Kyiv, 2016. The conceptualization of ecosafety development of transformational society was disclosed in the dissertation. For this purpose theoretical and methodological foundations of ecosafety development of transformational society were analyzed; author presented a conceptualization of educational paradigm of ecosafety development of transformational society in the troubled field of education modernization of XXI century; it was developed the environmental standards of education of transformational society in the context of comparative analysis and implementation of international experience of ecosafety education in the domestic educational space; it was found the educational and cultural measurements and mechanisms of information provision of ecosafety development of transformational society and organizational and legal principles of ecosafety development of transformational society. In the dissertation was analyzed factors of the determination of the transformational society and was developed conceptual and categorical apparatus of the transformational society as an environment of ecosafety sustainable development. Based on the selected methodological toolkit the methodological principles of ecosafety development of transformational society and revealed specifics of ecological problems in industrial society were identified. One’s influence on the formation of educational paradigm of ecosafety development was discovered. The place and role of greening educational process as the main task of modernizing education of XXI century were discovered. In the dissertation international measurements strategy of education sustainable development of society in the context of environmental policy was found out. The comparative analysis of international and national educational standards of ecosafety sustainable development in the direction of harmonization of relations «man-nature» was made. The environmental standards as a necessary condition for the implementation of international experience of education of ecosafety development in the domestic educational space was analyzed. It was proved value of environmental education for the process of creating a culture of ecosafety society development and it was discovered the place and role of environmental education in the system of educational activities as a factor of civilized society development. To identify the specific environmental issues the directions of forming of ecological culture as a factor of ecosafety sustainable development based on the principles of co-evolution (noosphere) have been identified. The mechanism of information support and management of the processes of ecosafety development of transformational society and instruments of state regulation of ecosafety development of Ukraine as organizational and legal basis for the formation of environmental responsibility were formed. The essence of environmental law and its role in ecosafety development of moral and axiological foundations of transformational society and terms of overcoming environmental crises as a praxeological principles of ecosafety development of transformational society was revealed. The direction of modernization of environmental education paradigm in Ukraine as the basis of state ecosafety policy of transformational society was developed. It was proved that from the system of education depends from possibility of its influence on spiritual and ethical priorities of the state and the individual, and this, in turn, needs in developing of strategy of stable social development. It was proved that environmental safety in Ukraine becomes a problem which needs of immediate solution, that's why the mobilization must be complete and comprehensive, especially in part of mobilizing of consciousness the environmental component should be considered as a principle of social and individual behavior of every citizen. And for this purpose educational paradigm of of ecosafety development of transformational society, which is based on ecological education, ecological policy, ecological culture should be formed.
Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.10 - философия образования. - Национальный педагогический университет имени М.П.Драгоманова.- Киев, 2016. В диссертации раскрыта концептуализация образовательной парадигмы экобезопасного развития трансформационного общества, для чего проанализированы теоретико-методологические основания экобезопасного развития трансформационного общества; представлена концептуализация образовательной парадигмы экобезопасного развития трансформационного общества в проблемном поле модернизации образования ХХ1 века; разработаны экологические стандарты развития образования трансформационного общества в контексте компаративного анализа и имплементации зарубежного опыта экобезопасного образования в отечественное образовательное пространство; выявлены образовательнокультурные измерения и механизмы информационного обеспечения экобезопасного развития и организационно-правовые основания экобезопасного развития трансформационного общества. В диссертации проанализированы факторы детерминации трансформационного общества и разработан понятийно-категориальный аппарат трансформационного общества как среды эко безопасного устойчивого развития; на основе методологического инструментария определены методологические основания эко безопасного развития трансформационного общества и выявлена специфика экологической проблематики в индустриальном обществе, ее влияние на формирование образовательной парадигмы экобезопасного развития; раскрыты место и роль экологизации образовательного процесса как главного задания модернизации образования ХХ1 века. В диссертации также определены международные измерения стратегии образования устойчивого развития общества в контексте экологической политики и осуществлен компаративный анализ международных и национальных образовательных стандартов экобезопасного устойчивого развития в направлении гармонизации отношений «человек-природа»; проанализированы экологические стандарты как необходимое условие имплементации зарубежного опыта экобезопасного развития в отечественное образовательное пространство; обосновано значение экологического образования для процесса формирования культуры экобезопасного развития общества и выявлено место и роль экологического воспитания в системе образовательной деятельности как фактора цивилизационного развития общества. Разработаны направления модернизации парадигмы экологического образования Украины как основы государственной экобезопасной политики трансформационного общества. Доказано, что от системы образования зависят возможности ее влияния на духовные и этические приоритеты государства и личности, а это, в свою очередь, требует разработки стратегии экобезопасного устойчивого общественного развития.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11759
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Popova.pdf653.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.