DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11734
Title: Психологічні технології підготовки майбутнього психолога
Authors: Волошина, Валентина Віталіївна
Keywords: психологічні технології професійної підготовки майбутнього психолога
ціннісна самосвідомість
особистісна аксіосфера
професійна аксіосфера
соціальна аксіосфера
ціннісно-особистісний підхід
ціннісно-особистісна рефлексія
ціннісно-професійна рефлексія
ціннісно-соціальна рефлексія
ціннісна саморегуляція
інтеграл професійної цінності
psychological technologies of the education future psychologist
value consciousness
personal axiosphere
professional axiosphere
social axiosphere
values and personal approach
self-knowledge
values and personal reflection
value-professional reflection
values and social reflection
values self-regulation
axioidentity
ntegral professional values
психологические технологии подготовки будущего психолога
ценностное самосознание
личностная аксиосфера
профессиональная аксиосфера
социальная аксиосфера
ценностно-личностный подход
ценностно- личностная рефлексия
ценносно-профессиональная рефлексия
ценностно- социальная рефлексия
ценностная саморегуляция
аксиоидентичность
интеграл профессиональной ценности
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Волошина, Валентина Віталіївна. Психологічні технології підготовки майбутнього психолога : автореферат дис. ... докт. психол. наук : 19.00.07 / В. В. Волошина ; наук. консультант І. С. Булах ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 44 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. У дисертації презентовано логіку розробки психологічних технологій підготовки майбутнього психолога та специфіку їх впровадження у навчально- виховний процес вищого навчального закладу. Теоретично обґрунтовано змістову сутність психологічних технологій підготовки майбутнього психолога на засадах ціннісно-особистісного підходу, розроблено концептуальну модель і визначено етапи їх впровадження. Емпірично досліджено динаміку розвитку складових інтеграла професійної цінності майбутнього спеціаліста, виявлено механізми й закономірності його становлення. Обґрунтовано критерії, показники, рівні розвитку аксіосфер ціннісної самосвідомості, домінантних цінностей та інтеграла професійної цінності майбутнього фахівця. Встановлено особливості об’єктивації особистісних, професійних, соціальних якостей, їх трансформацію у відповідні цінності й актуалізацію модусів професійної самореалізації майбутнього психолога. Доведено необхідність розширення спектру професійних спеціалізацій підготовки майбутніх психологів з метою розвитку в них інтеграла професійної цінності у відповідності до специфіки професійної діяльності та підвищення рівня ефективності надання психологічної допомоги тим, хто її потребує. Впроваджено психологічні технології підготовки майбутнього психолога й підтверджено результативність їх використання в системі навчально-виховного процесу вищого навчального закладу.
The thesis for obtaining of the Doctor’s degree in psychological science, specialty 19.00.07 - Educational and Developmental Psychology. - National Dragomanov Pedagogical University, Kyiv, 2016. The thesis presentation logic technology development of psychological preparing of the future psychologist and specific of their implementation in the educational process of higher education. Defined social and psychological determinants of preparing, professional axiological essence integral values, the basic laws of formation axiosphere identity and values integral to the whole and the specific choice of the future psychologist’s specialization in the acquirement of professional competencies. Grounded author's definition of psychological preparation of future psychologist technologies, like a landmark integrative models of his professional development, which are based on logical, interconnected, dynamic system psychological effects aimed at updating the personal, professional and social values and professional values integral structuring process of objectification axioconsciousness. The components of the integral value of future professional psychologist determined axiosphere, which determines the value of integrative dominant consciousness and axioidentity of future specialist. The methodological basis of psychological technologies become value-personal approach that significantly focus future psychologist on personal and professional values, outlined the significance of the Other as a subject of future professional activity. Under the provisions of the theoretical approach developed conceptual model of psychological preparation of future psychologist’s technologies singled stages and psychological mechanisms. Management algorithm implementation psychotechnologies was to enhance understanding, knowledge and effectiveness of future psychologists respect of values, qualities and values actualized modes of its self-oneself, self-recognition in the personal, professional and social value axiosphere identity. The result of synergy and integration axiosphere led to construction of identity axioms on which, in the structure axiogonsciousness of future specialist crystallized dominant values of each axiosphere: «I am a psychologist», which defined the importance of self in the profession; «I consultant», «I am the coach», «I am a social psychologist», which outlined the importance of professional functionality and its effectiveness; «I-Other, Other-I» that marked the value as a subject for another professional interaction. The establishment of values in the consciousness of future psychologists formed the dominant values marked the appearance in it stable personal education - vocational integral values. The empiric research revealed some positive trends in axiosphere value and integrity of their identity constructs a small part of the future psychologists. But in more than half of the respondents stated abstract, generalized self-understanding and self-acceptance, un formed need of self-recognition himself as a psychologist, low awareness of the importance of personal choice of specialization according to their professional abilities, vague orientation to accept and recognize the value of a partner of interpersonal interaction and so on. Implementation of psychotechnologies revealed a strengthening of dominant values of personal, professional, social axiosphere, development and axioidentity, forming integral value of future professional psychologists. Phased implementation psychotechnologies subject to the logic of the formation of value self-identity allowed to strengthen the integration of axiosphere, improve the meaningfulness of personal values as defining intentions of their integral activate self-interesting and self-respect of the future psychologist, to enhance awareness of his values profession, intensify it needs to understand and accept the Other as the subject of professional interaction. Implementation of psychological preparation of future psychologist’s technologies practice in the educational process of the university confirmed the efficiency and effectiveness of their use to promote the integral value of future professional specialist.
Диссертация на соискание научной степени доктора психологических наук по специальности 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология. – Национальный педагогический университет имени М.П.Драгоманова. В диссертации представлена логика разработки психологических технологий подготовки будущего психолога и специфика их внедрения в учебно- воспитательный процесс высшего учебного заведения. Теоретически обосновано содержательную сущность ценностно-личностного подхода и построения алгоритма реализации технологий подготовки будущего психолога с учетом его научных положений. Разработана концептуальная модель психотехнологий и определены этапы их внедрения в процесс подготовки будущего специалиста. Эмпирически исследована динамика развития компонентов интеграла профессиональной ценности, выявлены механизмы и закономерности его становления у будущего психолога. Обоснованы критерии, показатели, уровни развития аксиосфер ценностного самосознания, доминантных ценностей и интеграла профессиональной ценности будущего специалиста. Установлены особенности объективации его личностных, профессиональных, социальных качеств, их трансформация в соответствующие ценности и актуализация модусов профессиональной самореализации будущего психолога. Доказана необходимость конкретизации профессиональных специализаций подготовки будущих психологов с целью развития у них интеграла профессиональной ценности в соответствии со спецификой функциональных обязанностей практической деятельности и повышения уровня эффективности предоставляемой психологической помощи населению. Внедрены психологические технологии подготовки будущего психолога и подтверждена результативность их использования в системе учебно- воспитательного процесса высшего учебного заведения.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11734
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Voloshyna.pdf517.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.